Různé včetně agrární politiky

 

Rok 2007 - je kurzívou

 

3. týden

 

MZe

Pan Tomáš Doucha přešel z funkce náměstka do nejužšího týmu ministra zemědělství. Prvním náměstkem byl jmenován PhDr. Ivo Hlaváč. Dříve na MMR koordinoval přípravy ČR pro čerpání evropských fondů v novém programovém období 2007-2013 a byl odpovědný za „odblokování“ finančních prostředků pro rok 2006 na vodohospodářské projekty.

Zdroj: MZe

 

Biopaliva, dotace, cukrovka, řepka

Ministr zemědělství by měl pracovat pro zemědělce - část článku

Reakce p. prezidenta AK na článek ministryně zemědělství “Spolupráci si představuji jinak“ uveřejněný v Zemědělci č. 2/2007

Ostatní

Skoro se mně ani nechce reagovat na obviňování z touhy po popularitě, zásluhách apod. neboť je nedůstojné šéfa resortu uchylovat se k takovýmto laciným trikům a ponoukáním spodních částí lidské osobnosti, kde jsou pod naší kulturní slupkou uloženy takové vlastnosti, jako je závist, umravnění toho, který vyčnívá, pomluva apod. Není mně osmnáct, nemám potřebu dokazovat jak jsem dobrý, nehodnotím svoje úspěchy jak se stalo normou politiků, pani ministryni Vicenovou nevyjímaje. Jsem ale prezidentem Agrární komory, byl jsem řádně zvolen v tajných volbách. Ne jmenován, ne podporován nějakou stranou. A jako prezident této komory přirozeně vystupuji na veřejnosti, v médiích. To k mé práci patří. Vystupuji tak, abych hájil zájmy těch, kteří mně dali důvěru. Často razantně a jasně a budu tak činit i nadále. Apropós – k cukru bylo třeba vystoupit, bylo třeba demonstrovat. Dnes jde o cukr, zítra budeme-li hodní a odevzdaní se přidá další komodita. Takže ne řinčení zbraněmi kde jsou na blízku diváci vážená paní ministryně, ale tvrdá práce, postavení se do čela obyčejných lidí ze střední Moravy a východních Čech, když je potřeba.

Už vůbec pak se nechci vyjadřovat k závěrečnému útoku v článku na téma nedržení dohod a slova. To nechť posoudí ti, se kterými komunikuji léta. Nechť posoudí konzistenci mých názorů ve srovnáním se změnami počasí. Závěrem mám něco k zamyšlení. Poslední dobou jste paní ministryně dostala neobvyklé množství dopisů, z nichž mnohé co by kopie na vědomí skončily i na Agrární komoře. Dopisů které Vám asi nebyly nikterak příjemné, ve kterých nenacházeli jejich pisatelé souhlas s vašimi kroky. Ty dopisy, ve kterých nemůže být ani řeč o vaší podpoře, nepsali jenom členové Agrární komory. Zkuste se nad nimi zamyslet, pomůžete sobě i nám.

p. Jan Veleba, prezident AK ČR

APIC-AK, 12. 1.

 

Dotace, cukrovka, pozemkové úpravy

Spolupráci si představuji jinak - část článku

Článek (předchozí) pí ministryně zemědělství do rubriky „Názor“ týdeníku Zemědělec

Komunikace

Při nástupu do funkce ministryně zemědělství jsem si dala za cíl navázat komunikaci a spolupráci se všemi vládními organizacemi v oblasti zemědělství, potravinářství a venkova. Moje první pracovní jednání se přímo symbolicky uskutečnilo s představitelem největší vládní organizace zemědělců – prezidentem AK ČR Janem Velebou. Ocenila jsem, že ruku nabízenou ke spolupráci přijal. Když se ohlédnu za uplynulými 4 měsíci, byla to opravdu spolupráce? Já bych si ji představoval jinak.

Co jsem čekala od prezidenta AK? To, že bude trpělivě a důsledně usilovat o identifikaci hlavních zájmů členů komory. Že bude pečlivě sledovat vývoj agrární politiky a členům komory zajistí přístup ke srozumitelným a aktuálním informacím o krátkodobých i dlouhodobých směrech vývoje společné zemědělské politiky EU (SZP). Čekala jsem, že bude hledat průsečík zájmů jednotlivých členů i to, co je spojuje s ostatními nevládními organizacemi. Že zájmy členů seřadí podle stupně závažnosti a naléhavosti řešení. Hlavní,  dobře prodiskutované priority členů AK poté jasně zformuluje. Společně je probereme. Tam, kde budeme zajedno, budeme postupovat společně. Dané slovo bude platit. Společné dohody budeme hájit při dalších jednáních i v médiích, svá stanoviska budeme prosazovat v zájmu celku a korektně.

Tam, kde se naše názory budou lišit, budeme hledat kompromisy. Budeme přitom brát v potaz možnosti rozpočtu resortu a pravidla SZP, k jejichž dodržování se ČR zavázala. Společně, tedy i s ostatními partnery, budeme usilovat o jasně formulovaná pravidla hry, o stabilitu podmínek. Budeme mít na paměti, že nechceme, aby veřejnost zemědělce vnímala jako ty, kteří pod hrozbou protestů požadují peníze, ale jako sebevědomé podnikatele, kteří umí získat „dary naší země“, kteří dodávají našim zpracovatelům vynikající suroviny, pečují o krajinu a jsou neodmyslitelnými partnery starostů obcí.

Milena Vicenová

ministryně zemědělství

Zdroj: Zemědělec č. 2  (str. 3, rubrika „Názor“)

 

4. týden

 

Čerpací stanice

ZS ČR doporučuje svým členům reagovat na dotazníky MPO o provozu čerpacích stanic pohonných hmot sdělením, že se jich dotazník netýká.

Zdroj: ZS ČR, 19. 1.

 

7. týden

 

Věda výzkum

MZe a ČAZV vypsaly soutěže pro r. 2007:

- za nejlepší výsledek výzkumu a vývoje

- cenu ministra pro mladé vědce.

Zkratka: ČAZV - Česká akademie zemědělských věd

Zdroj: NAZV, 8. 2.

 

8. týden

 

Přeprava zvířat

SVS informovala o tom, že od má být v nejbližších dnech na stránkách ÚKOZ k dispozici praktická příručka pro přepravu zvířat. ÚKOZ má svá sdělení publikovaná na webových stránkách MZe (na hlavní stránce MZe fialové okénko „Ministerstvo zemědělství“, poté vlevo odkaz „Ochrana zvířat“). Případně můžete použít složitě vypadající zatím funkční odkaz http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=1&off=0&ids=2543&ch=72&typ=3&val=2543.

Zdroj: SVS, 13. 2.

 

11. týden

 

Informace od AK

Proč má spotřebitel kupovat potraviny z ČR?

- Jsou kvalitnější (přísnější vyhlášky, kvalitní dozorové orgány, velké partie surovin z velkých farem, kvalifikovaná pracovní síla).

- Jsou čerstvější (např. mléčné v průměru o 48 hodin).

- Nejsou anonymní („dohledatelnost“ od vidličky po stáj).

 

Co se stane, když zmizí domácí výroba?

- Například to, že brambory mohou stát 20 Kč/kg.

Zdroj: APIC-AK, 7. 3.

 

Podpora domácích potravin

Politika AK:

- provede průzkum trhu všech hlavních potravinových komodit

- oslovila první politiky v ČR a požádali o pomoc a podporu

- osloví spotřebitele v ČR a požádá o podporu

- začala jednat se sítěmi maloobchodních prodejen

- chce monitorovat kvalitu dovezených potravin v maloobchodních sítích prodejen

- záhada "perpetum mobile" neexistujícího zbylého odpadního masa

- v případě potřeby přistoupí k podobný akcím, k jakým čas od času přistupují zemědělci ve starých zemích EU.

Zdroj: APIC-AK, 7. 3.

 

AK

Došlo k setkání p. prezidenta AK ČR a vedoucích představitelů zbývajících agrárních komor zemí Visegrádské 4 ve dnech 1. - 2. 3. Vyjádřili se k těmto prioritám:

- vyrovnání podmínek zemědělců zemí V4 se zeměmi bývalé EU-15

- nastartování nepotravinářského využití zemědělských výrobků

- hledání nových trhů na východě

- zastavit propad produkce v jednotlivých oborech

          - jmenovitě propad výroby prasat v ČR a na Slovensku

- nepříznivý stav, kdy trh zemí V4 obsazují výrobci ze zemí bývalé EU-15.

Zdroj: APIC-AK, 8. 3.; slovenský tisk, vybráno APIC-AK, 8. 3.

 

13. týden

 

AK

Sněm AK se koná 29. 3. ve Velké Bystřici.

