Ekonomika podnikání, půda

 

Rok 2007 - je kurzívou

 

1. týden

 

Náhrady za povodně

MZe vyplatilo částečné odškodnění za škody, které způsobily jarní povodně v r. 2006 na plodinách a zvířatech.

Ukazatel

Údaj

Počet vyřízených žádostí

700

Plocha u plodin, tis. ha

30

Částečné náhrady, mil. Kč

100

Pramen: MZe, in APIC-AK, 29. 12.

 

2. týden

 

EAFRD

MZe uveřejnilo aktualizovaný seznam členů monitorovacího výboru.

(Na začátek výtahu jsme si dovolili uvést organizace spojené se zemědělstvím, číslování je přidáno pro určitou snazší orientaci.)

 

Organizace

Člen

Doplnění

1.        

MZe

prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.

 

2.        

SZIF

Ing. Jiří Havlíček

ředitel odboru účtáren

3.        

SZIF

Ing. Kateřina Adamcová

ved. odd. ... OP

4.        

AK

Ing. Jan Veleba, CSc.

prezident AK

5.        

AK

Ing. Jan Záhorka

tajemník AK

6.        

ASZ

Ing. Michal Pospíšil

(bývalý?) zahr. tajem.

7.        

ZS ČR

Ing. Miroslav Jirovský

předseda

8.        

ČMSZP

Ing. Zdeněk Koubek

předseda

9.        

SMA

Ing. Pavel Moulis

prezident, Spol. mlad. agrárníků

10.     

Český ryb. svaz

Prof. Ing. Petr Semeniuk

předseda

11.     

Rybářské sdružení

MVDr. Václav Špeta

Blatenská ryba s. r. o.

12.     

PK

Ing,. Miroslav Koberna, CSc.

ředitel

13.     

SVS

MVDr. Milan Malena

ústřední ředitel

14.     

SVOL

Ing. Zdeněk Petřík

Sdruž. vlastníků ... lesů

15.     

Úhlava o. p. s.

Ing. Ivo Šašek, CSc.

Rada vlády pro ... neziskové ...

16.     

Min. informatiky

Ing. Martin Hiršal

odbor evropské integrace a ...

17.     

MMR

Mgr. Miroslav Daněk

ředitel odboru ... Společenství

18.     

MF

Ing. Jan Gregor

ředitel Národního fondu

19.     

MŽP

Ing. Mgr. Lenka Vokasová

ved. odd. ... programů

20.     

MPSV

Ing. Zbislav Morávek

ved. odd. zprostředkování

21.     

PS PČR

Ing. Tomáš Kvapil

výbor pro … reg. rozvoj a živ. prostř.

22.     

Asociace krajů

Ing. Petr Šilar

radní, Pardubický kraj

23.     

SPOV

Bc. Jan Tomiczek

starosta (Spolek pro obnovu venkova)

24.     

Svaz měst a obcí

Josef Bezdíček

Místopředseda SMO, starosta

25.     

ČSOP

RNDR Ivo Machar, PhD.

Český svaz ochránců přírody

26.     

ČSOP

Mgr. Václav Izák

Český svaz ochránců přírody

27.     

Hosp. komora

Ing. Pavel Bartoš

viceprezident

Pozn.: Nevypisovali jsme jména náhradníků, kteří by se jednání zřejmě účastnili v případě absence uvedených členů.

Zdroj: MZe, 3. 1.

 

3. týden

 

Dotace, Top-up

Bývalá ministryně zemědělství pí Milena Vicenová vysvětlila v dopise z 9. 1. příčinu, proč se měl předkládat materiál o národních doplňkových platbách ve 2 variantách. Podnětem byl neformálně zaslaný návrh vodítek pro poskytování národních doplňkových plateb (Top-up) od Evropské komise.

Jednalo se o to, že by národní doplňkové přímé platby, které např. ČR poskytuje na ohrožené komodity, byly rozpuštěny do plateb poskytovaných na veškerou plochu (které by se tím zvýšily).

Podle všeho z toho návrhu postupu (alespoň v současnosti) sešlo, protože EK na příslušném jednání Řídícího výboru pro přímé platby zmíněný kontroverzní návrh nepředložila.

Pí bývalá ministryně v závěru dopisu ubezpečila o tom, že si je vědoma závažnosti případné změny nastavení top-up, zejména u sektoru přežvýkavců, a že je MZe připraveno akceptovat starý model uplatňovaný v předchozích (2) letech

Zdroj: ZS ČR, 12. 1.; vlastní doplnění a formulace

 

OP RVMZ

Po žádosti zemědělských stavovských organizací požádalo MZe Evropskou komisi o přesunutí části nevyčerpaných finančních prostředků z jiných opatřeních na ta opatření OP RVMZ, kde zemědělci potřebovali podporu. EK tuto změnu, prováděnou v rámci OP RVMZ 2004-2006, schválila 27. 12. 2006. Jedná se celkem o 210 mil. Kč.

Dodatečně schválené projekty

Označení

Zkrácený název opatření

Počet projektů

Mil. Kč

1.1.1.a)

Investice do stájí skotu, prasat

35

110

2.1.2.

Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny

1

2

2.1.3.a)

Obnova a rekonstrukce rybníků

12

60

2.1.3.b)

Meliorace

10

40

Pozn.: zaokrouhlováno

Současně MZe uveřejnilo seznam schválených projektů.

Zdroj: MZe, 8. 1., in ZS ČR, 10. 1.

 

Biopaliva, dotace, cukrovka, řepka

Ministr zemědělství by měl pracovat pro zemědělce - část článku

Reakce p. prezidenta AK na článek ministryně zemědělství “Spolupráci si představuji jinak“ uveřejněný v Zemědělci č. 2/2007

Dotace

Dobře se tedy čtou její řádky ve shora uvedeném článku. Skoro jako z příručky o řízení a komunikaci, popisující postup komunikace a řešení tak složitých procesů a jevů, jaké probíhají v agrární soustavě. Logicky je to bezchybné, žel její praxe je zcela jiná. Byli jsme snad přizvaní k diskusi o zvažované změně směřování TOP UP, kde žádného soudného člověka by ani ve snu nenapadlo, že by měly být zrušeny platby na vybrané komodity, což by nepříznivě zasáhlo odhaduji 80% zemědělců? Byl jsem snad přizván k diskusi o zastoupení zemědělců v budoucím monitorovacím výboru EAFRD, kde paní ministryně tvrdošíjně prosazuje pouze jednu čtvrtinu zemědělců? Měl jsem dopředu věštit, že paní ministryně předloží vládě návrh snížení národních dotací o 25% a poslancům v plánu rozpočtu 2007 nárokovou částku TOP UP nižší o jednu miliardu korun? Jak si mám vyložit opakovaný příslib předsedy vlády o plné výši doplňkových přímých plateb, když následně ani jeden z členů vlády poslanců pro to nezvedl v parlamentě ruku? Museli jsme udělat s prominutím my, Agrární komora, za podpory šéfa našich odborů Dufka, mnoho práce pro to, aby mohla paní ministryně sdělit, že „poprvé se podařilo zajistit maximální navýšení přímých plateb ještě před vánocemi“. To jsou přece jasné věci, co na nich dál navrhovat, o čem vést diskusi, jaké priority má paní ministryně na mysli? Odstranit platbu na VDJ, aby se úbytek skotu ještě zrychlil? A nebo úplně podříznout chmel a vzít mu to málo přímé podpory, která mu ještě zbyla? Je zřejmé, že praktický výkon politiky vedení současného ministerstva zemědělství (čím dál víc slyším v terénu „ministerstva nezemědělství“) je namířen proti zájmům většiny českých zemědělců. Nic na tom nezmění umné tiskové zprávy typu „již na podzim budou moci žádat …“ (přeloženo do češtiny – „v letošním roce nedostanete ani korunu“), překrucování faktů, proklamování připravenosti ke spolupráci atd. Hloubavcům, kteří by rádi přišli na kloub uvedené disharmonii, doporučuji přečíst si teorii reziduí a derivací italského předválečného sociologa Vilfreda Pareta, ve které jsou tyto psychologické a technologické metody dosažení svých cílů popsány.

Vlastní poznámka: Na internetu jsme na adrese www.miras.cz/seminarky/mikroekonomie05-konkurence.php nalezli: "V podmínkách alokační efektivnosti se tedy může zvýšit užitek jedné osoby pouze snížením užitku někoho jiného (Paretova efektivnost - Vilfred Paret)."

p. Jan Veleba, prezident AK ČR

APIC-AK, 12. 1.

 

Dotace, cukrovka, pozemkové úpravy

Spolupráci si představuji jinak - část článku

Článek (předchozí) pí ministryně zemědělství do rubriky „Názor“ týdeníku Zemědělec

Dotace, pozemkové úpravy, cukrovka

Resort zemědělství má letos nejvyšší rozpočet v historii. Je dostatek prostředků pro spolufinancování evropských peněz. Poprvé se podařilo zajistit maximální navýšení přímých plateb ještě před Vánocemi. Máme garantovány tolik potřebné finanční prostředky na pozemkové úpravy. Pan prezident Veleba hlasitě řinčí zbraněmi, hlavně tam, kde jsou nablízku diváci. Více než zemědělci mu leží na srdci popularita a „zásluhy“. Nešetří kritickými slovy, věcné návrhy a jasně definované priority přitom chybějí. Jedním příkladem za všechny je postoj k situaci u cukru, kdy se AK jasně nevyjádřila ke zvažované žalobě státu vůči společnosti Eastern Sugar a prezident Veleba nebyl schopen diskusi uvnitř komory dovést k jednotnému názoru za tuto organizaci. Z našich schůzek jsem bohužel poznala, že dojednané slovo neplatí už na prahu jednací místnosti, názory se mění rychleji než počasí. Škoda, hašteření a neshody zemědělství ani venkovu nepomohou.

Milena Vicenová

ministryně zemědělství

Zdroj: Zemědělec č. 2  (str. 3, rubrika „Názor“)

 

4. týden

 

AK - MZe

AK po jmenování nového ministra zemědělství p. Petra Gandaloviče uvedla:

Věříme, že zasedneme k jednacímu stou a budeme řešit problémy zemědělství. Jedním z prvních takových problémů je obnovené prací na přípravě čerpání finančních prostředků z EAFRD. Cílem by mělo být podávat první žádosti v dubnu, ne až na podzim.

