Biopaliva

 

Rok 2007 - je kurzívou

 

3. týden

 

Řepka - bionafta

Ministr zemědělství p. Petr Gandalovič jednal 12. 1. o Setuze s jejím generálním ředitelem Františkem Janů, dalšími představiteli podniku a s primátorem Ústí n. L. Pan ministr po jednání zmínil složitost situace, citlivost problému stejně jako snahu nalézt řešení přijatelné pro všechny zainteresované strany.

Zdroj: MZe, 12. 1.

 

Biopaliva, dotace, cukrovka, řepka

Ministr zemědělství by měl pracovat pro zemědělce - část článku

Reakce p. prezidenta AK na článek ministryně zemědělství “Spolupráci si představuji jinak“ uveřejněný v Zemědělci č. 2/2007

Biopaliva

Když mně 11. září 2006 tehdy nová paní ministryně zemědělství MVDr. Vicenová přijala poprvé, položil jsem jí otázku, jaký má názor na biopaliva, respektive požádal jsem o jejich urychlené nastartování. Odpověděla mně, že na to ještě nemá názor. Tři dny nato,14. září, jsem se dozvěděl z tisku, že informovala eurokomisařku Fischer Boel, že připravuje do české vlády návrh biopaliva bez jakékoliv podpory. Podobným způsobem paní ministryně rozhoduje i v dalších pro nás důležitých záležitostech. Bez nás a většinou proti nám.

Cukrovka, řepka

Dále několik slov k cukru, o němž se článek zmiňuje. Chce-li paní ministryně zažalovat Eastern Sugar, proč to neudělá? Setuzu řešila okamžitě, náš názor nepotřebovala. Nepotřebovala dokonce ani názor představenstva PGRLF!  Uvidíme co to řešení přinese, sklizeň řepky bude za necelých sedm měsíců. Ale zpět k cukru. V pátek 15. prosince jsem dostal telefonickou pozvánku k jednání na pondělí 18. prosince a na něm požadavek ihned udělat závazné stanovisko. Nejsem majitelem Agrární komory, jsem ve volené pozici. Aby bylo možné podat efektivní žalobu, na to nepotřebuji „dojmy, pojmy“ a momentální nálady, ale právní profesionální fakta. Agrární komora tedy postupuje tak, že jsme zadali renomované pražské advokátní kanceláři zpracování právní analýzy, která nám odpoví na otázku, má-li žaloba šanci a pokud ano jak, kdo, ke kterému soudu a podobně by se mělo postupovat. Teprve po tomto nezbytném kroku udělá Agrární komora konečný závěr. Je to o oněch „průsečících, prioritách, hlavních zájmech“, o kterých paní ministryně píše. Časově se tak stane odhaduji do 20. ledna t.r.

p. Jan Veleba, prezident AK ČR

APIC-AK, 12. 1.

 

5. týden

 

Bioetanol (cukrovka)

Výroba bioetanolu v TTD Dobrovice, říjen až konec roku 2006

Komodita

Tis. hektolitrů

Bioetanol

150

Vyrobený bioetanol byl prodán do SRN a Polska.

Zdroj: Agroweb, 24. 1.

 

6. týden

 

Cukrovka, bioetanol

Výsledky z jednání p. ministra zemědělství a p. prezidenta AK 1. 2.:

- bude prověřena možnost převodu alespoň části kvót u končících cukrovarů na výrobu bioetanolu.

Zdroj: APIC-AK, 2. 2.

 

7. týden

 

Cukrovka, bioetanol

Ministr zemědělství p. Petr Gandalovič se má v tomto (7.) týdnu setkat s představiteli společnosti Eastern Sugar. Jeho cílem je snažit se vyjednat možnost, aby se alespoň některé z uzavíraných cukrovarů mohly přebudovat na lihovary. Ty by mohly z cukrovky (melasy) vyrábět bioetanol. Poté mají pokračovat další jednání p. ministra s budoucími investory a s možnými odběrateli bioetanolu.