Zdroj: APIC-AK

 

14. týden

 

Výzkum a vývoj, vybrané projekty - část

Vybrané projekty ve veřejné soutěži výzkumu a vývoje, které budou financovány

Komodita, oblast - Téma

Řešitel

Skot - Vnitřní prostředí masných plemen

MZLU, Veter. a farm. univ.

Jabloně - Genofond, molekulární genetika

VŠÚO Holovousy, Chmelařský inst.

Diverzifikace pro konkurenceschopnost podniků

ČZU

Ovce - Molekulární genetika

VÚŽV

Půda - Technologie pro ekologii a retenční sch.

VÚZE, VU!T, VÚMOP

Ekonomická výkonnost a udržitelnost

VÚZE

Prasata - Diagnostika infekcí

VÚVL

Šťovík - Likvidace v ekolog. systémech

VÚRV, ČZU

Prasata - Alternativní prevence onemocnění

VÚVL

Vodní díla - Spolehlivost v měnícím se klimatu

ČVUT

Pšenice a ječmen - Šlechtění

VÚRV, ZVÚ Kroměříž

Travní porosty - Dusíkatá výživa

ČZU, VÚ pícnin., VÚURV

Jahody aj. - Integrovaná ochrana.

VŠÚO Holovousy, VŠCHT

Krmiva objemná - Patogenní organismy

VÚ pícnin., MZLU

Ječmen jarní – odolnost vůči chorobám

Agrotest, SELTON, VÚRV

Půda - Enzymatické aktivity

Mikrobiolog. ústav AV

Kapr - Vnímavost ke KHV

VÚVL, JČU, VFU

Obiloviny - Plevel pcháč oset

ČZU

Ovce - Prostředí, dojení, kvalita mléka

VÚŽV

(Pokud budeme mít čas a síly, přineseme příště další část zestručnělého přehledu projektů.)

Zdroj: NAZV

 

AK

Ze závěru vystoupení prezidenta na sněmu AK

Dovolte, abych na závěr přednesu zprávy představenstva poděkoval všem, kteří se na práci AK ČR podíleli, i těm, kteří nám fandili. Přeji nám, abychom přijali takové usnesení, které povede ku prospěchu a povznesení úrovně českého zemědělství, potravinářství, souvisejících odvětví a venkova a přispěje k posílení prestiže ČR.

Zdroj: APIC-AK, 29. 3.

 

16. týden

 

Senát

Prezident AK a zástupci pěstitelských a chovatelských svazů se sešli s předsedou Senátu PČR p. Přemyslem Sobotkou.

Ten v souvislosti s jednáním uvedl: „V době, kdy Evropa volá po rovnosti, se ukazuje, že v EU platí více pravidel a více režimů pro původní a později přistoupivší členy. Minimálně v zemědělství to tak funguje a je to špatně."

Zdroj: Zemědělec č. 15

 

17. týden

 

Zetor

Výsledky společnosti

Ukazatel

Rok 2006

Meziroční porovnání

Tržby

4,9 mld. Kč

+25 %

Zisk

150 mil. Kč

stejný

Prodej traktorů

6490 ks

5750 ks

Zdroj: Agroweb, 16. 4.; dřívější informace (o počtu prodaných traktorů předloni)

 

ASZ

Zasedání celostátní Rady ASZ se konalo 19. - 20. 4. v Litoměřicích, pozvání přijal i p. ministr zemědělství.

Zdroj: ASZ, 28. 3.; HN, in www.agris.cz, 19. 4.

 

18. týden

 

Prvovýrobci, potravináři, obchodníci

Na MZe došlo k 2. jednání u kulatého stolu mezi prvovýrobci, potravináři a obchodníky. Konkrétní přínosné závěry sice přijaty nebyly, ale zúčastněné strany se dohodly na pokračování jednání, které se má uskutečnit na podzim. MZe se domnívá, že by mu měly předcházet bilaterální rozhovory zúčastněných stran.

AK ale zvažuje pořádání protestu z důvodu neuspokojivé dohody o vzájemných vztazích, zejména s maloobchodními sítěmi prodejen.

Zdroj: MZe, 24. 4.; APIC-AK

 

Společná zemědělská politika

Předsedové parlamentů zemí Regionálního partnerství - ČR, SR, Maďarska, Polska, Rakouska a Slovinska - se dohodli, že reforma SZP EU musí být spravedlivá a nesmí dělat rozdíly mezi novými a starými členskými zeměmi EU.

Zdroj: Zemědělec, in Agroweb, 23. 4.

 

19. týden

 

ASZ, AU, AK

Členy ASZ a AU jsou soukromí zemědělci. V obou organizacích je jich sdruženo přibližně stejně - něco přes 1000. AU je členem AK, ASZ ne.

Zkratky: ASZ - Asociace soukromého zemědělství; AU - Agrární unie; AK – Agrární komora

Zdroj: APIC-AK, 4. 5.

 

20. týden

 

PGRLF

Martin Karban (39) se stal předsedou představenstva PGRLF. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu (dnešní) MZLU v Brně. Působil ve finančních pozicích v mezinárodních institucích. Chce otevřít co nejdříve programy PGRLF a uzavřít dohodu o narovnání u Setuzy.

Zdroj: MZe, 14. 5.

 

PF

ÚP PF v Kolíně bude zrušeno - sloučeno s ÚP PF v Kutné Hoře, Benešova ul. č. 97. Nový tel.: 327 562 486, email: khora@pfcr.cz.

Zdroj: PF, 15. 5.

 

AK – protesty v červnu

AK plánuje v průběhu června protesty proti dovozu zahraničního masa (a dalších produktů) do sítí maloobchodních prodejen. Zahájí je proti těm, které se na potravinovém trhu chovají nejhůře.

Zdroje: Lidovky.cz, 7. 5., in APIC-AK, 10. 5.; HN; ČT, Prima, ČRo

 

21. týden

 

Odbytové organizace

MZe vyřadilo 175 jednočlenných odbytových organizací z programu Zakládání skupin výrobců dle osy I. PRV (EAFRD). Odůvodnilo to tím, že se neplní účel daný evropskou legislativou a legislativou ČR. Celkem se ucházely o 140 mil. Kč, tyto peníze jim nebyly a nebudou vyplaceny.

Tento postup podporuje také AK a ZS ČR s tím, že jednočlenné odbytové organizace jdou proti myšlence sdružování zemědělců za účelem odbytu.

Zkratky: PRV - Program rozvoje venkova; EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Zdroje: MZe, 18. 5.; Prima; ČT; ČRo; HN

 

Manažer roku 2006

Výsledky vyhlášené na Žofíně

Nejlepší manažerka v rámci všech odvětví:

Ing. Petra Škopková, MBA

Generální ředitelka

Chovservis, a.s., Hradec Králové

Nejlepší manažer odvětví zemědělství:

Ing. Oldřich Planka

ředitel

ZP Otice, a.s. (okres Opava)

Zdroj: Zemědělec č. 19, dodatečná informace

 

22. týden

 

Ekologické zemědělství

Bartákův hrnec pro nejlepší ekologický podnik r. 2006 udělil Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO farmě Country Life z Nenačovic (nedaleko Brna). Ta byla založena r. 1991 a vlastní ji občanské sdružení „Společnost Prameny zdraví“. Zabývá se RV - zeleninou, ovocem, obilninami, luskovinami a kořením. Má také ekozahradnictví, biopekárnu,  několik prodejen zdravé výživy a restaurací v Praze. Její součástí je i vzdělávací středisko pro studenty Institutu životního stylu.

Zdroj: Agroweb, 22. 5.

 

23. týden

 

Blokády

AK „předvybrala“ 3 sítě maloobchodních prodejen, které dovážejí nejvíce masných a mléčných výrobků. Jejich jména neuveřejnila. Chystá u 2 z nich v červnu blokády zásobování.

Zdroj: ČTK, in PK, 30. 5.

 

Ekologické zemědělství

Nejčastějším důvodem proč hospodáři upouštěli od ekologického zemědělství byla podle průzkumu situace před 3 lety přílišná byrokracie..

Zdroj: VÚZE - studie „Vývoj ekologického zemědělství v zemích SVE“, výtah zpracovaný ASZ, in Zemědělec č. 22

 

AK, prezident ČR

Pan prezident Václav Klaus chce podporovat potravinářské firmy z ČR v boji proti dominantním sítím maloobchodních prodejen.

Jako jedno z opatření, které by výrobkům z ČR mělo pomoci označili p. prezident Klaus a prezident AK p. Jan Veleba lepší značení potravin původem z ČR

Prezident AK p. Veleba uvedl, že zákazník musí mít možnost jasně poznat, že si kupuje potravinu vyrobenou v ČR.

Zdroj: ČTK, in HN, 31. 5.

 

Učni - řidičská oprávnění

ZS ČR odmítá, aby MŠMT vyřadilo ze vzdělávacích plánů učebních zemědělských oborů získání „řidičáku“ na traktor či osobní auta.

Zdroj: ZS ČR, 31. 5.