Zdroj: Zemědělec č. 3

 

MZe - AK

K jednání p. ministra zemědělství p. Petra Gandaloviče se zástupci AK ČR došlo 15. 1.

Body jednání:

- nastartování EAFRD vč. AEO

- zvýšení počtu zástupců zemědělců v Monitorovacím výboru EAFRD

- biopaliva - MZe uspořádá seminář k řešení startu tohoto programu

- skot - AK navrhuje zachovat všechny možné podpory chovům skotu.

Jednání probíhalo v konstruktivním ovzduší.

Zdroj: APIC-AK, 16. 1.

 

EAFRD

Opatření Programu rozvoje venkova (resp. EAFRD) v letech 2007-2013

Orientační roční průměr, mil. Kč

Osa, opatření

Název                              

Mil. Kč

I. Osa

Konkurenceschopnost

3340

I.1.1.

Modernizace zemědělských podniků

1310

I.1.3.

Přidávání hodnoty produktům     

520

I.1.4.

Pozemkové úpravy               

800

I.2.1.

Seskupení producentů           

60

I.3.1.

Vzdělávání                            

50

I.3.2.

Mladí zemědělci

60

I.3.3.

Předčasné ukončení činnosti          

60

I.3.4.

Poradenství                                  

80

II. Osa   

Životní prostředí a krajina         

7740

II.1.1.

Horské a jinak znevýhodněné oblasti

2740

II.1.2.

Natura 2000 - vodní směrnice

240

II.1.3.

Agroenvironmentální opatření

4090

II.1.4.

Neproduktivní investice - krajina

80

III. Osa

Venkov a diverzifikace             

2540

III.1.1.

Diverzifikace činností                   

560

III.1.2.

Zakládání podniků                      

400

III.1.3.

Cestovní ruch                           

320

III.2.1.

Obnova a rozvoj vesnic              

990

III.2.2.

Dědictví venkova                           

240

III.3.1.

Vzdělávání a informace                

50

IV. Osa

LEADER                                  

720

IV.1.

Místní akční skupiny                        

180

IV.2.

Místní rozvojové strategie            

440

IV.3.

Realizace projektů spolupráce

80

Pozn.: Některé názvy jsme zkrátili a některé částky zaokrouhlili. Přepočet z Euro na Kč: kurz 27,8.

"Orientační roční průměr" vznikl vydělením celkové částky na období let 2007-2013 počtem 7 let bez ohledu na to, že se hodnoty budou v jednotlivých letech zřejmě poněkud lišit.

 

EAFRD                      

Jednotlivé pracovní skupiny Monitorovacího výboru EAFRD mají zahájit činnost na konci ledna.

MV EAFRD se bude mj. ve fázi příprav podílet na

- nastavení podmínek jednotlivých opatření

- definování kritérií pro výběr projektů

- definování přijatelných výdajů.

První jednání celého Monitorovacího výboru EAFRD se plánuje na přelomu února a března.

Zdroj: MZe, in Zemědělec č. 3

 

6. týden

 

EAFRD, PRV

Výsledky z jednání p. ministra zemědělství a p. prezidenta AK 1. 2.:

- žádosti o podporu z EAFRD má jít podávat od 15. 5. t. r.

- 2 později zařazené programy budou dočasně vyjmuty, dopracovány a dodatečně znovu zařazeny.

Tím bude umožněno čerpání podpor včas, mj. na AEO a dále u horských a jinak znevýhodněných oblastí.

Zkratky: EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova; PRV – Program rozvoje venkova; AEO - agroenvironmentální opatření

Zdroj: APIC-AK, 2. 2.

 

Národní doplňkové platby (Top-up)

MZe bude poskytovat Top-up pro letošní rok stejným způsobem, jako v předchozích letech, tj. na:

- vybrané plodiny na o. p.

- chmel

- len na vlákno

- přežvýkavce

- bramborový škrob.

Zdroj: Agroweb, 29. 1.

 

7. týden

 

Národní dotace

MZe uveřejnilo Zásady pro poskytování dotací včetně příslušných formulářů.

Označ.

Dotační titul (názvy kráceny)

Termín do:

1.D.

Podpora včelařství

31. 10.

1.I.

Kapková závlaha v sadech, chmelnicích, vinicích a školkách

29. 6.

1.R.

Restrukturalizace ovocných sadů

27. 9.

1.S.

Sklizeň máku

20. 3.

1.U.

Energetické byliny

30. 3.

2. A.

Genetický potenciál zvířat

31. 10.

3.

Ozdravování plodin

 

3.a)

biologická a fyzikální ochrana

 27. 9.

3.b)

prostorové a technické izoláty

 27. 9.

3. c)

imunoenzymatické metody u množitelského materiálu

 31. 5.

3.d)

šlechtění na odolnost a kvalitu

 20. 3.

3.e)

certifikovaná sadba brambor

 31. 5.

3.f)

uznané osivo pšenice

31. 10.

3.h)

certifikovaná sadba chmele

 27. 9.

3.i)

osivo lnu

 29. 6.

8.

Nákazový fond

 

8.A)

činnosti proti šíření nákaz

 27. 9.

8.B.a)

odstraňování kadáverů – chovatelé

15. 10.

8.B.b)

odstraňování kadáverů - asanační podniky

15. 10.

8.E)

ozdravení od IBR

15. 10.

9.A.

Speciální poradenství

 29. 6.

9.A.b.4)

Podpora zajištění odrůdových zkoušek

31. 10.

9. E.

Školní závody

 31. 5.

9.F.

Podpora poradenství v zemědělství

 30. 3.

9.H.

Podpora marketingu a propagace na výstavách

15. 10.

10.D.

Podpora evropské integrace nevládních organizací

 30. 3.

13.A.

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářů

 31. 5.

13.B.

Jakost při výrobě krmiv

 31. 5.

15.

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

 29. 6.

 

Žádosti podávané prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení.

15. 10.*)

Pozn.: * - Výjimkou jsou 2 tituly: titul 1.D. (včelařství) a titul 2.A.c) (nákup plemenných býků).

Zdroj: MZe, 8. 2.; (částečně www.agris.cz, 9. 2.)

 

PGRLF

Žádosti, které budou na PGRLF podány do 16. 2., budou ještě vyřizovány podle starých pravidel. Důvodem je, že přechodné 3leté období od vstupu do EU končí 30. 4. Nová pravidla PGRLF připravuje. Budou platit od 1. 5.

Zdroj: PGRLF

 

Úvěry

Agroteam České spořitelny bude zřejmě schopen poskytovat úvěry po (dočasném) ukončení příjmu žádostí o podporu u PGRLF. Žádosti bude ČS přijímat na stejném vzoru jako pro PGRLF. Členům ZS ČR tuto službu přislíbila ČS provádět v termínu do 48 hodin. Dá se odhadovat, že bude ČS postupovat podobně i u dalších zemědělských podniků.

Pozn.: Upraveno a doplněno, původní informace: ZS ČR, 9. 2.

 

9. týden

 

Půda

AK, ZS ČR a ČMSZP nesouhlasí s plánovaným zjednodušením nákupu půdy cizinci a apelují na poslance, aby změnu neschválili. MZe mělo zájem na pokračování současného stavu, vláda ale návrh ministra zemědělství změnila.

Zdroj: ZS ČR, 22. 2.; ČTK, in www.agris.cz, 21. 2.; www.agris.cz, 22. 2.

 

Snížení dotací

Evropská komise předložila Evropskému parlamentu návrh na možnost dobrovolného snížení přímých plateb do zemědělství o 20 % umožněné členským zemím. "Ušetřené" finanční prostředky by bylo možno použít na rozvoj venkova. (Vlastní poznámka: Kdekdo by rád rozděloval peníze druhých.)

Je tomu podruhé, poprvé to bylo vloni v listopadu. Návrh zřejmě - stejně jako v listopadu - předložil komisař pro vnitřní trh Charlie McCreevy. EP návrh znovu zamítl.

Zdroj: Zemědělský týdeník č. 8/2007; dřívější informace (ČTK, in Zemědělský týdeník č. 47/2006)

 

10. týden

 

OP RVMZ - meliorace

Opatření 2.1.3.b) Investice do meliorací

Byl schválen 1 projekt za 7,5 mil. Kč. Jeho číslo MZe a SZIF uveřejnily.

Zkratka: OP RVMZ - Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Pozn.: název opatření krácen

Zdroj: MZe, 1. 3.; SZIF, 1. 3.

 

EAFRD – rychlerostoucí dřeviny, zalesňování

Nově bude umožněno, aby porosty založili nájemci ploch. S výsadbou lze začít již na jaře t. r. a žádosti podat poté, a to do 30. 11. 2007. Předpokládají se i další zjednodušení, návrh konečného dokumentu je připravován.

Zdroj: MZe, 1. 3.

 

11. týden

 

Půda

Poslanecká sněmovna PČR bude tento (11.) týden jednat o novelách devizového zákona a zákona  o privatizaci půdy. Ty by usnadnili zahraničním zájemcům možnost koupit půdu tak, že by se zaregistrovali jako zemědělci (bez 3letého skutečného působení v ČR). Předseda zemědělského výboru PS p. Jiří Papež řekl, že zatím není o správnosti novel přesvědčen.

Zdroj: Agroweb, 7. 3.

 

AEO, TTP, biopotraviny

MZe chce změnit neuspokojivou strukturu ekologického zemědělství. Zamýšlí podpořit více výrobu biopotravin. Na značné ploše TTP se uplatňuje extenzivní způsob hospodaření při nadprůměrných podporách a nestimuluje se převod chovu skotu (a ovcí) do podhorských a horských oblastí.

MZe se rozhodlo snížit podporu hospodaření na TTP v rámci agroenvironmentálních opatření EAFRD na 70,51 Euro, tj. 2100 Kč/ha (pozn.:to ale odpovídá 29,78 Kč/Euro). Směrodatným kurzem je (zřejmě i letos) údaj uveřejněný v Programu rozvoje venkova. Na jiném místě ale MZe uvádí, že se bude každý rok vycházet ze směnného kurzu zveřejněného v Úředním věstníku EU. Pro letošní rok je tento kurz 27,53 Kč/Euro. Dalo by se odvodit, že tomu tak bude od příštího roku(?).

Původně navrhovaná sazba 2650 Kč/ha vycházela:

- z maximální úrovně koncentrace (VDJ/ha)

- kurzu 29,78 Kč/Euro.