AK odhaduje potřebné investice na přestavbu 1 cukrovaru na lihovar na 1 mld. Kč a na to zemědělci sami nemají dost finančních prostředků.

AK odhaduje, že by jinak plochy cukrovky byly nahrazovány (spíše přebytečným) obilím.

Zdroj: ČTK, AP, in PK, 8. 2.; dřívější informace; upraveno, doplněno

 

Bionafta - řepka (SRN)

Pozice výrobců bionafty ve SRN je nyní "velice těžká". Počet objednávek na bionaftu rapidně poklesl. Podniky nepracují na plný výkon, jak tomu bylo po většinu r. 2006. Uvedla to asociace VDB sdružující výrobce bionafty.

Výroba, resp. spotřeba paliv ve SRN

Druh

Mil. t

Klasická nafta, r. 2006

30

Bionafta, r. 2006*

3

Bionafta, r. 2004**

1

Pozn.: * - "nyní“; ** - "před 2 lety"

Vzhledem k tomu, že podíl bionafty není zanedbatelný uvalila vláda SRN v srpnu 2006 na bionaftu daň 0,10 Euro/litr. Daň má dále růst a přiblížit se 0,45 Euro/l zavedeným na fosilní paliva.

I přes zavedení daně byla bionafta nějakou dobu cenově konkurenceschopná. Po poklesu cen ropy ale řidiči ve SRN opět začínají přecházet na klasickou naftu.

Zdroj: iHNed, in Ekomail, 5. 2.

 

8. týden

 

Řepka

Majoritní podíl v Setuze koupil CampaSpol. Jedná se o společný podnik výrobce biopaliv Campa ze SRN a Spolchemie.

Dohodou končí ředitel Setuzy p. František Janů. Nové vedení má podle jeho slov nové představy, které chce realizovat se svými lidmi.

Zdroje: HN, 13. 2., in Ekomail; Aktuálně.cz, in www.agris.cz, 15. 2.

 

Cukrovka - bioplyn

Společnost Eastern Sugar prodala své 3 cukrovary v Hrochově Týnci, Němčicích nad Hanou a v Kojetíně firmě Onivon. Ta uvedla, že v závodech plánuje zavést výrobu bioplynu, čímž se "zachová zaměstnanost i zemědělská produkce v příslušných regionech." Dále firma doplnila, že zemědělci mohou přejít na pěstování obilí či srovnatelných energetických plodin. (Vlastní poznámka: Kukuřice na výrobu bioplynu?)

SZIF přiznal v tom samém (7.) týdnu společnosti Eastern Sugar náhradu 730 Euro/t kvóty na výrobu cukru, kterých se firma vzdala. Nyní je na Evropské komisi, aby finanční prostředky společnosti E. S. přiznala a uvolnila je z restrukturalizačního fondu. Rozhodnutí EK by mělo být známo do konce února.

Společnost Eastern Sugar souhlasila podle HN s tím, že 29,3 % ze 730 Euro/t kvóty bude určeno pěstitelům (a poskytovatelům strojů).

Zdroje: Ekomail, 14. 2.; HN, 13. 2.

 

9. týden

 

Obilniny - kukuřice, bioetanol

V březnu má zahájit provoz Lihovar Vrdy. Poptává kukuřici pro výrobu bioetanolu.

Nabízená cena

Obsah škrobu*)

Základních 65 %

2800

Obvyklý, 73-75 %

3150-3230

Pozn.: * - ve 100% sušině

Dopravu v okruhu do 100 km hradí lihovar. Splatnost faktur lihovar slibuje 14denní.

Při uzavření krátkodobé nebo dlouhodobé smlouvy na dodávku energetických plodin vzniká zemědělcům nárok na dotaci.

Dotace

Plodina

Euro/ha

Energetické plodiny

45

Kontaktní tel.: 737 226 156

Zdroj: Agroweb, 21. 2.