 

24. týden

 

Interspar

Ukazatele

Hodnota

Podíl tuzemských potravin

80 %

Počet domácích dodavatelů

900

Počet zahraničních dodavatelů

10

Interspar uvedl, že většina masa dovážená z Rakouska pochází od chovatelů z ČR. V Rakousku nebo v jiných zemích je toto maso naporcováno a zabaleno. Část z něho se pak prodává v Intersparu.

Zdroj: Interspar, in ČTK, in PK, 5. 6.

 

25. týden

 

ASZ

V Jihlavě se konala(á) 18. 6. valná hromada ASZ. Vystoupí na ní i p. ministr zemědělství.

Zdroj: ASZ, 13. 6.

 

26. týden

 

Zemědělská družstva - transformační podíly

Ministr zemědělství chystá „přinést na jedno z nejbližších" zasedání vlády“ návrh zákonné normy, která by přiměla nástupnické organizace po JZD vrátit dosud nevyplacené transformační podíly.

Povinnými osobami by byly:

- Zemědělské družstvo transformované podle zvláštního předpisu, nebo právnická osoba, která vznikla v souladu se zvláštním předpisem na základě transformačního projektu zemědělského družstva. Pokud do dne nabytí účinnosti tohoto zákona řádně nevypořádaly majetkové podíly oprávněných osob podle zvláštních předpisů.

- Právnická osoba, na kterou byl majetek povinné osoby uvedené v předchozím odstavci zcela nebo z části převeden nebo do jejíhož základního kapitálu, popřípadě základního jmění byl majetek osoby uvedené v (předchozím) odstavci vložen.

Zdroje: HN, 19. 6.; Návrh zákona o kterém MZe informovalo na Družstevním konventu, in ZS ČR, 21. 6.

 

Protesty

Protest proti 2 vybraným sítím maloobchodních prodejen na různých místech ČR uskuteční AK v pátek, 29. 6. Jména řetězců pro to, aby se nepředzásobily, AK neuveřejnila.

Zdroj: ČTK, in www.agroweb.cz, 26. 6.

 

K byrokracii

Dobrý den, pane předsedo, vážení hosté, přátelé!

 

Pokud zde dnes chceme hovořit o náplni činnosti ASZ, pak podle mého názoru bychom měli trvale za svůj úkol přijmout boj s úředním molochem. Uvedu zde několik příkladů toho, co považuji za naprosto zbytečnou, s prominutím, buzeraci.

 

Tak za prvé třeba povinnost v evidenci přípravků na ochranu rostlin uvádět výrobní číslo - tzv. šarži. To není jen číslíčko navíc, které se jen někam vepíše. Často je dodán přípravek ve dvou šaržích, pokud berete přesně, pak menší balení má jinou šarži jistě. To už jsou tři. Aby byla jejich evidence správná, má každá šarže svou skladovou kartu a samozřejmě je každá jedna vykázána i na jednom pozemku na vlastním řádku: hezky vyplněno vše shodně, jen dávka není 2 litry, ale 1,71 a 0,17 a 0,11 litru na hektar a zaokrouhlovací rozdíl 0,1 litru. Myslím, že by Ouřada měl vydat metodický pokyn, jestli vůbec lze tento totožný přípravek smíchat, aby evidence byla dokonalá. Jsme, prosím pěkně na poli! Tady se nikdo nechce vyhýbat evidenci jako takové, ale ani v lékárně neevidují, kterou šarži projímadla si zakoupila paní Zuzana X.. Tak proč MY, když, nota bene, je šarže uvedena na dodacím listu?

 

Když už jsem u přípravků na ochranu rostlin, nemohu nevzpomenout na ochranu včel podle zákona 326 z roku 2004. Zde není sporu o důležitosti včel. To je mimo pochybnost. Jestliže ovšem chci aplikovat přípravky pro včely zvlášť nebezpečné, - a jsou případy, kdy to jinak nejde - jsem povinen znát umístění včel pět kilometrů od hranice pozemku všemi směry a k tomu dráhy hromadného letu včel. Tyto informace nikoli starší pěti dnů mi mají poskytnout obecní úřady. Jaká je skutečnost: chceme-li ošetřit svých srandovních 28 hektarů chmelnic, musím obeslat, přátelé uslyšíte dobře, 18 obecních úřadů, pod které spadá 30 vesnic. Výsledek? 4 okrajově zasahující obecní úřady jsem si dovolil vynechat, osm jich odpovědělo do týdne a šest vůbec. Ty jsem objel osobně. To, že na portálu veřejné správy byly špatné e-mailové adresy, špatné telefony a špatné úřední hodiny celou akci nijak neurychlilo. Jedna starostka mi devětadvacátý den (!) řekla, že na to má třicet dní. Z jiného starosty se vyklubal -pozor- včelařský náčelník! Ten mi odmítl dát cokoliv písemně a prohlásil, že je proti postřiku! A včil mudruj! Zákon říká: nemáš informace,a to informace čerstvé, pět dní staré, nesmíš stříkat. Zákon ale neříká, KDO to zaplatí, když informace nedostaneš. Kromě toho je třeba opatření k ochraně včel projednat se všemi registrovanými včelaři: ti si mohou zvolit zástupce, ale právě proto, že jen mohou, to neudělají. Nemá snad smysl rozebírat zde případ, kdy do celé této kolosální akce zaprší. Vykladači zákona z ÚKZÚZ, na které jsem se obrátil o vysvětlení, mi řekli, ano řekli, ne napsali, že stačí, když budu mít snahu znát a s některými včelaři aplikaci projednám.Hlavně se nesmí nic stát včelám. Takovéhle JAKO já ale nejsem ochoten přijmout. Na tento můj postoj reagovali s despektem: no tak si to tedy udělejte podle zákona! To řekl člověk placený daňovým poplatníkem! Využívám přítomnosti pana ministra zemědělství a vyzývám ho nikoli ke změně zákona, ale aby příslušného pracovníka ministerstva, který tento zákon vytvářel, nechal, s použitím pouze veřejné dopravy, pošty a telefonu, předvést na konkrétním příkladu, jak lze splnit podmínky tohoto jistě správně vymyšleného zákona. Sázím padesát proti jedné, že pro mnou zvolený pozemek to nedokáže ve lhůtě, která má pro aplikaci přípravku ještě smysl.

 

Zároveň zde panu ministrovi předám složku poněkud jednostranné korespondence. Tu vedu s informační kanceláří ministerstva, od které požaduji, světe div se! informace. První dotaz 8.3., urgence 7.4. a 11.4., reakce na ně s tím, že už brzy bude odpověď 12.4., další urgence 28.5. a dodnes nic. Úředník se ani neobtěžuje odepsat: trhni si nohou, burane, od toho tu nejsme! Jedná se jen o jednoduchý dotaz na to, jak převést na pokračovatele -nikoli v rámci PUZČ, to s tímto programem nemá nic společného- tedy jak převést na pokračovatele závazek podnikat s předmětem dotace po dobu 5 - 7 - 10 let,když původní žadatel si dovolí zestárnout, těžce onemocnět, zbláznit se, zkrátka z objektivních důvodů chce podnikání na rodinné farmě předat, ale, bohužel, se nechystá umřít. Bohužel proto, že to je zatím jediný způsob, na který ministerstva zemědělství a financí mají řešení. Jen připomínám, že v akciovce, eseróčku nebo družstvu se může vyměnit celé osazenstvo od vrátného až po majitele a problém s převodem závazku není třeba řešit. Chce tenhle stát vlastně vůbec sedláky a potažmo živnostníky?

 

Podobná situace jako se včelami je v našem asociačním evergreenu, zelené naftě. Po letech jednoduchého výkaznictví a soucítění s těmi z vás, kdo bojovali s nesmyslnými tabulkami a čtyřmi desetinnými místy, v době optimismu, že to všude skončí, BÁC! Na nás na Mělnicku došlo také. Moc pěkné tabulky, kolonky podle katastrů a normativů a bloků nebo dílů. Základem buzerace je zde popření faktu, že výpočet normativu je vyhláškou stanoven pro podnik jako celek. Proto není různý pro mrkev, pšenici nebo patyzóny.