Více se naopak zvýhodní investiční podpory v oblasti ekologického zemědělství na:

- modernizaci a rekonstrukci v oblasti welfare zvířat

- budování nebo rozšiřování zpracovatelských kapacit.

Tyto podpory mají byt poskytnuty zemědělcům a ostatním malým a středním podnikatelům na venkově.

MZe předpokládá, že nový přístup přispěje k lepší přípravě zemědělců na současné i očekávané podmínky SZP a trhu a že bude mít vliv na zaměstnanost na venkově. To je prioritou Programu rozvoje venkova.

Zkratky: EAO - agroenvironmentální opatření; TTP - trvalé travní prosty; SZP - Společná zemědělská politika (EU)

Zdroj: MZe, 5. 3.; vlastní domněnky

 

Energetické plodiny

Letošní podpora pěstování energetických plodin se meziročně zvýšila.

Podpora plodin využitých energeticky

Ukazatel

Kč/ha

Energetické plodiny

3000

Celý objem vyrobené fytomasy musí být energeticky využit. Žádosti o podporu je možno podávat do 31. 3.

Zdroj: Agroweb,  5. 3.

 

Právní předpisy

ZS ČR vyzývá k zasílání informací o nadstandardních požadavcích plynoucích z právních předpisů, které může uplatňovat při jednání s Legislativní radou vlády.

Zdroj: ZS ČR, 9. 3.

 

12. týden

 

OP RVMZ

Opatření:

1.1.1.f) Skladovací kapacity a posklizňové technologie obilovin a olejnin

2.1.2. Obnova zemědělské krajiny

2.1.3. Meliorace

S ohledem na vyčerpání finančních prostředků se zbývající projekty přesouvají do neschválených projektů. Všem těmto žadatelům zašle SZIF informativní dopis.

Pozn.: názvy opatření kráceny a upraveny

Zdroj: SZIF, 13. 3.

 

Přímé platby

Rada (ministrů) zemědělství se sešla(sejde) 19. a 20. 3. Na jejím zasedání má být projednáváno i možné dobrovolné snížení přímých plateb o 20 % a přesunutí těchto prostředků od zemědělců na rozvoj venkova. V textu popisujícím témata tohoto jednání se doslova píše, že Evropská komise 24. května 2006 "přijala návrh" uvést tento požadavek do praxe. (Vlastní poznámka: Zřejmě to ale bylo na základě iniciativy komisaře pro vnitřní trh Charlieho McCreevyho. Evropský parlament jeho návrh 2x zamítl.)

V textu od EK se uvádí, že Evropský parlament měl k návrhu řadu připomínek, které byly do nového návrhu zapracovány tak, aby ho bylo možno přijmout. (Vlastní pozn.: Je to opravdu roztomilé. Oni nám ty peníze asi opravdu dokáží sebrat a dát je na účely jim a jejich představám libé.)

Zdroj: EK, 16. 3.

 

Přímé platby

Pro přesnost jsme nakopírovali části originální zprávy EK:

Voluntary modulation is the possible shift of up to 20% of direct aid payments into rural development funds, and was introduced by the European Council in its December 2005 agreement on the financial framework for 2007-1013.

As a follow-up, the Commission adopted on 24 May 2006 a proposal to put this requirement into practice.

Following a lengthy debate with the European Parliament, which had certain reservations about the concept, a new compromise text from the Presidency will now be discussed at the Agriculture Council, with a view to reach a political agreement on voluntary modulation.

Zdroj: EK, 16. 3.

 

Přímé platby

MZe k tématu jednání Rady ministrů zemědělství EU konané 19. a 20. zabývajícího se dobrovolným přesunem 20 % přímých plateb uvádí:

- ministři zemědělství budou jednat o schválení kompromisní varianty

- dobrovolné přesunutí 20 % přímých plateb má být umožněno jen Velké Británii a Portugalsku

- tyto 2 země o ně požádali

- bez tohoto kompromisního řešení by byl zablokován přístup k prostředkům PRV (EAFRD)

- MZe ČR podpoří právě tento kompromisní návrh.

Zkratky: PRV - Program rozvoje venkova; EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Zdroj: MZe, 16. 3.

 

Půda

Poslanecká sněmovna PČR NEzamítla návrh novely devizového zákona, která má umožnit cizincům nákup půdy. To by v případě schválení novely bylo možné již při pouhém zregistrování se jako zemědělec, bez 3letého fyzického působení v ČR. Přítomno bylo nejdříve 183 poslanců a poslankyň. Poté 186. Pro neschválení bylo tak potřeba 94 hlasů.

Výsledky hlasování:

Proti - 91 poslanců (všichni přítomní poslanci za ČSSD [4 nebyli přítomni] a KSČM [3 nebyli přítomni]).

Pro - 79 poslanců (jen poslanci za ODS, KDU-ČSL a Zelené, včetně p. ministra zemědělství).

V ODS se zdrželi: pp. poslanci(kyně) Walter Bartoš, Libor Ježek, Tomáš Kladívko, Zdeněk Mach, Jiří Papež, Alena Páralová, Vlastimil Tlustý, Oldřich Vojíř

Dále se zdrželi pp. poslanci KDU-ČSL: Libor Ambrozek, Jiří Carbol, Ludvík Hovorka

Rovněž se zdrželi někteří Zelení, a to pp. poslanci(kyně): Věra Jakubíková, Přemysl Rabas, Olga Zubová

Také se zdrželi pp. poslanci: Miloš Melčák, Michal Pohanka

Předkladateli byly MF a MZe.

P. Miroslav Kalousek jako ministr financí návrh usnadnění prodeje půdy obhajoval.

Návrh změny devizového zákon byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a (na žádost zemědělského výboru) také zemědělskému výboru.

Zdroj: ZS ČR, 15. 3.

 

Půda vers. cizinci

Ministr zemědělství p. Petr Gandalovič při projednávání uvedl mj.:

- vážená Sněmovno, s těžkým srdcem jsem zde spolupředkladatelem tohoto zákona

- jsem si vědom, jaké věcné a psychologické důsledky pro naše zemědělce tento krok přináší

- jako člen vlády bude nicméně podporovat, abychom o tomto návrhu jednali, to znamená, abychom ho pustili do druhého čtení

- na Slovensku a Maďarsku byli šikovnější, podmínka 3letého pobytu tam platí naprosto legálně

- Polsko má prakticky 12leté přechodné období na prodej půdy cizincům

- v Pozemkovém fondu je necelého 0,5 mil. ha (okolo 420 tis. ha) státní půdy

- z toho je 300 tis. ha připraveno k prodeji

- je potřeba, aby se prodej státní půdy urychlil

- aby byl transparentní, spravedlivý a aby naši zemědělci měli k tomu řádný přístup

- i to bude předmětem další diskuse

- možným kompromisním řešením by bylo odložení účinnosti tohoto zákona.

Pozn.: Předkladatelé zákona argumentují nesoudem s právem EU. Odložením by bylo učiněno zadost právním podmínkám i problematické nerovnosti dané nižší kapitálovou sílou zemědělců z ČR při soutěži s cizinci.

Zdroj: Stenografický záznam PS PČR, 14. 3., in ZS ČR, 15. 3.; vlastní poznámka

 

Půda – novela devizového zákona

Z rozpravy k novele

V přístupové smlouvě z Kodaně z r. 2002 se píše, že umožníme nákup půdy cizincům po splnění podmínek, které nejsou nepřekonatelnými. (Pozn.: Kolik možných výkladů...?)

Žádná země EU nemá úplně volný přístup k nákupu půdy pro cizince.

Existence státu je spjata s vlastnictvím půdy, tj. určitého území.

Na Tachovsku dnes hospodaří 4 firmy s nizozemskou účastí, 5 s účastí ze SRN, 3 Rakušané a 1 Ital.

K prodeji se na Tachovsku připravuje 30 tis. ha půdy. Již prodáno bylo kolem 30 - 35 tis. ha, z toho zemědělci z ČR kvůli různým omezením mohli koupit jen 1/2. Cizincům bylo přes nastrčené osoby prodáno přes 4 tis. ha.

Nedojde zřejmě k masivnímu nákupu půdy cizinci, ale ke změně ceny půdy a jejího nájmu v celé ČR.

Byly naopak připomenuty 4 základní svobody EU: volný pohyb osob, pracovních sil, volný pohyb zboží a volný pohyb kapitálu.

Rozprava byla "bohatá a ohnivá". (Pozn.: To druhé zejména v druhé polovině.) Vystoupilo v ní 17 poslanců (někteří vícekrát). Vystoupili p. premiér i p. předseda ČSSD.

Zdroj: Stenografický záznam PS PČR, 14. 3., in ZS ČR, 15. 3.; vlastní poznámky

 

Půda - stanovisko zemědělských organizací

AK, ZS ČR, ČMSZP a SMA vyjádřili odmítavé stanovisko k novele devizového zákona. Apelují na poslance, aby novelu nepodpořili a aby se platnost zákona od letošního května odložila. Vyzývají vládu, aby umožnila zemědělcům spravedlivější soutěž v rámci EU.

Volné finanční prostředky zemědělci z ČR investovali do modernizace provozů pro splnění přísných předpisů, které postupně vstupují v platnost po vstupu do EU. Nemají tak dostatek finančních prostředků na nákup půdy, kterou jako základní výrobní prostředek nezbytně potřebují. Proto nesouhlasí s tím, aby cizinci zaregistrovaní jako zemědělci mohli začít nakupovat půdu dříve než v roce 2011. To jest v době, kdy skončí vyjednané přechodné období na nabývání zemědělské půdy pro osoby, které nemají trvalý pobyt na území ČR.

Zkratky: ZS - Zemědělský svaz, ČMSZP - Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, SMA - Společnost mladých agrárníků

Zdroj: ZS ČR, 15. 3.

 

PF

Prezidium Pozemkového fondu ČR na svém jednání 5. 3. odsouhlasilo navrhnout vládě končit činnost PF ČR v r. 2012.

Zdroj: PF ČR, 13. 3.

 

Půda

Prodej zemědělské půdy v r. 2005

Typ prodeje

Tis. ha

Od soukromých vlastníků

50

V rámci programu PGRLF „Půda“

20

Státní půdy

75

Celkem

145

Zdroj: MZe, in stenografický záznam PS PČR, 14. 3., in ZS ČR, 15. 3.

 

Půda

Ceny 1 ha zemědělské půdy

Země

Euro

Kč, tis.

