Systemex

Systémově pojatá poradenská činnost realizovaná ve spolupráci Katedry operační a systémové analýzy PEF ČZU a Ing. Milana Svobody

E-mail: systemex@email.cz

 

Agrární stručné informace 

Jak vznikly ASI? 

1. Nejdříve bylo v roce 1995 zahájeno doktorské studium Ing. Milana Svobody na KOSA PEF ČZU. Jako návrh IS pro saturaci potřeb řadových i vedoucích pracovníků Ministerstva zemědělství a podnikatelů v oboru bylo zadáno zpracovat disertační práci na téma Satelitní informační systém pro podporu rozhodování vedoucích pracovníků MZe a praxe se zaměřením na vybrané komodity a oblasti.

2. Vznikl určitý dotazník pro podnikatele za účelem doplnění přehledu o situaci v průběhu roku 2000 u prvovýroby.

3. Předcházel návrhu ASI materiál obsahující postupy pro řešení rozhodovacích a administrativních situací na MZe i v podnicích, předaný na KOSA v roce 2002.

4. Byl již téměř konečný návrh postoupen k posouzení na konci roku 2003. Mělo se jednat o souhrn podstatných informací z oboru ve zestručněné podobě pro rychlé získání přehledu - Internetem, faxem, poštou - určený pro pracovníky v oblasti zemědělství.

5. Týdenní ASI ve svém současném konečném stavu jsou vydávány od začátku roku 2004 v pondělí obvykle po 12 hod na internetu. Jsou určeny jak pro zemědělské podnikatele, tak pro státní a jiné organizace z oboru.

  

Odkud jsou informace čerpány? 

Zdrojem jsou zejména: 

-          webové stránky internetových informačních zemědělských systémů, zemědělských státních a příspěvkových institucí,

-          kombinované tištěné a internetové denní nebo týdenní tituly,

-          v neposlední řadě webové stránky stavovských organizací,

-          kombinovaný e-mailový a webový souhrn denních ekonomických zpráv,

-          důležitým zdrojem jsou oficiální statistické údaje. 

Současně se do obsahu stránky zařazují i akademické, výzkumné a studijní informace, což logicky vyplývá ze vzájemné spolupráce Ing. Milana Svobody a Katedry operační a systémové analýzy.

 

Proč vznikly ASI a k čemu by měly sloužit? 

Důvodem vzniku stránek je snaha o dosažení výsledného stavu, který má přinést vedoucím pracovníkům, úředníkům stejně jako podnikatelům, zemědělcům: 

1. Rychlý přístup k podstatným událostem, které se v oboru odehrály při omezení disponibilního času vedoucích pracovníků a uživatelů obecně potřebného pro tuto činnost na efektivní minimum.

2. Přehled cen hlavních komodit i některých vedlejších komodit.

3. Seznámení s názory a možnost vyjádřit se.

4. Částečně, dle možností autorů, i informace ve vztahu ČR - EU.

5. Možnost nalézt údaje na jedné stránce a současně zde mít odkazy na většinu dalších stránek z oboru a na hlavní zpravodajské stránky.

 

Návrh možných nástrojů pro podporu rozhodování zemědělských podnikatelů

 Komoditní vertikála

- mléko

- vepřové maso

- obiloviny

 

Průřezové – horizontální postupy

- strategie

- tržní podmínky

- trvale udržitelný rozvoj

 

Informační gramotnost

- zdroje dat externí

- firemní výkazy

- Windows (jiné aplikace) a Internet

 

Dále činnost v následujících oblastech:

- vnitřní zdroje a příležitosti organizace, maximalizace využití potenciálu

- analýza slabých a silných stránek organizace

- podnikatelské záměry, žádosti o finanční prostředky (úvěry, dotace)

- strategie zaměření organizace, spolupráce na modelu budoucího stavu

- návrh informačních systémů a systémů pro podporu rozhodování

- vypracování cílených a systematických studií dle zadání (trh, konkurenti, otázka perspektivy podniku a jeho produktů)

- tvůrčí techniky - metody rozvoje tvořivosti

  

Katedra operační a systémové analýzy 

Katedra na akademické úrovni i pro zemědělskou praxi a další organizace provádí činnosti týkajících se oborů a oblastí:

 

Systémová analýza a modelování

Operační analýza

Kvantitativní metody

Kvalitativní metody

Analýza podnikového systému

Dopravní úlohy

Ekonomicko - matematické metody a modely

Síťové grafy 

Určení optimální doby trvání projektu  

Modelování výrobkových vertikál v zemědělství

Fuzzy modelování

Modely a modelování v tabulkových procesorech

Komparativní manažerské rozhodovací hry

Optimální rozhodování

Lineární programování

Postoptimalizační analýza

 

Strukturovaný životopis

 Ing. Milan Svoboda

1986 - 1991    Vysoká škola zemědělská, Fakulta provozně ekonomická, obor Automatizované systémy řízení

1993 - 1995    Ministerstvo zemědělství, Odbor strategie a informatiky, referent

1995 - 1997    Ministerstvo zemědělství, Zemědělská sekce, tajemník

1997 - 1999    GJW Government Relations, poradce

1999 - 2000    Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, pracovník pro vědu a výzkum

2000              Agentura pro rozvoj podnikání, manažer

2003              Živnostník, poradenská činnost

2004 - nyní     Alumex, pracovník pro internet a maketing

 

1995 - 2002    Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta - částečné plnění podmínek programu doktorského studia

 

1993 - 2000    Programy pro zástupce EU, WB, OECD a Japonska, stáže v USA (1996) a na Tchai-wanu (1994), kratší pracovní pobyty na FAO v Římě a při jednáních se zástupci pro zemědělství ve Francii.