Každý, kdo má kousek mozku, pochopí, že může být na jednom poli nedostatečný a na jiném zbývat. Proč mám ale jedno pole vykazovat na třech řádcích, protože leží ve třech různých katastrech, dokonce s různým normativem, to je zase k nepochopení mě. Mám si snad nechat několikrát ročně geodetem zaměřit a vápnem nalajnovat hranice katastru, abych mohl během pracovní jízdy tam a zpět čtyřikrát přeměřovat klackem množství paliva v nádrži? Nebo mám zase JAKO něco asi tak přibližně vyplnit, aby to celník mohl JAKO zkontrolovat a zasunout do regálu, kde to poslouží zdůvodnění existence jeho pracovního místa? Využívám přítomnosti pana (náměstka) ministra financí a ptám se ho za členy ASZ: Paragrafem které vyhlášky je určena povinnost vést v daňové evidenci konkrétně tento druh tabulky? A to jsem pominul chmelnice, kde jednou jízdou bez možnosti otočit se projedu třeba čtyři půdní bloky, jeden i víckrát: to je vynález tvůrců LPIS, mít co parcela, to blok. Tohle rozklíčovat, kam se hrabe šetření FADN! U vratky daně je i další zlepšení pro zemědělce: někteří členové mají půdu na trojmezí okresů. Takže pro potvrzení o plochách musí na tři Zemědělské agentury, přesně v duchu ouředního pravidla "my sedíme, vy běháte". Všichni ovšem víme, že informace jsou ve výpočetním systému dostupné odkudkoliv, je to jen otázka přístupu k nim a zejména odraz vztahu úředníka k občanovi. K dokonalosti je celý systém doveden obzvlášť horlivým úředním šimlem, který nedovoluje pár metrů čtverečních z jiného okresu pominout a v žádosti o vrácení daně z paliv je neuvést = nechtít po státu peníze, a to pod hrozbou sankce. Jen ignorant by pak věřil zprávám našich médií, že by mohlo tak pečlivým a fundovaným celním úředníkům uniknout tolik miliard na daních z ropných látek.

 

Závěrem, i když téma není zdaleka vyčerpáno, se krátce zmíním o novém Zákoníku práce, vytvořeného tvůrčí skupinou Št… - Šk……, pod pevným dramaturgickým vedením J….. P…….. Dnes mi ani tak nejde o to, že v den státního svátku živnostník i sedlák pracují, aby svůj výdělek dali zaměstnanci, který leží doma na kanapi. Nejde mi ani o to, že pracovník má nárok na proplacení času, stráveného cestou k lékaři pro předpis na prášek proti kocovině. Dnes mi jde o to, že tento zákon, nový a krásný, by měl být urychleně novelizován. Nějak se stalo, že vypadl paragraf, kterým se kulturním rostlinám nařizuje růst a dozrávat průběžně po celý rok, tedy mimo doby dovolených, samozřejmě. Vypadl paragraf, který by dobytku nařizoval žrát a sr- eh pardon, produkovat jen v pracovních dnech, a paragraf, který by nařizoval počasí, aby umožnilo obracení vojtěšky, mlácení obilí, rosení lnu i třeba lisování sena v rámci pevné osmihodinové pracovní doby, a to podle požadavků podniků soustředěných na vrátnici Lidového domu. Jen takové paragrafy mohou nahradit jistě zcela oprávněně odstraněná ustanovení, kterými se změkčovala ustanovení o dobách odpočinku v sezónních pracích. A tak se přátelé nechme překvapit, jak to zejména členové naší bratrské komory letos vyřeší ve špičkových pracích, jako například žně, silážování, sklizeň chmele nebo řepy. Zákonná dvanáctihodinová doba odpočinku mezi směnami totiž znamená, že zaměstnanec může více dní po sobě pracovat maximálně 11hodin, plus celkem hodina přestávek. Zřejmě bude třeba pomocí falešné evidence zákon JAKO dodržovat, no a když se nic nestane, bude to JAKO dobrý. Protože - co si budeme namlouvat, lidi na druhou směnu se mezi nezaměstnanými nenajdou. K smíchu je, že by přišel na řadu švindlmodel, který vyzkoušelo zdravotnictví, včetně 20% nárůstu platů.

 

Chci věřit, že zejména díky přítomnosti vysoko postavených osob naší státní správy nebylo toto moje vystoupení jen pláčem na špatném hrobě. Že se třeba jen něco málo změní. Jen nepolevovat v úsilí. Přátelé, nepodléhejme iluzi, že až nebudou za deset let dotace, tak byrokracie odpadne. Tak tomu opravdu nevěřte, dobrého byrokrata je škoda propustit, práce se už vymyslí! Viz příklad celní správy, že?

 

Ale dokud tu dotace jsou, tak nás navíc právě pomocí takových předpisů a zákonů, které se JAKO plní, drží za pytlík. Zkuste zazlobit a uvidíte! A to je třeba odstranit. Přeji vám hodně úspěšných let a děkuji za pozornost.

Zdroj: p. Kejkrt, okres Mělník, in ASZ

 

Poznámka spoluautora stránek:

Neodolal jsem, abych tento text sem nedal celý. Jednak je velmi pravděpodobně pravdivý a současně je svižně napsaný.

Některá jména jsem „vytečkoval“. Je to ze dvou důvodů: Jednak si myslím, že tendence ke tvorbě roztomilých pravidel a lejster je nám vlastní povšechně. A potom jsem nechtěl někoho urazit, neboť ekonomika, ne jen sama o sobě, nám vlastně v minulých několika letech rostla, daně klesaly…

 

27. týden

 

SZIF

Vláda jmenovala na návrh ministra zemědělství novým ředitelem SZIF Ing. Tomáše Révésze (47 let). Vystudoval VŠE, absolvoval řadu zahraničních kurzů, působil v ČM záruční a rozvojové bance, České exportní bance a posledně jako finanční ředitel společnosti KAPPA s.r.o.

Zdroj: MZe, 27. 6.

 

Protesty

AK zorganizovala v pátek 29. 6. od 10 do 12 hod protestní akce zemědělců před prodejnami Intersparu na různých místech ČR. „Dohledatelnost“ původu hovězího masa v Intersparu je podle 1 koupeného balíčku problematická. Do Rakouska se vyvážejí z ČR podle statistiky ze skotu hlavně krávy.

AK naopak vyzvedla síť obchodních prodejen Globus, kde je značení masa v pořádku: např. kód stáje a zda jde o býka či krávu. AK ocenila i sítě obchodních prodejen Billa, Ahold a snahu Tesca i Kauflandu jednat se zemědělci o větším zastoupení českého masa ve svých prodejnách a o dodržování přísných standardů značení.

Této snahy si AK váží, protože to je i jeden z výstupů (2) kulatého(ých) stolu(ů) uspořádaného MZe, Interspar to ale podle AK nerespektuje.

AK rozdávala při svých protestech lidem české potraviny.

Zdroj: APIC-AK, 29. 6.

 

Maso

Z dopisu Tesco Stores ČR

- společnost Tesco vítá možnost spolupráce s českými dodavateli vepřového masa a otevřeně je podporuje

- s našimi dodavateli se snažíme vybudovat dlouhodobé partnerské vztahy založené na korektním přístupu a otevřené spolupráci

- při jejich výběru jsou z pro nás důležitá 3 kritéria:

            - kvalita

            - množství

            - cena.

- jsme rádi, pokud se naším dodavatelem stane český výrobce, protože podpora lokálních dodavatelů je jedním z cílů naší obchodní strategie

- již v tuto chvíli 80 % veškerého vepřového masa nabízeného v obchodech Tesco pochází od českých dodavatelů.

Obchodní ředitel čerstvých potravin, 26. května 2007

Zdroj: APIC-AK, 29. 6.

 

PK ČR

Pan prezident Potravinářské komory ČR Jaroslav Camplík rezignoval ze zdravotních důvodů. Výkonná rada PK po proběhlé diskusi jeho rezignaci přijala a poděkovala mu za odvedenou práci ve prospěch nejen PK ČR, ale i celého potravinářského průmyslu.

PK pověřila zastupováním prezidenta PK stávajícího viceprezidenta p. Ing. Emila Kaspera.

Zdroj: Agroweb, 29. 6.

 

28. týden

 

Agrární komory

v Maďarsku se konalo 29. setkání vrcholných představitelů agrárních komor Visegrádské 4, jehož se letos poprvé jako stálý pozorovatel účastnila Ukrajina.

Na jednání V-4 bývá zvykem, že každý ze zúčastněných informuje další státy o situaci v zemi, o vztahu k EU a na základě hodnocení jednotlivých komodit se potom dělají závěry pro další hospodářský vývoj.

Zdroj: Agrobase, Zemědělec č. 27

 

Vstup do EU  - hodnocení

Anketní otázka:

Domníváte se, že vstup do EU pomohl našemu zemědělství?

Odpověď

%

Ano

33 %

Ne

54 %

Nevím

13 %

Zdroj: Zemědělec č. 27

 

30. - 32. týden

 

Země živitelka

Na výstavišti v Českých Budějovicích se bude od 23. 8. do 28. 8. konat výstava Země živitelka.

Zdroj: Profit č. 29

 

Transformační podíly - zákon

Dne 26. 7. se konalo jednání svolané p. ministrem zemědělství k připravovanému zákonu, který má dořešit zbylé nevyplacené majetkové podíly vzniklé podle zákona o transformaci družstev. Přítomni byli kromě p. ministra:

AK - p. prezident Jan Veleba, viceprez. p. Pavel Novotný

ASZ - p. předseda Stanislav Němec

ZS - p. předseda Miroslav Jirovský

ČMSZP - p. předseda Zdeněk Koubek

Agrární unie - p. předseda František Hrabě.