Polsko

1460

41

ČR

1180

33

Slovensko

950

27

Pozn.: kurs Euro:Kč vzat 28,10

Zdroj: MZe, in stenografický záznam PS PČR, 14. 3., in ZS ČR, 15. 3.

 

13. týden

 

Doplňkové platby, Top-up

ČR bude muset začít vyplácet národní doplňkové platby (Top-up) zpětně. Týká se to:

- přežvýkavců

- chmele

- brambor na škrob

- lnu

- vybraných plodin na o. p.

Zemědělci, kteří o tyto podpory žádali v r. 2006, o ni nepřijdou. Budou ale muset vyplnit 1 dodatečný formulář (a MZe spolu se SZIF budou muset také zvládnout tuto administrativu navíc).

Vyplynulo to z jednání p. ministra na Evropské komisi.

Zdroj: MZe, 21. 3.

 

PRV, EAFRD

Rozpočtový výbor Evropského parlamentu doporučil europoslancům Evropského parlamentu odblokovat finanční prostředky pro PRV (EAFRD). Možnosti převodu 20 % (zemědělských) přímých plateb na rozvoj venkova by měly využívat reálně jen Velká Británie a Portugalsko, které jsou na tento postup historicky připraveny.

(Vlastní poznámka: Ze zpráv, které jsme ke konci minulého týdne nalezli, ale NEvyplývá, že by se tím neotevřela možnost i pro ostatní země, tedy i ČR, chtít si přesunout až 20 % přímých plateb od zemědělců na rozvoj venkova.)

Zkratky: PRV - Program rozvoje venkova; EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Zdroj: MZe, 22. 3.

 

Půda – prodej cizincům

Důvodem, proč vláda předkládá novelu devizového zákona usnadňující cizincům nákup půdy je zřejmě to, že ČR bude po 3 letech po vstupu do EU, tj. přibližně letos v létě, hodnocena ohledně dodržování přístupové smlouvy.

Podle představitele Agrokombinátu Dolní Žandov už teď vlastní cizinci asi ½ půdy na Chebsku. “Zatím měli přeci jen nějaké překážky.“ Cizinci mají oproti zemědělcům z ČR výhodu v (silnějším) kapitálu, uvedl dále.

Prezident AK p. Jan Veleba se vyjádřil ve smyslu: Budeme muset přidat v přesvědčování zákonodárců, aby novelu devizového zákona neschválili.

Zdroj: ČTK, in Zemědělský týdeník č. 12; další zdroje; vlastní spojení 2 událostí (první věta)

 

OP RVMZ - zpracování a marketing

Opatření 12. kola příjmu žádostí

1.2. - Zlepšování zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing

MZe a SZIF uveřejnily cca 30 schválených projektů. Průměrná hodnota podpory na 1 projekt je asi 3 mil. Kč.

Zkratka: OP RVMZ – Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Zdroje: SZIF, 22. 3.; MZe, 21. 3.

 

OP RVMZ - výběrová řízení

MZe uveřejnilo stručnou informaci o postupu při zadávacím řízení k výběru dodavatele u projektů v rámci OP RVMZ.

Zdroj: MZe, 20. 3.

 

Půda

Program nákupu nestátní půdy s podporou PGRLF

Ukazatel

Hodnota

Žadatelů o podporu, počet

820

- má smlouvu uzavřenu

570

- má zatím příslib dotace

70

Podpořen nákup půdy, tis. ha

30 tis. ha

Pozn.: Údaje jsou uvedeny kumulovaně, od začátku fungování programu před několika lety až dosud.

Zdroj: PGRLF

 

14. týden

 

PRV, EAFRD

MZe doporučuje budoucím žadatelům o podporu v rámci Programu rozvoje venkova (ze zdrojů EAFRD), aby si začali s předstihem vyřizovat dokumentaci ke stavebnímu povolení. Ta bude jednou za základních povinných příloh předkládaných projektů. Podrobné podmínky k předložení projektů zatím nejsou k dispozici ale i z vyjádření MZe lze předpokládat, že budou podobné jako u OP RVMZ.

Zatím se předpokládá uveřejnění pravidel pro žadatele o podporu na přelomu května a června. První příjem žádostí je pak plánován o měsíc později.

Zkratka: OP RVMZ - Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství; EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Zdroj: MZe, 29. 3.

 

EAFRD, PRV

Letošní opatření, která budou vyhlášena v rámci PRV (financována z EAFRD)

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků

- rekonstrukce stájí

- výstavba kejdových jímek

- alternativní zdroje energie

- skleníky a fóliovníky.

I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

III.1.1. Diverzifikace nezemědělských činností

- jen záměry pod body b), c), d) týkající se obnovitelných zdrojů energie

- bioplynové stanice

- kotelny na biomasu

- výroba pelet (briket) z biopaliv.

Zdroj: MZe, 29. 3.

 

EAFRD

Sněm AK žádá ministra zemědělství, aby zachoval počet 7 zástupců AK v Monitorovacím  výboru EAFRD a nesnižoval jejich podíl na rozhodování navyšováním celkového počtu členů o zástupce dalších zájmových skupin.

Zkratka: EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Zdroj: Sněm AK, 29. 3., in APIC-AK, 29. 3.; vlastní drobné doplnění

 

Národní doplňkové platby, Top-up

Sněm AK žádá ministra zemědělství, aby prosadil takový systém výplaty Top-up, který umožní plnou podporu všech komodit zařazených do tohoto systému.

Zdroj: Sněm AK, 29. 3., in APIC-AK, 29. 3.

 

AEO HRDP (AEO EAFRD)

Sněm AK žádá po ministru zemědělství, aby přehodnotil nesystémové snížení původně navržené sazby 89 Euro/ha TTP.

Zkratky: AEO - Agroenvironmentální opatření; HRDP -Horizontální plán rozvoje venkova; TTP - trvalé travní porosty

Zdroj: Sněm AK, 29. 3., in APIC-AK, 29. 3.

 

PF

Ministr zemědělství plánuje provést změny ve vedení Pozemkového fondu ČR s ohledem na nově objevené sporné převody pozemků.

Zdroj: HN, 30. 3.; HN, in www.agris.cz, 30. 3.

 

PGRLF

MZe provedlo změny v představenstvu PGRLF a v dozorčí radě této instituce.

Zdroj: Agroweb, 30. 3.; HN

 

PGRLF

AK ve svém usnesení ze sněmu žádá ministra zemědělství a vládu o zachování funkcí PGRLF, pro které byl zřízen:

- podporu zemědělských úvěrů

- včetně podpory formou garancí úvěrů.

Zdroj: Sněm AK, 29. 3., in APIC-AK, 29. 3.

 

Půda

Bod usnesení sněmu AK:

AK žádá PS a Senát PČR, aby oddálily přijetí zákona, který uvolní prodej půdy cizincům

Zdroj: Sněm AK, 29. 3., in APIC-AK, 29. 3.

 

Ovce

Zájem o přízi z ovčí vlny má firma ze SRN, kontakt langhammer@rellana.de.

Zdroj: Profit č. 13

 

15. týden

 

Půda

Zemědělský výbor PS PČR přerušil 2. čtení novely devizového zákona, která předpokládá usnadnění nákupu půdy pro cizince. Důvodem je, že se objevil návrh na svolání semináře k tomuto tématu v květnu - dříve, než dojde k rozhodování. Uvedl to předseda výboru p. Jiří Papež.

Zdroj: Agroweb, 5. 4.

 

16. týden

 

AEO - PRV (EAFRD)

Vláda schválila 2 nařízení pro Agroenvironmentální opatření EAFRD (resp. PRV).

V rámci AEO se podle 1. nařízení vlády podporuje:

- ekologické zemědělství

- integrovaná produkce

          -ovoce

          -vinné révy

          -zeleniny

- ošetřování, údržba TTP

- zatravňování o. p.

- pěstování meziplodin

- biopásy.

Změny:

- mělo by se usnadnit plnění některých podmínek, které budou např. shodné s podmínkami u LFA,

- posouvá se termín pro podávání žádostí o podporu na AEO na 15. 5. t. r.,

- odkládá se první i druhá seč TTP, vždy o cca 14 dnů, a to na 31. 7. a 31. 10.

Zkratky: AEO - Agroenvironmentální opatření PRV - Programu rozvoje venkova (resp. EAFRD - Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova);

TTP - trvalé travní porosty; LFA - méně příznivé oblasti

Zdroj: MZe, 11. 4.

 

AEO - PRV (EAFRD)

Přijaté (druhé) nařízení vlády se týká podpory dle osy II. na

- ochranu a zlepšení životního prostředí

- zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty

- přírodních zdrojů

- biologické rozmanitosti

- údržbu krajiny.

Zemědělci budou moci buď setrvat u podávání žádostí o podporu v rámci tohoto 2. nařízení anebo „přestoupit“ na režim v rámci 1. nařízení bez toho, že by jim hrozily sankce za zrušení jejich původního 5letého závazku hospodaření na daných plochách.

Zdroj: MZe, 11. 4.

 

17. týden

 

SAPS, LFA, Natura 2000, SSP, EP

Je možno podávat tzv. "kombinovanou žádost o podporu". Jsou v ní zahrnuty:

- SAPS - jednotná platba na plochu

- LFA - méně příznivé oblasti

- Natura 2000 - chráněná území na z. p.

- SSP - oddělá platba za cukrovku (cukr)

- EP - pěstování energetických plodin.

Termín pro podání je do 15. 5.

(Je možno žádost podat max. 25 dní po termínu, za každý den se strhává 1 % podpory.)

Zdroj: SZIF, 17. 4.

 

Top-up

Žádosti o podporu Top-up - národní doplňkové platby budou přijímány později a administrovány podle nových pravidel.

Prozatím se předpokládá termín jejich podávání "do 31. 7."

Zdroj: SZIF, 17. 4.

 

Půda - cizinci

Rozpočtový výbor PS PČR doporučil Sněmovně zamítnout návrh novely devizového zákona usnadňující cizincům nákup půdy. Rozložení sil ve Sněmovně z hlediska názoru na tuto záležitost je ale poměrně vyrovnané a bude zřejmě záležet „na každém hlasu“.

V Zemědělském výboru PS PČR někteří poslanci navrhovali svolat v květnu k tématu seminář. Zdá se ale zatím, že to na proces projednávání novely nebude mít vliv. Novela tak nyní směřuje do 2. čtení. PS PČR o ní bude jednat na některá s příštích schůzí.