 

Cukrovka - líh

Největší výrobce lihovin v ČR Stock Plzeň kritizuje nedostatek cukru (melasy) pro výrobu lihu. Situace je nyní napjatá a v druhém pololetí tohoto roku se s nižší plochou cukrovky pravděpodobně ještě zhorší.

Zdroj: ČTK, in www.agris.cz, 22. 2.

 

Cukrovka, bioetanol

TTD Dobrovice oslovilo pěstitele cukrovky, kteří dodávali řepu do cukrovarů E. S., aby pokračovali v její výrobě. TTD nyní uzavírá s asi 80 z nich, kteří reprezentují cca 2/3 cukrovky ploch, smlouvy na dodávky určené pro výrobu bioetanolu.

Zdroj: ČTK, in www.agris.cz, 16. 2.; MZe, 23. 2.

 

Cukrovka, kukuřice, bioplyn

MZe bude v souladu s restrukturalizačním plánem konzultovat s Evropskou komisí možnost přeměny 3 bývalých provozů společnosti Eastern Sugar na výrobny bioplynu. Cílem je jednak umožnit odbyt obilnin, tak splnění kritérií pro restrukturalizaci, aby se nezhatila výplata finanční náhrady za ukončení výroby. Bylo to řešeno na setkání p. ministra zemědělství, společnosti Eastern Sugar, společnosti Onivon a zástupců zemědělců v Hrochově Týnci.

Zdroj: MZe, 23. 2.

 

10. týden

 

Biopaliva - cukrovka, řepka

Biopaliva se budou z důvodu vytvoření potřebných kontrolních mechanizmů přidávat do paliv až od začátku r. 2008.  

Zdroj: iHNed, in Ekomail, 28. 2.; HN v dalších dnech

 

15. týden

 

Biopaliva, kukuřice

V USA byla z důvodu silného zájmu o biopaliva (bioetanol) oseta kukuřice na největší ploše za posledních 60 let. Polevily tak obavy, že bude nedostatek kukuřice pro krmení a potravinářské účely.

Zdroj: USDA - Ministerstvo zemědělství USA, in ČTK, in HN (2. 4.)

 

16. týden

 

Biopaliva - řepka

Pro zahájení přidávání bioetanolu do benzínu platí i nadále termín 1. 1. 2008.

U bionafty - přidávání MEŘO - se MZe snaží o dřívější spuštění programu - od 1. 9. 2007.

MPO s tím nesouhlasí, jeho důvody jsou:

- není hotova legislativa

- celníci nemají vypracované kontrolní mechanismy

- není připraven software.

MZe uvedlo, že tuzemští výrobci MEŘO se po spuštění nových výrobních linek ve SRN a Rakousku potýkají s odbytovými problémy. Během tohoto roku by navíc v  ČR měly být dokončeny 2 velké závody na výrobu MEŘO.

Roční kapacita výroby MEŘO v ČR

Výrobní kapacita

Tis. t

Nyní

190

Včetně 2 nových provozů

350

Zkratka: MEŘO – metylester řepkového oleje; MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zdroj: Zemědělec č. 15

 

18. týden

 

Biopaliva, řepka

V PS PČR prošlo do 3., závěrečného čtení přidávání 2 % MEŘO do nafty v dřívějším termínu (zřejmě od 1. 9., anebo možná dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.)

Zdroje: ČTK, in HN, 27. 4.; Agroweb, 25. 4.; www.agris.cz, 25. 4.

 

19. týden

 

Biopaliva

PS PČR schválila návrh ministra zemědělství p. Petra Gandaloviče. MEŘO jako součást bionafty a bioetanol jako součást benzínu by měly být přidávány do paliv v objemu 2 % již od 1. 9. t. r.

Díky návrhu poslance p. Petra Zgarby by se podíl MEŘO v bionaftě měl od 1. 1. 2009 zvýšit na 4,5 %.

Návrh novely zákona o ovzduší, jehož je přidávání biopaliv součástí, bude nyní postoupen Senátu a v případě jeho souhlasu p. prezidentovi.

Zdroje: HN, 3. 5.; www.financninoviny.cz, 2. 5.; Týden, in www.agris.cz, 2. 5.