 

Návrh zákona obsahuje povinnost vypořádání do 5 let v měsíčních splátkách.

Ministr zemědělství o návrhu zákona uvedl:

- řeší problém tak, aby nedošlo k destabilizaci zemědělského sektoru

- nároky mohou uplatnit jen původní vlastníci a jejich dědici, aby nedošlo ke spekulacím.

 

Prezident AK uvedl, že návrh budí v řadách členů AK značný ohlas a předal slovo viceprezidentu Novotnému jako odborníkovi na tento problém. Ten uvedl, že sám pochází z "kulacké" rodiny a jeho základní ideou při transformaci JZD (Bernartice) bylo se se všemi vlastníky čestně a rychle vypořádat. Obecně je u 10-30 % vlastníků transformačních podílů problém:

- o svůj majetek se buď nezajímají

- nebo nejsou přístupni jakékoli dohodě.

U návrhu nového zákona je podle něj potíž zejména v oceňování majetku a v tom, že by mohlo dojít k destabilizaci a poškození majetku u současných členů ZD.

 

Předseda ZS ČR p. Jirovský odmítl osočování v médiích, že ZS nemá selské kořeny, když přibližně 1/2 z členů je ze selských rodin. Nový návrh zákona odmítl a uvedl pro to důvody:

- přinesl by nové křivdy

- byl by zdrojem zášti na vesnici

- současná vedení ZD a jiných forem transformovaných podniků musí chránit majetek svých členů

- ZD aj. musejí chránit majetek před spekulanty a neoprávněně vznesenými nároky.

 

Předseda ASZ p. Stanislav Němec návrh zákona přivítal a uvedl:

- je třeba vlastníkům umožnit domoci se svého majetku

- ZD aj., která se vypořádaly, byly v konkurenční nevýhodě

- ta, která se nevypořádala mohla (s více finančními prostředky) např. investovat

- i oprávněné osoby mají podnikatelské záměry a nevydání majetku jim znemožňuje jejich realizaci

- zákon se týká pouze těch subjektů, které se nechovaly podle zákona a využívají cizí majetek.

 

Na závěr diskuse probírali p. ministr a vedoucí jeho poradců p. M. Kučera:

- oceňování majetku

- varianty vypořádání majetku (ve finanční prostředcích).

Ministr zemědělství přislíbil zvážení podnětů při posledním dolaďování návrhu zákona. Poté má být návrh předložen do připomínkového řízení.

 

Návrh zákona v dokumentu Word je přiložen.

 

Připomínky k zákonu je možno zaslat (např. ZS) nejpozději do 30. 8. Porada k vypořádání připomínek se uskuteční 6. 9. od 10 hod v budově MZe (místnost č. 101).

 

Vlastní poznámka: Jedním z nezanedbatelných důvodů předložení zákona je zřejmě hrozba prohry soudních sporů u soudu ve Štrasburku a z toho hrozící povinnost zaplacení náhrad státem.

Zdroje: dle zápisu (od MZe) zpracovala ASZ, 1. 8.; ZS ČR, 2. 8.; Zdroj textu návrhu zákona: (MZe, in) ZS ČR, 2. 8.

 

 

Návrh

ZÁKON

ze dne ………………………. 2007,

o vypořádání majetkových podílů, na něž vznikl oprávněným osobám nárok v souvislosti s transformací zemědělských družstev, a o změně zákona č. 42/1992 Sb.,  o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST první

Vypořádání majetkových podílů v návaznosti na provedenou transformaci zemědělských družstev

§ 1

Předmět úpravy

(1)   Tento zákon stanoví podmínky vypořádání

a)        majetkových podílů, které nebyly řádně vypořádány podle dosavadních právních předpisů v souvislosti s transformací zemědělských družstev,

b)        dalších majetkových podílů vzniklých na základě tohoto zákona.

(2)   Tento zákon se nevztahuje na  majetkové podíly, o jejichž vypořádání se povinná a oprávněná osoba písemně dohodly nebo o něm rozhodl soud. Tento zákon se dále nevztahuje na majetkové podíly, které byly postoupeny jiné osobě.

§ 2

Oprávněná osoba

(1)   Oprávněnou osobou podle tohoto zákona je fyzická osoba, které podle § 13 odst. 2 nebo 3 zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech1) vzniklo právo na vypořádání majetkového podílu a tento podíl jí do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyl řádně vypořádán.

 

1)       Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

 

(2)   Oprávněnou osobou je též právní nástupce osoby uvedené v odstavci 1, který získal majetkový podíl uvedený v odstavci 1 děděním; je-li těchto právních nástupců více, mají nárok na vypořádání majetkového podílu společně a nerozdílně, nedohodnou-li se jinak.

§ 3

Majetkový podíl

Majetkovým podílem oprávněné osoby je podíl vypočtený podle zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech1) ve schváleném transformačním projektu zemědělského družstva.

§ 4

Povinná osoba

(1)   Povinnou osobou je zemědělské družstvo transformované podle zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 1), nebo jiná právnická osoba, která vznikla v souladu se zákonem o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech1) na základě transformačního projektu zemědělského družstva, pokud do dne nabytí účinnosti tohoto zákona řádně nevypořádaly majetkové podíly oprávněných osob uvedených v § 2.

(2)   Povinnou osobou je též právnická osoba, na kterou byl majetek povinné osoby uvedené v odstavci 1 zcela nebo zčásti převeden nebo do jejíhož základního kapitálu, popřípadě základního jmění, byl majetek osoby uvedené v odstavci 1 vložen, pokud neprokáže, že nabyla majetek povinné osoby uvedené v odstavci 1 na základě kupní smlouvy uzavřené při běžné obchodní činnosti v rámci jejího předmětu podnikání za cenu v místě a čase obvyklou.

(3)   Povinné osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 odpovídají společně a nerozdílně za vypořádání majetkových podílů oprávněných osob podle tohoto zákona.

§ 5

Lhůta k uplatnění práva

Oprávněná osoba může do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat povinnou osobu uvedenou v § 4 odst. 1 nebo v § 4 odst. 2 o vypořádání majetkového podílu, jinak právo na vypořádání majetkového podílu zanikne.

§ 6

Způsob vypořádání majetkových podílů

(1)   Povinná osoba vypořádá oprávněné osobě její majetkový podíl poskytnutím peněžní náhrady, pokud se s oprávněnou osobou písemně nedohodne jinak. Peněžní náhrada musí být vyplácena v pravidelných měsíčních splátkách, nejdéle však po dobu 5 let od účinnosti tohoto zákona, a to pod ztrátou výhody splátek.  Způsob vypořádání musí být písemně dohodnut do 60 dnů ode dne doručení žádosti povinné osobě, nebyla-li pohledávka uspokojena dříve.

(2)   Statutární orgány povinné osoby nebo osoby, které jsou jejich členy, odpovídají společně a nerozdílně oprávněným osobám za škodu, která vznikla porušením povinnosti uvedené v odstavci 1.

(3)   Nevyhoví-li povinná osoba žádosti podle odstavce 1, může oprávněná osoba uplatnit své nároky u soudu ve lhůtě 1 roku ode dne, jímž uplynula lhůta, v níž měl být podle odstavce 1 majetkový podíl vypořádán. Návrh oprávněné osoby je osvobozen od soudního poplatku.

(4)   Povinná osoba uvedená v § 4 odst. 2 vypořádá majetkové podíly oprávněných osob v rozsahu, v jakém je nevypořádala povinná osoba uvedená v § 4 odst. 1, nejvýše však do ceny majetku povinné osoby uvedené v § 4 odst. 1, který na ni byl převeden, popřípadě do ni vložen; tato cena se určí podle cenového předpisu platného ke dni nabytí účinnosti převodu takového majetku nebo ke dni zápisu vkladu v obchodním rejstříku. Náklady spojené s tímto oceněním hradí povinná osoba uvedená v § 4 odst. 2.

 

ČÁST druhá

Změna zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

§ 7

V § 13 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákona č. 297/1992 Sb., zákona č. 496/1992 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb.,  zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb. se odstavec 4 zrušuje.

 

ČÁST třetí

Účinnost

§ 8

     Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

 

 

34. týden

 

Integrované povolení

Zemědělství a potravinářství

Ukazatel

Počet podniků

Povinno subjektů celkem

600

Podalo žádost nebo má povolení

400

Nemá povolení

200

Zařízení provozovaná po 30. 10. 2007 bez povolení se vystavují riziku sankcí dle zákona.

Většina z dosud podaných žádostí úřady stihnou v termínu vyřídit. Ohroženy jsou ale provozy s pozdě podanými nebo s neúplnými žádostmi.

Zdroj: MZe, 15. 8.