Zdroje: ČTK, in Zemědělský týdeník č. 16; informace o projednávání novely a hlasování o ní při prvním čtení, PS PČR; vlastní doplnění

 

18. týden

 

PF ČR

PF ČR rozhodl, že zemědělci uzavírající letos 5leté smlouvy v rámci programu AEO budou platit za půdu nájem 2,4 % průměrné ceny dle vyhlášky.

Ve Výkonném výboru PF ČR se z celkového počtu 8 členů obměnilo 5 osob. Na návrh ministra zemědělství Prezidium PF 1 osobu odvolalo, zbývající 4 členové Výkonného výboru PF rezignovali sami.

Zdroje: MZe, Agroweb, 26. 4.; HN, 24. 4.

 

20. týden

 

Půda

ČMSZP projednával za přítomnosti p. ministra zemědělství problematický prodej půdy v pohraničních oblastech západočeského a severočeského kraje cizincům.

Pan ministr se na jiném místě vyjádřil ve smyslu, že nebude podporovat rychlé přijetí novely zákona rušící povinný 3letý trvalý pobyt cizinců v ČR. Současně má v úmyslu přispět k rychlejšímu prodeji státní půdy tak, aby ji zemědělci z ČR do r. 2011 mohli více nakoupit.

Zdroje: ČMSZP, in APIC-AK, 7. 5.; Agroweb

 

22. týden

 

PGRLF

PGRLF upravil pravidla podle předpisů EU a opětovně zahájil 24. 5. příjem žádostí o podporu. Programy jsou podobné dřívějšímu stavu.

Zdroj: MZe, 24. 5.

 

PRV - EAFRD

MZe dosáhlo za ČR (spolu se Švédskem) jako první země EU schválení PRV u Evropské komise. Monitorovací výbor (v ČR) má 5. 6. schválit pravidla pro podporu z EAFRD. Pravidla pro příjem žádostí v rámci 1. kola by měly být k dispozici v 1. polovině června. V prvním kole se jedná o opatření:

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

AK a SMA ocenily tento počin.

Zkratky: PRV - Program rozvoje venkova; EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Zdroje: iHNed, in Ekomail, 24. 5.; APIC-AK; Agroweb

 

Půda

V Poslanecké sněmovně PČR se konal 22. 5. seminář "Co přinese novela devizového zákona českému zemědělství a českému venkovu". Jednání se účastnili pp. poslanci a odborníci na zemědělskou problematiku.  AK je zásadně proti přijetí novely.

Zdroje: Agroweb, 22. 5.; APIC-AK, 22. 5.

 

23. týden

 

EAFRD, PRV

Upřesnění opatření PRV (EAFRD)

1. kolo příjmu žádostí:

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy - obnovitelné zdroje

       - bioplynové stanice

       - výroba peletek (na topení)

       - kotle na biomasu.

Po 1. kole by mělo být s odstupem asi 3 měsíců otevřeno další kolo. Důvodem je, že technicky není možno zahájit příjem žádostí podle všech opatření najednou.

Zkratky: PRV – Program rozvoje venkova; EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Zdroj: ČTK, in HN, 31. 3.

 

24. týden

 

EAFRD - PRV

MZe vyhlásilo očekávané 1. kolo příjmu žádostí o podporu z EAFRD dle PRV. Zahájeno bude 9. 7. a ukončeno 27. 7. (Výjimkou je opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých… - uzávěrka 20. 7.)

Opatření:

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

            a) Investice do budov, staveb a technologií pro ŽV

            b) Investice do budov, staveb a technologií pro RV

 

I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

 

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

 

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

            b) výstavba a modernizace bioplynové stanice

            c) výstavba a modernizace kotelen na biomasu

            d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

 

Zkratky: PRV - Program rozvoje venkova; EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Zdroj: MZe, 8. 6.

 

25. týden

 

Dotace - přímé platby

V návrhu státního rozpočtu na r. 2008 zatím chybí 2,5 mld. Kč k tomu, aby mohly být v příštím roce vyplaceny národní doplňkové přímé platby v plné výši.

Zdroj: MZe, 12. 6.

 

PGRLF

Podpora nákupu nestátní půdy k 30. 4.

Ukazatel

Hodnota

Žadatelů

810

- schváleno, má smlouvu

710

Podpořená výměra (schválené žádosti)

32 tis. ha

Pozn.: Sumárně za několikaletou dobu existence programu.

Zdroj: PGRLF

 

26. týden

 

EAFRD, PRV

Pro první kolo příjmu žádostí dle PRV - EAFRD platí výjimka podle které žadatel přiloží ke své žádosti stavební povolení a až do 6 týdnů (42 dnů) od zaregistrování žádosti doloží pravomocnost (účinnost) stavebního povolení.

Současně SZIF upozorňuje žadatele o podporu, že „vzdání se odvolání“ proti schválené podpoře (za účelem urychlení poukázání peněz na účet) se zasílá na územní pracoviště SZIF, tedy NE na SZIF v Praze.

Zdroj: SZIF, 22. 6.; SZIF

 

Půda - anketa

Souhlasíte s uvolněním prodeje půdy cizincům?

Odpověď

%

Ano

 7 %

Ne

90 %

Nevím

3 %

Zdroj: Zemědělec č. 25

 

27. týden

 

Rozpočet

ZS vyslovuje kategorický nesouhlas s tím, že v návrhu státního rozpočtu pro rok 2008 se nejvíce snížil oproti letošnímu roku rozpočet MZe, a to o 2,6 mld. Kč. ZS žádá MZe, MF a vládu, aby národní doplňkové platby byly dorovnány na úroveň dojednanou v Přístupové smlouvě.

Zdroj: ZS, 28. 6.

 

28. týden

 

EAFRD - PRV

SZIF vydal zpřesňující výklady specifických podmínek při podávání žádostí o podporu u opatření vyhlašovaných v prvním kole. Tři metodické výklady jsou uvedeny na stránkách SZIF a mají datum 3. 7. Týkají se všech 3 opatření:

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

III.1.1 Diverzifikace nezemědělských činností - obnovitelné zdroje

(bioplynové stanice, výroba peletek, kotle na biomasu)

Zdroj: SZIF, 3. 7.

 

Dotace - přímé platby

Počet žadatelů o dotace se meziročně zvýšil, podle ZS ČR je možným důvodem zvýšení počtu drobných žadatelů.

Ukazatel/Rok

2006

2007

Počet žádostí

21 180

22 050

 

Letos se podávala kombinovaná žádost o dotace namísto jednotlivých žádostí:

- SAPS - na plochu

- LFA - méně příznivé oblasti

- Natura 2000 - chráněná území na z. p.

- SSP - oddělená platba za snížení ceny cukrovky

- EP - podpora na pěstování energetických plodin.

Tím byla zemědělcům zjednodušena administrativa.

Zdroj: SZIF, in ČTK, in www.agris.cz, 4. 7.

 

PF ČR

Pozemkový fond v rámci inspekce nařízené p. ministrem zemědělství potvrdil předpoklad, že dochází k znehodnocování výsledků soutěží o prodej státní půdy.

Skupiny (zemědělských) podnikatelů postupují následujícím způsobem:

- při koupi pozemků podají několik nabídek s různou cenou od nízké po vysokou

- po vyhlášení výsledků zjistí, jakou cenu nabídl (často místní) zemědělský podnik. Nabídky jsou např. podány v této podobě, čísla udávají tis. Kč:

1. Firma A 500

2. Firma B 400

3. Firma C 300

3. Místní zemědělec 250

4. Firma D 200

5. Firma E 100

Firmy označené písmeny patří všechny do jedné spekulující skupiny. V tomto případě firmy A a B odstoupí ze soutěže a nepodepíší smlouvu s PF, a to bez sankčního postihu. Pozemek tak získá firma C, která je "první nad" částku nabízenou jiným, často místním farmářem.

Uvedený postup ale není v rozporu se současnými zákony. MZe bude iniciovat, aby byla do zákona zapracována opatření, která uvedený postup znemožní nebo alespoň znevýhodní.

Zdroje: Agroweb 9. 7.; ČT

 

29. týden

 

PGRLF

Mám drobnou obavu, zda se nezačne dostávat pomoci z PGRLF i podnikatelům z jiného sektoru než ze zemědělství, na které pak zbude méně. Vede mě k tomu text o změně pokynů PGRLF od 24. 5. 2007.

Zdroje: text o změně pravidel na webových stránkách PGRLF; vlastní komentář M. S.

 

30. - 32. týden

 

PRV - EAFRD

Byl ukončen příjem žádostí o podporu z EAFRD dle PRV v rámci 1. kola.

Označení

Zkrácený název

Počet žádostí

I.1.1.1.a

Modernizace - stavby a technologie pro ŽV

680

I.1.1.1.b

Modernizace - stavby a technologie pro RV

180

I.3.2.

Zahájení činnosti mladých zemědělců

430

III.1.1.b

Diverzifikace - bioplynové stanice

20

III.1.1.d

Diverzifikace - výroba tvarovaných paliv

15

Celkem

1330

Pozn.:

I.1.1.2 - Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) - nebyl podána žádná žádost o podporu.

III.1.1.c - Diverzifikace - výstavba ... kotelen na biomasu - podána 1 žádost.

Zdroj: MZe, 1. 8.

 

LEADER

MZe vyhlásilo program LEADER pro r. 2007 určený pro existující místní akční skupiny (MAS), které z něj mohou na základě své strategie rozvoje území čerpat finanční prostředky na projekty spolupráce při rozvoji venkova.

Zdroj: MZe, 20. 7.

 

PGRLF

Podpora nákupu nestátní půdy k 25. 7.

Ukazatel

Hodnota

Žadatelů

835

- schváleno, má smlouvu

715

Podpořená výměra (schválené žádosti)

33 tis. ha

Pozn.: Sumárně za několikaletou dobu existence programu.

Zdroj: PGRLF

 

Obilniny, řepka, cukrovka, (mléko), skot, prasata, drůbež a vejce, ekonomika

Výhled zemědělských trhů – včetně ČR - od EK

Ekonomika

Odhad růstu příjmu na 1 pracovníka, rok 2014 oproti r. 2006

Skupina zemí EU

Růst, %

EU-15

+10 %

EU-10

+25 %

EU-2

+70 %

EU-27

+20 %

Zdroj: EK, 30. 7.

 

34. týden

 

PGRLF - pojištění

PGRLF vyhlásil poskytování podpory pro pojištění pro rok 2007. Žádosti je možno podávat od 3. září do 1. listopadu.