 

21. týden

 

Bioplyn

SZIF nevyhověl žádosti Eastern Sugar o udělení výjimky na nezbourání budov bývalých cukrovarů v Hrochově Týnci, Němčicích a Kojetíně. Společnost Onivon v nich chtěla začít vyrábět bioplyn, v tomto případě tam svůj záměr realizovat nebude.

Zdroj: Agroweb, 18. 5.

 

24. týden

 

Bioplyn

MZe uveřejnilo určitou příručku s názvem "Desatero pro zemědělské bioplynové stanice". Přímý odkaz pro případné zájemce připojujeme: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=38829&ids=0

 

Pozn.: Tak, jak se vyvíjejí webové stránky, po čase nebývají některé odkazy už aktivní.

Zdroj: MZe, 8. 6.

 

26. týden

 

Biopaliva

Předpokládané termíny přidávání bio složky a její podíl

Druh

Zahájení

Následné navýšení

Nafta - MEŘO

1. 9. 2007

2 %

1. 1. 2009

4,5 %

Benzín - etanol

1. 1. 2008

2 %

1. 1. 2009

3,5 %

Zkratka: MEŘO - metylester řepkového oleje

Zdroj: iHNed - 21. 6., in Ekomail - 22. 6.

 

27. týden

 

Biopaliva - řepka

Setuza chce prodat svůj závod na výrobu MEŘO v Mydlovarech, kde jsou provozy "příliš roztříštěné" a navíc nový provoz v Ústí n. L. má 10x vyšší kapacitu.

Zdroj: ČTK, 26. 6., in PK

 

30. - 32. týden

 

Kukuřice - bioplyn – bývalé cukrovarné závody

Je pravděpodobné, že MZe vyhoví odvolání společnosti Eastern Sugar proti dřívějšímu rozhodnutí SZIF. SZIF nechtěl umožnit prodej 3 závodů Eastern Sugar společnosti Onivon, která v nich zamýšlí vyrábět bioplyn. Pravidla EU ale prodej bývalých cukrovarů umožňují (za předpokladu, že v nich již nebude vyráběn cukr). Od té doby p. ministr zemědělství vyměnil ředitele SZIF.

Společnost Eastern Sugar na oplátku přislíbila ukončit dřívější spory s ČR (kdy žádala kompenzaci za způsob rozdělení kvót před několika lety).

Zdroje: Business Week, in ČTK, in PK, 30. 7.; dřívější informace; Agroweb 6. 8.

 

33. týden

 

Cukrovka, bioetanol

Z důvodu nižšího objemu zpracování cukrovky roste cena řepné melasy.

Cena melasy dle lihovaru v Kojetíně, Kč/t

Období, rok

Cena

Dříve

1800

2006

2600

2007

3200

Z toho důvodu roste cena lihu, který se vyrábí převážně z melasy (pozn.: a také nejefektivněji).

Vlastní pozn.: Uvedená drobnost zřejmě při reformě trhu s cukrovkou – cukrem jejím architektům unikla.

Zdroj: HN, 9. 8.

 

Biopaliva

EU uzavřela s Brazílií smlouvu o spolupráci v oblasti biopaliv a jiných obnovitelných zdrojích, první setkání odborníků se má konat na podzim.

Zdroj: Zemědělec č. 32

 

36. týden

 

Biopaliva

Byly spuštěny nově provozy

- výroby bioetanolu v TTD Dobrovice, resp. firmy Agroetanol TTD, a.s.

- výroby MEŘO (složky bionafty) v Setuze.

Zdroje: APIC-AK, 29. 8.; APIC-AK, 27. 8.

 

38. týden

 

Biopaliva

Předpokládá se zahájení nebo rozšíření výroby biopaliv, a  to:

- nového závodu na výrobu bioetanolu v Kojetíně (Přerovsko), firma neuvedena

- rozšíření výroby bioetanolu v cukrovaru v Prosenicích (rovněž Přerovsko)

- MEŘO (bionafty), Lovochemie, Agrofert.