 

35. týden

 

Země živitelka

Prezident Václav Klaus ve svém projevu na úvod Národních dožínek 25. 8. na Země živitelce kladl důraz na kvalitu potravin. Uvedl, že v poslední době skončila éra názoru "co je cizí, to je lepší" a že spotřebitelé začínají preferovat kvalitní potraviny vyrobené v ČR. Pan prezident ČR poděkoval zemědělcům za jejich práci a spolu s p. ministrem zemědělství předali ceny vítězům soutěží o nejlepší regionální potraviny. Prezident AK p. Jan Veleba poté předal oběma pánům tradiční dožínkové věnce.

Zdroj: MZe, 25. 8.

 

Zlatý klas

Ocenění zlatým klasem

Exponát

Držitel

Malá granulační linka

Kovo Novák z Citonic (Znojemsko)

Směs medu, mateří kašičky a pylu Honey Vit

Agritec Šumperk

Odrůda olejného lnu

Agritec Šumperk

Kolekce genetických zdrojů ovcí a koz

Svaz chovatelů ovcí a koz, Brno

Traktor s nízkou hladinou hluku

Agrotec Hustopeče

Kolový traktor

Agri CS

Sklízecí řezačka

Liva Předslavice

Automatická selekční váha

Agrico Třeboň

Sklízecí mlátička

U + M Třeboň

Zdroje: Agroweb, 24. 8.; ČTK, in www.agris.cz, 24. 8.

 

Biopotraviny

Pod záštitou MZe a MŽP se v září uskuteční 3. ročník Měsíce biopotravin a ekologického zemědělství.

Zdroj: www.agris.cz, 23. 8.

 

36. týden

 

ČSÚ - statistické šetření

ČSÚ zahájil šetření „ZEM 2007“, bude se týkat 70 % registrovaných zemědělců a navazuje na šetření konané v r. 2005.

Zdroj: ČTK, in www.agris.cz, 30. 8.

 

Věda a výzkum

Ceny ministra zemědělství pro vědce v r. 2007

Pořadí a řešitel

Téma

Organizace

1. Ing. Pavel Trefil, Dr.Sc.

Způsob konstrukce transgenní drůbeže – patent

Biopharm, VÚ biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.

2. Ing. Milan houška, CSc.

Jablečno-brokolicová šťáva pasterovaná vysokým tlakem

VÚ potravinářský, v.v.i.

3. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

Etablování a činnost referenční laboratoře pro identifikace GMO a DNA

VÚ rostlinné výroby, v.i.i.

Ceny pro mladé vědce (byly uděleny 2 druhé ceny)

2. Ing. Jan Vopravil, Ph.D.

Nové určení faktoru erodovanosti půdy (K faktoru) pro půdy České republiky

VÚ meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

2. Ing. Filip Hájek, MSc.

Satelitní analýza lesních porostů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Zdroj: NAZV, 30. 8.

 

Mechanizace

Cenu Zlatý kosák na Agrokomplexu v Nitře obdržely 4 stroje.

Typ

Vystavující

Teleskopický manipulátor Merlo Multifarmer

Ematech s.r.o., Radošina

Zetor Proxima Plus

Zetor Trade, a.s.

Dojící robot Lely Astronaut A3

Ing. Karol Považan – Agraservis, Košťaty nad Turcom

Univerzální nosič nářadí Formula Trac

VPP s. r. o., Jelenec

Zdroj: Zemědělec č. 35

 

 

 

 

 

 

37. týden

 

Zlatý klas

Exponáty oceněné na Země živitelce cenou Zlatý klas

Exponát

Vystavující

Malá granulační linka*)

Kovo Novák, Citonice

Odrůda lnu olejného Amon

Agritec Šumperk

Genetické zdroje ovcí a koz

Svaz chovatelů ovcí a koz ČR

Traktor New Holland T 7040 terraglide

Agrotec Hustopeče

Sklízecí řezačka Krone Big X 650

Liva Předslavice

Automatická selekční váha Agriselekt

Agrico Třeboň

Case IH Puma 195 Multicontroller

Agri CS Hustopeče

Sklízecí mlátička Claas Lexion 600

U + M Servis, Třeboň

Pozn.: * - s kytičkou

Zdroj: Zemědělec č. 36; Foto: týdeník Zemědělec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. týden

 

PK ČR

Ing. Miroslav Toman, CSc. se stal prezidentem Potravinářské komory.

Zdroj: PK ČR, 13. 9.

 

Sdružení mladých manažerů

ZS ČR uveřejnil (i když jen pro vlastní potřeby) seznam členů „Sdružení mladých manažerů ZS ČR“.

Zdroj: ZS, 13. 9.

 

41. týden

 

MZe

MZe zamýšlí snížit počet úředníků o 5 %. Provést by to měly samy příslušné odbory MZe s tím, že nejlépe znají konkrétní situaci a potřeby.

Zdroj: Agroweb, 3. 10.

 

Kongres zemědělců v Praze

Ve dnech 15.-17. 10. pořádá AK ČR v Praze Světový kongres zemědělců Severní Amerika - Evropa. Tématem jsou aktuální otázky ve světovém zemědělství, jednání skupiny farmářů USA se zástupci evropských zemědělských družstev na téma zemědělského družstevnictví, GMO aj.

Kontakt: Ing. Pavel Říha, tel. 224 215 927, riha@akcr.cz.

Zdroj: APIC-AK

 

42. týden

 

ZA MZe

Podle oficiálně nepotvrzených informací se připravuje rozdělení ZAPÚ, zrušení ZA a osamostatnění PÚ. RO SZIF by měly být posíleny.

Zkratky: ZA – zemědělské agentury; ZAPÚ – zemědělské agentury a pozemkové úřady (spojené okresní, resp. regionální úřady); RO SZIF – regionální odbory Státního zemědělského intervenčního fondu

Zdroj: AK, APIC-AK, 11. 10.

 

43. týden

 

Opatření agrární politiky - MZe

(Opatření vyplývající ze ZZ za rok 2006)

 

Stabilizace Agrárního sektoru

1. Naplnit práva oprávněných osob urychleným řešením restituční problematiky. Dořešení restitucí umožní zjednodušit a zefektivnit rozhodovací procesy dotčených právnických osob.

2. Stabilizovat subjekty hospodařící na půdě širokým komplexem opatření (narovnání práva vlastníků pozemků, komplexní pozemkové úpravy, zpřístupnění pozemků prostřednictvím jednoduchých pozemkových úprav, podpory nákupu zemědělské půdy atd.).

3. Usilovat o co nejrychlejší harmonizaci výrobních limitů a poskytovaných podpor ve všech členských zemích EU.

4. Prosazovat zjednodušování komunitární i národní legislativy a minimalizovat byrokratickou zátěž prvovýrobců a zpracovatelů.

5. Pokračující proces odpoutání dotací od produkce využít na podporu zaměstnanosti na venkově.

6. Vytvářet podmínky pro zavádění výrobních technologií sloužící k produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

7 Ekonomickou stabilitu podniků hospodařících na půdě zvýšit podporou znalosti a zavádění nových nepotravinářských technologií.

8. Realizovat vhodné formy státní podpory zemědělského pojištění.

 

Rozvoj venkova

9. Zvýšit kvalitu venkovského života podporami rozvoje infrastruktury a urychlenou realizací protipovodňových a protierozních opatření. Vyšší kvalitou venkovského života zastavit odliv obyvatelstva do velkých městských aglomerací.

10. Využít vhodné nástroje k podpoře zahájení podnikání na venkově, zejména pro mladou generaci, včetně stimulace k urychlení generační výměny v zemědělství.

11. Integrovaným přístupem pomáhat chránit a rozvíjet místní přírodní a kulturní dědictví. Využívat tyto prvky k diverzifikaci od klasické výroby potravin k většímu prolínání podnikatelských záměrů do služeb obcím, venkovskému obyvatelstvu a turistice.

 

Ostatní opatření

12. Více koordinovat opatření a činnosti ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva životního prostředí, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zemědělství v oblastech dotýkajících se problematiky života a podnikání na venkově.

13. Zaměřit se na kvalitu a bezpečnost potravin v celé výrobní vertikále.

14. Vytvořit podmínky pro širší uplatnění regionálních specifik v rámci agroturistiky a gastronomie.

 

Zdroj: MZe, in Zemědělec č. 42

 

 

44. - 47. týden

 

Integrované povolení

Z celkového počtu 570 zemědělských a potravinářských podniků, kterých se to týkalo, získala většina včas integrované povolení (ohledně prevence a omezování znečištění). Nepodařilo se to zatím méně než 100 podnikům z nich.

Zdroj: MZe, in Zemědělec č. 45

 

48. týden

 

PF ČR

PF zrušil 2 ÚP PF.

ÚP PF v Kladně bude k 17. 12. zrušeno a od začátku roku 2008 sloučeno s ÚP PF v Berouně - Králův Dvůr, Pod Hájem 324, tel.: 311 604 969, email: beroun@pfcr.cz.