Výše podpor dle výše nákladů na pojištění

Předmět pojištění

Max. podpora

Speciální plodiny

50 %

Ostatní plodiny

35 %

Zvířata (nákazy)

20 %

Zdroje: PGRLF; ZS ČR, 16. 8.

 

Sucho – pojištění, podpora

AK navrhuje zřídit "krizový fond", do kterého by přispívali za účelem pojištění proti suchu zemědělci i stát. Proti suchu zatím nepojišťuje žádná pojišťovna, (ani Agra, česká pobočka Österreichische Hagelversicherung). Sucho je pro komerční pojišťovny riziková záležitost.

Ministr zemědělství návrh nepodporuje a uvedl, že ví o jedné pojišťovně, která letos pojištění proti suchu zavádí. MZe zpracovává návrh odložení splátek např. za půdu nebo majetek pro podniky postižené suchem v letošním roce.

Zdroje: iHNed, in www.agris.cz, 15. 8.; ČTK, in www.agris.cz, 14. 8.

 

Půda

Prodej půdy, tis. ha

Ukazatel/ Rok

2006

Státní              

60

Soukromá s podporou PGRLF

8

Ostatní         

45

Celkem              

   110

 

Průměrné tržní ceny z. p.

Ukazatel/ Rok

Kč/m2 2005

Kč/m2 2006

Meziroční změna, %

Zemědělská půda

3,70

3,35

-10 %

Pozn.: prodej plochy nad 5 ha, u kterých se předpokládá zemědělské užití

 

Před vstupem do EU se předpokládalo, že tržní cena půdy poté zřetelně poroste. To se ale, ani 2 roky po vstupu, nepotvrdilo. (Jinak je tomu u půdy pro nezemědělské účely, kde meziročně vzrostla cena z 95 Kč/m2 v r. 2005 na 130 Kč/m2 v r. 2006).

 

Cena za m2 státní zemědělské půdy

Ukazatel/ Rok

2005

2006

Cena z. p.

4,43

4,48

 

Prodej státní z. půdy, tis. ha

Ukazatele

Celkem cca, tis. ha

Prodáno tis. ha do konce r. 2006

Procent z celku

Státní půda

500

340

68 %

 

Meziroční změna prodeje státní z. p. (r. 2006/r. 2005)

Ukazatel

Meziroční změna, %

Výměra prodané z. p

-20 %

 

Prodej soukromé půdy s podporou PGRLF

Ukazatel

Ha

Rok 2005

16

Rok 2006

8

Průměrná výměra*)

50

Pozn.: * - prům. výměra – od začátku programu dosud

 

Podíl ročně prodané půdy, 3 % z celkového půdního fondu, je srovnatelný se zeměmi EU-15.

 

Zdroj: Zelená zpráva, in Agroweb, 14. 8.

 

 

35. týden

 

EAFRD - PRV

MZe otevře 2. kolo příjmu žádostí o podpory v rámci PRV z EAFRD v září. Žádosti začnou být přijímány v říjnu.

Bude se jednat o většinu zbývajících opatření, která nebyla vyhlášena v 1. kole:

Označení

Název

I.1.3

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

I.1.4

Pozemkové úpravy

I.3.1

Odborné vzdělávání a informační činnost

III.1.1.a)

Diverzifikace nezemědělských činností a) diverzifikace činnosti nezemědělské povahy

III.1.2

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

III.1.3

Podpora cestovního ruchu

III.2.1

Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

III.3.1

Vzdělávání a informace

IV.1.1

Místní akční skupina

IV.1.2

Realizace místní rozvojové strategie

Zdroj: MZe, 24. 8.; MZe, in Zemědělec č. 34; (a KIS pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje - doplnění)

 

EAFRD - PRV

MZe a SZIF připravují od roku 2008 harmonogram pravidelných termínů příjmu žádostí pro podporu podle jednotlivých opatření PRV - EAFRD, aby zemědělské subjekty měly možnost s předstihem plánovat své investiční akce.

Předpokládá se pokračování v procesu zjednodušování administrativy, ke kterémuž došlo již letos.

Zdroj: MZe, 24. 8.; vlastní doplnění

 

Ceny zemědělských výrobců

Průběžné výsledky ankety Agrowebu, zda se promítne růst cen potravin do CZV.

Odpověď

%

Ano

20 %

Spíše ano

30 %

Spíše ne

25 %

Ne

25 %

Zdroj: Agroweb, stav dne 26. 8.

 

36. týden

 

Půda

Byl uveřejněn návrh vyhlášky o průměrných základních cenách půdy v jednotlivých katastrálních územích.

Rozpětí navrhovaných cen půdy, Kč/m2

Ukazatel

Nejméně

Nejvíce

Ceny půdy

0,70

14,20

Připomínky k návrhu je možno zasílat do 12. 9.

Zdroj: ZS ČR, 27. 8.

 

AK, potraviny

V důsledku cen obilovin odhaduje AK zvyšování cen u potravin rostlinného i živočišného původu v příštím roce na 20 %, příp. i více % a navrhuje proto zamezit růstu DPH u nich z 5 % na 9 %.

Zdroj: Pořad ČT, in ČTK, in PK, 31. 8.

 

37. týden

 

EAFRD, PRV, EU

Průběžné výsledky ankety na Agrowebu

Budete žádat o podporu z PRV nebo z jiného programu spolufinancovaného EU?

Odpověď

%

Ano

38 %

Spíše ano

12 %

Spíše ne

15 %

Ne

34 %

Zdroj: Agroweb, 9. 9.

 

38. týden

 

EAFRD - PRV

Opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

Bylo schváleno 200 žádostí, průměrně cca 1 mil. podpory na žádost. Jména příjemců SZIF uveřejnil.

Zdroj: SZIF, 10. 9.

 

Odhad letošních příjmů

ZS ČR odhadl jak celkovou HZP, tak příjmy u vybraných, hlavních komodit.

 

Hrubá zemědělská produkce

Absolutní –relativní/ Rok

2006

2007 - odhad

Ve stálých cenách

70

65

Běžné ceny

105

115

 

Příjmy – jen 9 hlavních komodit

Komodita

Mld. Kč

Meziroční změna

Obilniny

22

+50 %

Řepka

8

+30 %

Cukrovka

3

-20 %

Brambory*

3

o něco více

RV celkem

36

+35 %

Mléko

20

+10 %

Skot*

4

o něco méně

Prasata

12

-10 %

Vejce*

4

o něco více

Drůbež*

6

x

ŽV celkem

46

+1 %

CELKEM 9 komodit

82

+14 %

Pozn.: * - z části odhadnuto podle starších údajů, ve zprávě ČTK některé údaje nebyly uvedeny; jinde údaje uveřejněny nebyly a zdálo se nám lepší dát přibližné údaje pro prvotní informaci, než žádné.

 

Vývoj tržeb u 9 hlavních komodit v čase, mld. Kč

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 - odhad

RV

32

28

22

32

25

26

36

ŽV

58

52

50

50

48

45

46

Celkem

90

80

72

81

72

72

82

 

Hospodářský výsledek odvětví v r. 2007 - očekávání: zisk

Jednotlivé podniky ale budou mít velmi rozdílné výsledky. Produkce byla na 1/5 půdy poškozena suchem. Potíže s cenou krmiv pro svou živočišnou výrobu budou mít podniky bez rostlinné výroby.

Zdroj: ZS ČR, in www.agris.cz, 11. 9.; dřívější informace AK

 

39. týden

 

Přímé platby

Vláda schválila zvýšení doplňkových přímých plateb Top-up o 1 mld. Kč oproti předchozímu návrhu státního rozpočtu. Tím je na přímé platby vyčleněna částka odpovídající dohodě zemí EU-10 z Kodaně o postupném sbližování přímých plateb se zeměmi EU-15.

Přímé platby - srovnání nových zemí EU se starými, %

Rok

Od EU

Doplňkové přímé platby ČR (Top-up)

Celkem

2004/5

25 %

30 %

55 %

2005/6

30 %

30 %

60 %

2006/7

35 %

30 %

65 %

2007/8

40 %

30 %

70 %

2008/9

50 %

30 %

80 %

2009/10

60 %

30 %

90 %

2010/11

70 %

30 %

100 %

Pozn.: Přímé platby se vyplácejí za předchozí kalendářní rok, tj. zpětně. Například „rok 2007/8" znamená nárok za r. 2007 vyplácený v rámci nyní schvalovaného rozpočtu na rok 2008.

ZS ČR uvedl, že vyplacení přímých plateb v plné výši je pro zemědělce prioritou, protože příští rok může být započítán do referenčního období, z něhož se budou vypočítávat dotace od EU v dalších letech.

Zdroje: APIC-AK, 21. 9.; ČT; Prima; ČTK, in Zemědělský týdeník č. 38; Euroskop.cz; naše drobné doplnění

 

PF ČR

Předsedou Výkonného výboru PF ČR byl namísto dřívější předsedkyně zvolen dosavadní místopředseda Ing. Pavel Brandl. MZe tento krok vysvětlilo jako výsledek systematické a dlouhodobé rekonstrukce VV PF.

Zdroj: MZe, 21. 9.

 

40. týden

 

Sucho - zmírnění následků

Výtah z usnesení PF ČR ze dne 21. 9.: "Presidium PF ČR bere na vědomí informaci o možnosti a podmínkách odkladu splátek z privatizace zemědělského majetku, splátek nájemného a splátek kupní ceny z prodeje zemědělské půdy o 6 měsíců – ke zmírnění následků sucha, jak je uvedena ve vlastním materiálu."

Zdroj: PF ČR, 27. 9.

 

Zalesňování zemědělské půdy

SZIF uveřejnil nové formuláře žádostí o poskytnutí dotace na zalesňování zemědělské půdy. Termín podání je 30. 11. 2007.

Vlastní pozn.: Jen jestli nebudeme mít půdy v příštích letech spíše nedostatek a v titulu není vhodné raději nepokračovat.

Zdroj: SZIF, 27. 9.

 

Velké podniky - snaha o snížení podpor

Evropská komise se opět pokouší znevýhodnit velké zemědělské podniky formou nižších dotací, než pro ostatní velikostní skupiny. Nyní se snaží záměr začít provádět v rámci "kontroly zdravotních aspektů - Health Checks" SZP. Vyšlo najevo, že chce udělat pod touto záminkou více – další krácení přímých plateb podle částky připadající na podnik

Návrh na krácení přímých plateb podle jejich výše

Tis. Eur na podnik

Umělé krácení dotací, %

100 - 200

-10 %

200 - 300

-25 %

300 a více

-45 %

Kromě podniků v ČR by tím byly postiženi zemědělci ve východním Německu a ve velké Británii.