Zdroje: HN, 11. 9. a 13. 9.

 

40. týden

 

Bionafta

Výroba "bionafty" v zemích EU, tis. t

Země/ Rok

2005

2006

SRN

1700

2700

Francie

500

750

Itálie

400

450

Velká Británie

50

200

Rakousko

90

120

Polsko

100

120

ČR

133

107

Španělsko

70

100

Portugalsko

0

90

Dánsko

70

80

Řecko

0

40

Belgie

0

30

Nizozemí

0

20

Slovensko

80

10

Švédsko, Slovinsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko, Irsko,

Malta,

Kypr, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lucembursko

<10

<20

Zdroj: Evropský úřad pro bionaftu (ERB), in Profit č. 38

 

Biopaliva - obilí

Agrana nespustila v Rakousku svou výrobnu bioetanolu z důvodu současných vysokých cen obilí, které si v dostatečném množství nenasmlouvala předem.

Rentabilita provozu výrobny bioetanolu podle Agrany

Ukazatel

Cena obilí, Euro/t

Současná cena

265

Hranice rentability

200


Zdroj: ČTK, in Zemědělský týdeník č. 39

 

43. týden

 

Biopaliva

Agropol otevřel ve své dceřiné firmě Primagra v Milíně (Příbramsko) výrobnu na 35 tis. MEŘO ročně.

Zkratka: MEŘO – metylester řepkového oleje (primární bionafta)

Zdroj: Agroweb, 12. 10.

 

44. - 47. týden

 

Biopaliva

Náběh přidávání MEŘO - bionafty do nafty v prvním měsíci - září - byl velmi plynulý, velmi dobrý. Uvedl to Petr Jevič, Sdružení pro výrobu bionafty.

 

Podíl MEŘO v naftě v září:

průměr: 1,9 %

celkový požadovaný průměr: 2 %

jednotlivé dodávky: 0 - 4,9 %

možnost rozpětí jednotlivých dodávek: od 0 % do 5 %

 

Výroba a zahraniční obchod bionafty

Ukazatel

Srpen

Září

Výroba

4500

7400

Vývoz

3300

3600

Dovoz

50

1550

Zdroj: ČTK, in Zemědělský týdeník č. 45

                      

Biopaliva

Lihovar PLP v Trmicích (Ústeckoorlicko) zahájil zkušební provoz. Při plné výrobě má kapacitu 100 mil. litrů bioetanolu ročně a spotřebu obilovin 270 tis. t ročně. Dodávky pšenice, kukuřice, tritikale, ječmene a žita má nasmlouvány s 200 pěstiteli.

Zdroj: ČTK, in Zemědělský týdeník

 

Biopaliva

MZe připravuje předložit do vlády víceletý program podpory využívání 100% a vysokoprocentních palivových směsí (bioetanolová E85 a bionaftová E95).

Zetor vyvíjí motor, který má umožňovat spalování jak klasické nafty, tak čistých biopaliv, resp. jejich směsí.

Zdroj: ČTK, in Zemědělský týdeník č. 46; Zemědělec a Zemědělský týdeník dříve

 

 

 

Rok 2008

 

11. týden

 

Biopaliva

Vláda schválila program obsahující úplné osvobození bioložky u čistých biopaliv a jejich vysokoprocentních směsí od spotřební daně po dobu 6let poté, co tento program vyhlásí EK.

Zdroj: ČTK, in Zemědělský týdeník č. 10

 

Pozn.: V druhé polovině roku 2006 začalo být tolik zpráv o biopalivech, že jsme vytvořili samostatnou komoditu - oblast "biopaliva". Vidíte, že i v r. 2007 bylo zpráv vícero. Ale letos ne, alespoň ne pro zemědělce důležitých. A tak jsou zatím biopaliva jen chudým příbuzným ostatních. Jestli to tak půjde dál, napřesrok je budeme zařazovat zase do oblasti "různé'".

 

Zpět na hlavní stránku