Stejné je tomu, vč. datumů u ÚP PF v Kroměříži, nově sloučeném s ÚP PF ve Zlíně, Zarámí 88, tel.: 577 653 315, email: zlin@pfcr.cz.

Zdroj: PF, 22. a 23. 11.

 

Mzdy

V nejbližší době mají probíhat jednání o růstu mezd pracovníků v zemědělství v příštím roce.

Současná situace

Nabídka ZS ČR a ČMSZP:         +5,5 %

Požadavek OSPZV - ASO:        +9,0 %

Termín pro podepsání smlouvy mezi zaměstnavateli a odbory je 20. 12.

Zdroj: Agroweb, 22. 11.

 

Program výzkumu v agrárním sektoru 2007 - 2012

MZe vyhlásilo výsledky veřejné soutěže na projekty s počátkem řešení v r. 2008

Zdroj: NAZV, 20. 11.

 

Výzkumný směr

Název (kráceno)

Koordinátor (příjemce)

(11) Multifunkční systémy hospodaření v zemědělství

Nové technologické systémy pro hospodárné využití bioplynu

VÚZT

Kvalita travního porostu a jeho využití ve výživě přežvýkavců

MZLU

Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu

MZLU

Transformace síry v půdě a prognózy hnojení

ČZU

Fytoremediační technologie s využitím fytoextrakce těžkých kovů

ČZU

Integrovaný systém pěstování chmele

Chmelařský institut

Pěstební technologie u brambor, efektivnost hnojení

VÚB

Optimalizace výživy a chovu dojnic

VÚŽV

Zvýšení hladiny mastných kyselin v mléce

VÚCHS

Výživa slunečnice, zvýšení výnosů a kvality

VÚRV

Zpracování biomasy pro energetické a technické využití v biorafinerii

VÚRV

Pěstitelské systémy slivoní, skladování plodů

VÚŠO

Rozšíření technologie pěstování konopí setého pro využití biomasy a semene

Agritec

Integrovaná ochrana zeleniny vůči živočišným škůdcům

VÚRV

Stabilita obhospodařování travních porostů

VÚRV

(12) Ochrana zdraví rostlin a zvířat

Možnosti omezení rizik výskytu fuzáriových mykotoxinů v obilovinách

Agrotest fyto s.r.o.

Nástroje pro surveillance trichinelózy prasat a zvěře

VFU Brno

Biologická ochrana proti háďátkům v integrovaných systémech

ČZU

Sledování rezistentních stafylokoků dojnic, ovcí, koz

VÚCHS

Tlumení paratuberkulózy v chovech

VÚVL

Virová zakrslost obilnin, diagnostika a ochrana

VÚRV

Ochrana světlice barvířské proti houbovým patogenům

VÚP

Viroid PSTVd v okrasných rostlinách a riziko pro brambory a rajčata

VÚ Silva Taroucy

Studium příčin embryonální mortality pomocí genomové hybridizace

VÚVL

Imunologie a imunodiagnostika salmonelóz prasat

VÚVL

Gastroenterální viry prasat - zdroj kontaminace prostředí a potravin

VÚVL

Fomová hniloba řepky, koncentrace askospor v ovzduší, vliv počasí

ČZU

Ochrana řepky proti stonkovým krytonoscům a blýskáčku řepkovému

Agritec

Rezistence k fuzarióze klasu, nové zdroje rezistence, šlechtitelský materiál

VÚRV

Braničnatka pšeničná, identifikace genů rezistence pšenice a obranných reakcí

VÚRV

(13) Biotechnologické postupy

Biobutanol jako perspektivní obnovitelný zdroj energie pro dopravu

VŠCHT

Patofyziologické důsledky přebytku jódu u skotu a ovcí

JČU

Molekulárně-genetické markery – chmel

Chmelařský institut

Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám

ČZU

Adaptace ječmene a jeho planého druhu na stresy

VÚRV

Genetické faktory u mastných kyselin v hovězím mase

VÚŽV

Genetické hodnocení plodnosti a růstu skotu

VÚŽV

Biotechnologické metody v reprodukci malých přežvýkavců

SCHOK

Sladovnický ječmen, enzymatická aktivita, zlepšení bio potenciálu

Arotest fyto s.r.o.

Biotechnologické postupy proti fomové hnilobě řepky

Ústav experimentální botaniky AV

(14) Udržitelnost vodních zdrojů, jejich zlepšení a omezení dopadů změn klimatu

Výzkum adaptačních opatření pro eliminací dopadu klimatické změny v regionech ČR

VÚV

Optimalizace efektu dravých ryb v ekosystémech vodních nádrží

Biologické centrum AV

Komposty pro zvýšení retenční schopnosti krajiny

VÚZT

(21) Interakce mezi vodou, půdou a prostředím

Větrná eroze na těžkých půdách a biotechnologická opatření

VÚMOP

Rekultivace, obnova vodního režimu po těžbě uhlí

JČU

Analýza změn krajiny v oblastech zemědělského znečištění

VÚMOP

Kontrola výživového stavu půd - fosfor, ekologický aspekt

VÚRV

Změna půdních vlastností po zatravnění, zalesnění, nevyužívání půdy

VÚMOP

Půdoochranné pěstební systémy brambor, kvalitní ekologická produkce

ČZU

Statková hnojiva v ekologickém zemědělství, voda, půda, prostředí

VÚRV

Možnosti a limity využití rybničních sedimentů v zemědělství

VÚMOP

Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy kvůli intenzivním dešťům

VÚZT

(22) Podpora udržitelného rozvoje venkova (venkovského prostoru)

Možnosti defragmentace vlastnictví půdy

ČZU

Pěstování nových, léčivých hub

VÚP

Rozvoj venkova, kvalita života, podnikání v agrárním sektoru

GaREP s.r.o.

(23) Biodiverzita organizmů využitelných v agrárním sektoru

Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru

VŠÚO Holovousy

Výzkum zmrazování spermií a embryí ryb

JČU

Zachování biodiverzity plemen kapra obecného

JČU

Diverzita polyfenolxidáz ječmene, kvalita a stabilita produkce

VÚRV

Produkce jahod v ekologických systémech pěstování

VŠÚO Holovousy

Využití topinamburu v agrárním sektoru

VÚB

Invazivní slunéčko Harmonia axyridis - přínos pro bio ochranu nebo ohrožení biodiverzity?

JČU

Genetická diversita řepky pro zlepšení odolnosti proti biotickým a abiotickým stresům

VÚRV

(24) Přírodě blízké hospodaření - welfare a permakultura

Vyžití jarních forem vybraných druhů pšenice v ekologickém zemědělství

VÚRV

Kvalita mléka z ekologických farem

Milcom

Šetrné a efektivní hospodaření, rybníky, trofický potenciál, kvalita vody a ryb

JČU

(25) Změny v ekosystémech agrárního sektoru vyvolané multifunkčním obhospodařováním

Vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu

MZLU

 

 

49. týden

 

PF ČR

Presidium PF ČR schválilo transformovat PF ČR nejpozději k 31. 12. 2012, pro byli 4 členové presidia, 3 se zdrželi hlasování, nikdo nebyl za přítomnosti ministra proti.

Zdroj: PF ČR, jednání presidia dne 22. 11., uveřejněno 30. 11.


Zemědělec roku 2007

Výsledky soutěže týdeníku Zemědělec ve spolupráci s VÚZE.

1. Slovácký statek s.r.o., Hodonín

2. ZD Rajhradice, Brněnsko

3. ZD Bohuňovice s. r. o., Haná

Zdroj: Agroweb, 26. 11.

 

50. týden

 

Budoucnost SZP

EK otevřela debatu o ozdravění SZP. Přispět může každý, i v rodném jazyce.

Adresa: http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm

Zdroj: Agroweb, 6. 12.

 

 

Rok 2008

 

(51. až) 3. týden

 

Agrární komora a Potravinářská komora

Důležitou zprávou je návrat Potravinářské komory zpět jako člena Agrární komory (potvrzeno 6. 12. 2007). Vystoupení prezidenta PK pana Miroslava Tomana a vysvětlení, proč se Potravinářská komora vrací, bylo přijato velice pozitivně. Je třeba to sdělit, protože jsme často v zajetí zaběhlých kolejí, předpojatostí apod. První mají strach z druhých, druzí z prvních a ten kdo z toho profituje je ten na špici potravinové vertikály. Mám na mysli obchodní řetězce. Členové představenstva a dozorčí rady Agrární komory přijali s uspokojením tezi pana prezidenta Tomana, která stručně řečeno zní: Tam, kde je náš zájem společný, tam se budeme podporovat a postupovat společně. V oblastech, kde tomu tak není, ty budeme řešit samostatně. Především ale budeme komunikovat a jednat.

Dodávám, že s tím naprosto souhlasím a jsem přesvědčen, že naše pozice posílí.