(Větší konkurenceschopnost by tak na jejich úkor uměle získávaly bez své zásluhy menší podniky. Mohlo by to vést k umělému dělení podniků a tím k rozporu se základním záměrem reformy SZP - zvýšení konkurenceschopnosti a přiblížení se tržním principům v globalizovaném světě. - Vlastní poznámka.)

Finanční prostředky, které by navržené opatření EK vzalo větším podnikům, by zůstaly v dané zemi a použily by se pro II. pilíř SZP.

"Proti takovým plánům bude klást SRN masivní odpor," uvedlo ministerstvo zemědělství SRN.

 

Plánovaná modulace

EK plánuje zvýšení modulace (tj. přesměrování přímých plateb na jiný účel - rozvoj krajiny) pro všechny příjemce přímých plateb nad 500 Eur ročně:

- dříve již bylo rozhodnuto o 5 %

- komisařka Bölová ohlásila dalších 5 %, resp. nově už 8 %.

 

Protože se zkrácené sazby sčítají, hrozí od r. 2013 pro větší podniky snížení přímých plateb, pokud by byl návrh přijat.

Odhadované snížení přímých plateb

Velikost podniku, ha

Snížení

(nad) 1000

- 26 %

(nad) 2000

- 41 %

 

Ministerstvo zemědělství SRN přešlo na konfrontační kurs vůči EK: "My jsem se zasadili o spolehlivou SZP a odmítáme proto i dodatečnou modulaci."

Zdroj: Ministerstvo zemědělství SRN, 18. 9., in ZS ČR, 25. 9.

 

41. týden

 

Půda

MZe vypracovalo novelu zákona o půdě s cílem zamezit spekulacím během výběrových řízení, při kterém smluvená skupina firem nabízela odstupňované ceny. Tyto firmy pak postupně ze soutěže odstupovaly, aby půdu získaly za nejnižší možnou cenu, která by ale byla současně vyšší, než nabízel konkurenční zemědělec.

Novela zákona spočívá v tom, že by vítězi soutěže v případě nezakoupení pozemku propadla kauce. Dalším účastníkům soutěže by se kauce vrátila a celá soutěž by se zrušila.

Pozemek by se pak nabízel podle jiných paragrafů v rámci vypořádání restitučních nároků.

Agroweb, 3. 10.

 

43. týden

 

Hospodářský výsledek

Odhad hospodářského výsledku od ZS ČR, mld. Kč

Ukazatel/ Rok

2006

2007-odhad

Zisk

+7

+9,5

Pozitivně se na hospodářském výsledku podílí:

- obilí

- řepka

- další rostlinné výrobky.

Vzestup cen mléka ve čtvrtém čtvrtletí r. 2007 se na hospodářském výsledku sice kladně projeví, celoročně ZS ČR ale očekává, že průměr ceny mléka ve srovnání s r. 2006 bude nižší.

Negativně se projeví na hospodářském výsledku odvětví ceny:

- prasat

- skotu.

Zdroj: ZS ČR, in Agroweb, 19. 10.

 

Pojištění

O podporu pojištění od PGRLF je možno žádat do 1. 11. Smlouvu s PGRLF mají pojišťovny:

- ČP

- Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

- Österreichische Hagelvesicherung ... (tj. Agra pojišťovna)

- Generali Pojišťovna a.s.

Zdroj: PGRLF, údaje k 8. 10.

 

Dotace

PF ČR schválil poskytnutí dotace ze svých prostředků ve výši 0,65 mld. Kč pro SZIF na účely vyplývající z činnosti SZIF.

Zdroj: PF ČR 16. 10.

 

44. - 47. týden

 

SAPS

MZe stanovilo výši jednotné platby na plochu (SAPS).

Ukazatel

Kč/ha

Euro/ha

SAPS

2790

101,4

Zdroj: SZIF,13. 11.

 

Top-Up

MZe určilo výši podpor v rámci národních doplňkových plateb (Top-Up).

Obor

Výše

Jednotka

Orná půda

1760

Kč/ha

Chmel

6430

Kč/ha

Len na vlákno

3840

Kč/ha

Bramborový škrob

810

Kč/tunu

Přežvýkavci

2550

Kč/VDJ

Pozn.: VDJ - velká dobytčí jednotka

Zdroj: SZIF, 13. 11.

 

PGRLF

PGRLF snížil u programů Zemědělec a Půda podporu formou dotace úroků z úvěrů o 1 procentní bod - na 3 procentní body. Týká se to nově zaregistrovaných žádostí od 8. 11.

Odůvodnil to tím, že banky mají v posledních letech větší důvěru v poskytování úvěrů zemědělcům.

Zdroje: Zemědělec č. 46; PGRLF

 

PRV - EAFRD

Byly schváleny žádosti:

I.1.1.1.a) Modernizace zemědělských podniků - Stavby a technologie pro živočišnou výrobu

SZIF schválil 450 žádostí, průměrně 2,3 mil. Kč na žádost.

 

I.1.1.1.b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu

Schváleno bylo 135 žádostí, průměrně 2,2 mil. Kč na jednu.

 

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy - celkem 35 žádostí

                                 b) bioplynové stanice       20 žádostí, průměrně 24 mil. na žádost

                                 c) kotelny na biomasu     1 žádost za 0,8 mil. Kč

                                 d) zařízení vyrábějící tvarovaná biopaliva  13, žádostí, průměrně 1,7 mil. Kč na jednu

 

Seznam schválených žádostí MZe a SZIF uveřejnily.

Zdroj: MZe, 8. 11.

 

Půda

MZe ustanovilo pracovní skupinu Půda, která se má mj. zabývat pozemkovými úpravami a nakládáním s půdou.

Jejími členy jsou:

Ing. František Janda    Svaz vlastníků půdy

Mgr. Lukáš Váňa         Svaz měst a obcí

Ing. Stanislav Němec   ASZ

Ing. Jan Veleba, CSc.  AK

Mgr. Ivo Vrzal              Náměstek ministra zemědělství

Ing. Miroslav Kučera    Poradce ministra zemědělství

Ing. Pavel Brandl         PF ČR

Ing. Kamil Kaulich       Ústřední pozemkový úřad

Vlastní poznámka: Mám obavu, že to družstva a obchodní společnosti skrzevá nevyrovnané složení skupiny "prohrají".

Zdroj: MZe, in Zemědělský týdeník č. 45

 

48. týden

 

Hospodářský výsledek

Odhad zisku odvětví zemědělství v r. 2008

Autor odhadu

Mld. Kč

ZS ČR

9,5

SMO

13-15

MZe

15-16

(R. 2007

7)

Zdroj: Agroweb, 22. 11.

 

Krácení dotací velkým podnikům

Seškrtáním dotací pro velké podniky by ČR mohla přijít až o 40 % přímých plateb.

ČR by byla jednou z nevíce postižených zemí. MZe hodlá proti záměru „tvrdě protestovat“. Bude hledat spojence, mohly by mezi ně patřit zejména Velká Británie a SRN.

Tradice zemědělství ČR se vyvinula ve velké plochy a podniky. A za to by nás neměl nikdo trestat, uvedl p. ministr zemědělství.

Vlastní pozn.: Jak tento nápad od EK koresponduje se záměrem podpory konkurenceschopnosti evropského zemědělství ve světle jednání WTO, když bude efektivní velké podniky nutit rozdělit se napůl, aby se jim nesnížily příjmy?

Zdroj: ČTK, in www.agris.cz, 22. 11.

 

49. týden

 

EAFRD - PRV

Počet žádostí podaných v 2. vypsaném kole

Opatření (názvy kráceny)

Počet

I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinář. produktů

190

I.1.4. Pozemkové úpravy

300

I.3.1. Vzdělávání

70

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy

20

III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

130

Pozn.: Uvedli jsme opatření, která se vztahují k zemědělství. Ta, kterými tečou finanční prostředky mimo něj, ne.

Zdroj: SZIF, 30. 11.

 

Dotace

Národní agrární dotace jsou meziročně o 27 % nižší. Rozpočtový výbor PS PČR neschválil jejich navýšení přesunem finančních prostředků v rámci rozpočtu MZe.

Zdroj: Agroweb, 30. 11.

 

PGRLF

Finanční podporu z PGRLF budou moci nově čerpat vedle zemědělců nejen potravináři, ale(!) - i obce.

Vlastní motto: "Kdo potřebujete, přijďte a vezměte si z našeho prasátka..."

Zdroj: Agroweb, 30. 11.

 

50. týden

 

PRV - EAFRD

Harmonogram příjmu žádostí v r. 2008 (některé názvy kráceny)

3 kolo, 26. 2. - 17. 3.

I.1.1 Modernizace - spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců - jen od 3. 3. do 14. 3.

I.3.4 Využívání poradenských služeb

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

 

4. kolo, 10. 6. - 30. 6.

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potrav. produktům

I.1.4 Pozemkové úpravy

I.3.1 Odborné vzdělávání a informační činnost

III.I.3 Podpora cestovního ruchu

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

 

5. kolo, 6. 10. - 24. 10.

I.1.1 Rychlerostoucí dřeviny

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služby

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

III.3.1 Vzdělávání a informace

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (2. termín)

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (2. termín)

Zdroj: SZIF, 6. 12.

 

PGRLF - půda

Dotace části úroků z úvěrů na nákup soukromé půdy prostřednictvím PGRLF

Ukazatel

Hodnota

Jednotka

Požádalo

920

zájemců

- již má smlouvu

750

z nich

- to představuje pomoc pro nákup

35

tis. ha

Zdroj: PGRLF

 

 

Rok 2008

 

(51. až) 3. týden

 

Pojištění

PGRLF uveřejnil údaje o poskytování podpory pojištění v tomto roce

Ukazatel

Hodnota

Přijato žádostí

5200

 

Výše úhrady nákladů na pojištění

Obor

Podpora

Speciální plodiny

50 %

Ostatní plodiny

35 %

Hospodářská zvířata

20 %

Podpory se předpokládají být vypláceny v lednu - březnu.

Zdroj: PGRLF

 

Velké podniky - limity

Ministři zemědělství Visegrádské 4 odmítli jako diskriminační opatření zavádění stropu plateb a limity odvozené od velikosti zemědělských podniků.

Zdroj: MZe pro Agroweb, 17. 12.

 

4. - 7. týden

 

Dotace – zásady pro r. 2008

Dotační programy a termíny pro podávání žádostí

Označení

Zkrácený název

Termín

1.D.

Včelařství

T: 31. 10.

1.I.

Kapková závlaha - sady vinice, školky

T: 30. 6.

1.R.

Restrukturalizace ovocných sadů

T: 30. 9.

2.A.

Udržování a zlepšování genetického potenciálu

T: 31. 10

3.

Ozdravování polních a speciálních plodin

3.c.

3.e.

testování množitelského materiálu

certifikovaná sadba brambor

T: 30. 5.

3.i.

uznané osivo lnu

T: 30. 6.

3.a.

3.b.

3.d.

3.h.

biologická a fyzikální ochrana

prostorové a technické izoláty

rostlinné genotypy s rezistencí u obilovin, olejnin, brambor,...

certifikovaná sadba chmele, révy, ovocných druhů

T: 30. 9.

8.

Nákazový fond

8.A.

ozdravování od paratuberkulózy skotu

T: 30. 9.

8.B.a)

8.E

odstraňování kadáverů (pozn.: "do 5 Kč/kg")

ozdravování od rinotracheitidy (IBR)

T: 15. 10.

9.

Poradenství a vzdělávání

9.F.

SZP, správná zemědělská praxe, EAFRD, cross compliance,..

T: 31. 3.

9.E.

školní závody

T: 30. 5.

9.A. (mimo 9.A.b.4.) 

Speciální poradenství v RV, ŽV

T: 30. 6.

9.H.

marketing a propagace na výstavách

T: 15. 10.

9.A.b.4.

odrůdové zkoušky plodin

T: 31. 10.

10.D.

Evropská integrace nevládních organizací

T: 31. 3.

10.E.

Podpora České technologické platformy pro potraviny

T: 31. 3.

13.

Zpracování produktů a konkurenceschopnost potravinářů

T: 30. 4.

15.

Mimoprodukční funkce rybníků

T: 30. 6.

Zdroj: MZe, 8. 2.; upraveno do 1 tabulky

 

Zelená nafta

Během snahy co nejdříve pomoci zemědělcům zavedením přidávání metylesteru řepkového oleje do nafty si nikdo neuvědomil návaznost na ustanovení o vratce spotřební daně - zelené naftě. Ta je definovaná jen pro klasickou naftu. MZe a zemědělský výbor PS PČR připravily novelu zákona, která nesoulad napraví.

Zdroj: www.agris.cz, 8. 2.; sdělovací prostředky

 

Euro – Kč

Vliv kursu k Euru na dotace z EU vyplácené v Kč

Ukazatel

%

Vliv silnější koruny

-4 %

Zdroj: Zemědělský týdeník č. '2

 

8. týden

 

EAFRD - PRV, tisková chyba

MZe a SZIF uveřejnily metodiku na výpočet finančního zdraví podniku, podle které bude SZIF postupovat při hodnocení projektů v rámci PRV. Důvodem je, že v některých Pravidlech pro žadatele vznikla v tiskárně chyba.

Zdroje: MZe, 15. 2.; SZIF, 15. 2.

                

PRV- EAFRD

SZIF uveřejnil seznam schválených projektů v I. kole příjmu žádostí v rámci PRV.

Opatření

Schváleno žádostí

Průměrně

mil. Kč/ žádost

I.1.1.1.a Modernizace - stavby a technologie pro ŽV

450

2,3

I.1.1.1.b Modernizace - stavby a technologie pro RV

135

2,2

I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

200

1,1

Zdroj: SZIF, 15. 2.; orientační výpočet průměru/žádost vlastní

 

9. týden

 

EAFRD – PRV

MZe (a SZIF) uveřejnily metodický výklad preferenčních kritérií pro příjem žádostí v probíhajícím 3. kole.

I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Stejně tak SZIF vydal sazebník cen stavebních prací pro stanovení výše způsobilých výdajů.

Zdroj: MZe (SZIF), 20. 2. a 22. 2.

 

10. týden

 

Velké podniky - dotace

Zemědělský výbor Evropského parlamentu na své schůzi odmítl návrh EK na snížení dotací pro velké zemědělské podniky.

Svůj nesouhlas odůvodnil tím, že:

- návrh EK neobsahuje jasnou vazbu mezi velikostí a bohatstvím producentů

- návrh EK nebere v úvahu, že velké farmy musí vynakládat daleko vyšší výdaje na údržbu svého rozsáhlého majetku.

Zdroj: Informační portál EU - in informační portál Businessinfo - in Euractiv.cz - in APIC-AK, 3. 3.

 

11. týden

 

Dotace, prasata aj.

Vláda schválila uvolnění finančních prostředků z rozpočtové rezervy celkového rozpočtu a dále přesunutí finančních prostředků MZe z loňské rezervy do letošního roku.

Zdroj

Mil. Kč

Rozpočet ČR

130

Rozpočet MZe

260

Celkem

390

 

MZe využije finanční prostředky mj. pro příspěvek na likvidaci kadáverů prasat, na dofinancování dotačních programů a pro projekt SZIF KlasA.

Účel

Mil. Kč

Likvidace kadáverů

90

1.R. Restrukturalizace sadů

25

3. Ozdravování plodin

25

13. Zpracování produktů

50

10.E. Platforma pro potraviny

10

5. Hřebčín Kladruby

5

10.D. Nevládní organizace (integrace v EU)

5

KlasA

160

Zdroj: MZe, 10. 3.

 

Jednání rozšířené V4

V Brně došlo k setkání ministrů zemědělství zemí V4 a dalších zemí.

Jednání se zúčastnili pp. a pí ministři:

Gandalovič

Kramplová, SR

Sawicki, PR

Gráf, MR

Jarc, Slovinsko

Kabil, Bulhar.

Cioloş, Rumun.

Zdroj: MZe, 5. 3.

 

CAP, velké podniky aj. - jednání V4

Všechny přítomné země V4 a 3 další:

- považují SAPS za efektivní a jednoduchou formu podpory příjmu zemědělců,

- vítají možnost uplatňovat SAPS až do r. 2013

- navrhují používat podobně nenáročný systém i po r. 2013.

Současně:

- budou po r 2013 podporovat sjednocení systému podpor pro všechny členské země

- a to s možností dorovnání citlivých sektorů pro všechny státy EU.

"Většina" delegací se vyjádřila, že

- nesouhlasí se zaváděním horního limitu plateb pro velké podniky

            - neboť jedná se do značné míry o diskriminující nástroj

            - míra přerozdělení by byla silně závislá na výrobní struktuře v jednotlivých zemích

            - (na návrh ČR) se doporučuje zavést modulaci přímých plateb bez ohledu na velikost.

- z hlediska dodržování Health Checku by měla být odstraněna (finanční) nerovnost mezi starými a novými zeměmi EU.

Zdroj: MZe, 5. 3.

 

Priority ČR (CAP)

Směry SZP, které chce MZe ČR prosazovat:

- větší konkurenceschopnost

- dynamické zemědělství schopné se neustále a rychle přizpůsobovat změnám

- zajištění strategické míry potravinové bezpečnosti

- udržitelný rozvoj venkovských oblastí

- mimoprodukční funkce

- diverzifikace aktivit

- zlepšení kvality života na venkově

- ekologické zemědělství

- ochrana životního prostředí, biodiverzity, ekologické stability krajiny.

Pozn.: Další body viz výše.

Zdroj: MZe, 5. 3.

 

12.-14. týden

 

EAFRD - PRV

SZIF uveřejnil na svých stránkách formulář žádosti o proplacení výdajů 2. kola PRV.

Zdroj: SZIF, 26. 3.

 

PGRLF

Souhrnné výsledky podpory nákupu soukromé půdy od začátku programu do 26. 3. 08

Ukazatel

Hodnota

Požádalo o podporu

990 zájemců

Smlouvu o dotaci části úroků z úvěru má

780 z nich

Příslib dotace má

40 dalších

Výměra nakupované půdy u schválených žádostí

38 tis. ha

Zdroj: PGRLF

 

15.-17. týden

 

EAFRD - PRV

Přehled podaných žádostí v rámci 3. kola (26. 2. - 28. 3.) PRV

Opatření

Počet žádostí

I.1.1.1.a - Modernizace - stavby a technologie ŽV

710

I.1.1.1.b - Modernizace - stavby a technologie RV

260

I.3.2 - Zahájení činnosti mladých zemědělců

590

III.1.1.a - Diverzifikace - nezemědělská činnost

20

III.1.1.b  - bioplynové stanice

20

III.1.1.c  - kotelny na biomasu

5

III.1.1.d  - výroba tvarovaných biopaliv

10

III.1.2.a  - Zakládání a rozvoj mikropodniku

130

III.1.2.b  - bioplynové stanice

5

III.1.2.c  - kotelny na biomasu

5

III.1.2.d  - výroba tvarovaných biopaliv

10

Celkem

1900

Zdroj: SZIF, 4. 4.

 

LEADER

Hodnotitelská komise 8. 4. na svém závěrečném zasedání schválila 50 Místních akčních skupin, které byly vybrány pro financování z programu LEADER dle Programu rozvoje venkova. Jejich seznam MZe a SZIF uveřejnily.

Zdroj: MZe, 9. 4.

 

PGRLF

Podpora nákupu soukromé půdy

Údaje od samého začátku programu do 21. 4.

Ukazatel

Hodnota

Počet žadatelů

1010

-smlouvu má

  800

-podpořen nákup, tis. ha

38,5

Zdroj: PGRLF, 21. 4.

 

18.-25. týden

 

Zelená nafta

Po schválení vratky spotřební daně na naftu Senátem míří novela zákona k podpisu prezidentovi.

Zdroj: MZe, 5. 6.

 

PGRLF

Podpora nákupu soukromé půdy od začátku poskytování do 2. 6.

Ukazatel

Hodnota

Počet zájemců

1040

-smlouvu už má

800

-prozatím příslib má

50

Smlouvou podpořen nákup

40,5 tis. ha

Zdroj: PGRLF

 

Velké podniky - dotace

Namísto dřívějšího vyššího podílu předpokládaného krácení dotací velkým podniků - EK předložila návrh, podle kterého dojde k jejich snížení jen o 9 %.

Zdroj: iHNed, in wwww.agris.cz, 20. 5.

 

 

Zpět na hlavní stránku