Zdroj: AK, p. Jan Veleba, in APIC-AK, 13. 12., drobně upraveno

 

Materiál "Pozice vlády k revizi rozpočtu SZP"

Zprávou, kterou se představenstvo a dozorčí rada AK zabývaly je Usnesení vládního výboru pro EU ze dne 14. 11. 2007 č. 17  „Pozice vlády k revizi rozpočtu SZP“. Je třeba říct, že materiál je velmi objektivní. Respektuje rozložení českého zemědělství a konečně si všímá problémů, na které jsme léta upozorňovali – zmenšující se rozměr, narůstající dovozy potravin, nerovné podmínky s farmáři EU 15 apod. Konečně se po létech hovoří o výrobě, o určité hranici soběstačnosti v hlavních komoditách, o cenách potravin. Naše práce, ač se to často zdálo, přece jenom nebyla tak úplně marná. Při této příležitosti chci sdělit, že chceme navázat na náš nedávný materiál „Východiska ze snižování rozměru českého zemědělství“ a v kontextu s dynamickými změnami po letošních žních představíme náš pohled na českou agrární politiku v nových podmínkách. První materiál k diskusi bude prezentován 22. ledna 2008 na agrárním fóru na Žofíně.

Zdroj: Prezident AK p. Jan Veleba, in APIC-AK, 13. 12.

 

Ocenění v anketě TOP 100

Na pražském Hradě bylo vyhlášeno 100 nejlepších podnikatelů všech oborů NH ČR v rámci ankety TOP 100.

Za vynikající výsledky v zemědělství byli ohodnoceni:

Agria Drásov

ACHP Mstětice

Josef Hlavinka, soukromě hospodařící zemědělec

ZD vlastníků Štichovice

Vedoucí výrobny vína ZVOS Hustopeče

Zdroj: Zemědělec č. 50

 

VÚZE + ÚZPI

V první polovině roku má dojít ke sloučení VÚZE a ÚZPI.

Zdroj: MZe, in ASZ, 7. 1.; Agroweb, 7. 1.

 

Výhled zemědělství

Hlavním tématem diskusí EU je snaha zcela oddělit podporu zemědělcům od výroby tak, že by v budoucnu neexistovaly žádné mechanismy pro intervenci na trhu.

Budou-li prostředky z programů na podporu zemědělství vyřazeny, vyvstává otázka, co se stane v budoucnosti, pokud zemědělské trhy opět oslabí. Budou v takovém případě k dispozici nějaké prostředky pro stav nouze? Teď je zřejmě ta správná doba na posílení "záchranných" sítí a programů řízení rizik pro zemědělce.

Význam "záchranných sítí" a řízení rizik vzroste zejména v budoucnosti, jelikož existuje několik faktorů, které naznačují budoucí nárůst nestability v zemědělství. Uvádíme zde některé z těchto faktorů:

- Vzhledem k tomu, že budou programy na podporu zemědělství odděleny od výroby, lze očekávat větší zranitelnost vůči tržní volatilitě na trzích s potravinami a biopalivy (s výjimkou USA, kde existuje proticyklický zemědělský program).

- Růst výkyvů počasí v souvislosti s klimatickými změnami.

- Rychlejší rozšiřování škůdců a chorob v souvislosti s rozsáhlejšími přesuny zemědělských produktů (a posuvem teplého pásma směrem na sever - vlastní možné doplnění).

- Zvýšená ekonomická nestabilita související s tím, že se globální ekonomická nerovnováha mezi zeměmi vyřeší prostřednictvím výrazných změn devizových kurzů.

- Rostoucí zpochybňování financování programů na podporu zemědělců, včetně pěstitelů biopaliv.

Jakékoli změna zemědělských politik by měla brát tuto novou situaci v úvahu.

 

Světová ekonomika zůstává (pozn.: říjen 2007) i nadále v dobrém stavu a zemědělci mohou z této situace těžit díky vysokým cenám surovin. S největší pravděpodobností bude tento vývoj pokračovat i v blízké budoucnosti. Poptávka po zemědělských produktech vzroste zejména na nových trzích a dalším zdrojem jejího růstu jsou rovněž programy, na jejichž základě existuje povinnost přimíchávat do paliv určitý podíl biopaliv. Do zemědělství se vrátil optimismus a došlo ke zvýšení příjmů zemědělců.

Na druhé straně se však prostředí, v němž zemědělci pracují, stalo více nestabilním. Organizace zemědělců musí využít dnešní relativně příznivé situace a pracovat na zlepšení způsobu řízení rizik jak ekonomicky, tak politicky. Jen tak se dokáží zemědělci vyrovnat s tím, až časy hojnosti jednou skončí - a ony určitě skončí.

Zdroj: David King, IFAP - Mezinárodní federace zemědělských výrobců, generální tajemník, výtah z přednášky na Zemědělské konferenci pro oblast Severní Ameriky a EU v říjnu v Praze, od AK ČR, in Zemědělský týdeník č. 51/52 2007, str. 18-19

 

4. - 7. týden

 

Podpora potravin

AK, PK a HK zahájily akci na podporu našich potravin formou distribuce 500 tis. informačních letáků obsahujících důvody hovořící pro potraviny z ČR a také popis neuspokojivého vývoje agrárního zahraničního obchodu.

Akce se oproti původnímu plánu se stejným celkovým množstvím vložených financí uskuteční nejdříve v polovičním rozsahu. A až po vyhodnocení dopadů první fáze se po případné vhodné korekci směřování uskuteční druhá akce - část.

Zdroj: APIC-AK, 31. 1.; další zdroje

 

Robota

Před 160 lety v roce 1848 zrušila Marie Terezie i v zemích Koruny české robotu.

Zdroj: Národní zemědělské muzeum, in Zemědělec č. 5

 

Byrokracie

ASZ jednala v Praze s velvyslankyní ČR v EU pí Milenou Vicenovu o "antibyrokratickém odboji“.

Zdroj: Zemědělec č. 5.

 

Velké podniky - přímé platby

Pan ministr zemědělství nesouhlasí se tropem 5000 Eur příjmu/rok navrhovaným EK u velkých podniků pro omezení přímých plateb a požadoval ho na jednání Rady ministrů zemědělství zemí EU 21. 1. zrušit.

Odůvodnění:

1. Částky odčerpávané z přímých plateb a darované na rozvoj venkova by byly v jednotlivých státech značně odlišné.

2. Došlo by k narušení konkurenceschopnosti, byly by diskriminovány podniky, které by jinak na trhu obstály.

3. V ČR by se tato modulace týkala více než poloviny podniků.

4. V ČR strop 5000 Eur příjmu ročně odpovídá farmě o 20 hektarech.

5. Opatření redukující přímé platby jen na bázi velikosti jsou pro MZe ČR nepřijatelná.

6. V ČR by byly přímé platby sníženy o 15 %.

7. To by bylo nejvíce ze všech členských států EU.

8. Postiženo by bylo 2000 našich podniků, které obhospodařují 75 % z. p.

Zdroj: MZe, 22. 1.

 

Odbytová družstva

ÚOHS sestavil upravená pravidla, podle kterých bude posuzovat odbytová družstva (zemědělců). Pro stávající subjekty platí 2letá přechodná doba, po kterou bude ÚOHS jejich plnění posuzovat poněkud shovívavěji. Pro OD, která vzniknou po jejich vydání (v podstatě od začátku r. 2008), bude podle nich ÚOHS postupovat bez prodlení.

OD se v pravidlech dělí do 3 skupin:

Velikost OD*

Podíl na trhu

Jaký přístup

Malá

-15 %

Subjekty bez většího dopadu na trh

Střední

15-50 %

Podrobena přísnému zkoumání, zda jejich účinek neodporuje zákonu

Velká

50+%

Dominantní subjekt, vztahují se zvláštní podmínky dle zákona

Pozn.: * - chtěli jsme skupiny jen nějak pojmenovat

 

Odbytové družstvo bude na jednu stranu moci dodávat produkty na trh za jednotou cenu. Na druhou stranu ale nesmí OD ani jeho členové ceny veřejně sdělovat, aby se tím neovlivňovaly ceny ostatních subjektů na trhu. OD by nemělo cenu, za kterou dodává odběratelům, sdělovat ani svým členům.

Dále - od členů by mělo mít možnost vykupovat produkty za různé ceny. Cílem má být, aby se přihlíželo k odlišné konkurenceschopnosti jednotlivých členů a jejich konkurenceschopnost se nesnižovala.

 

Pozn.: Poslední 2 odstavce jsem psal z části z hlavy, jak jsem si je pamatoval, berte je proto s rezervou. V dalším textu jsou smíchány názory AK s naším postojem, ale snad nám p. prezident toto omluví.

 

AK s touto úpravou pravidel nesouhlasí. Obává se, že pravidla byla vymyšlena i proto, aby bránila růstu cen potravin (kterážto věc není společností příznivě vnímána). To vlastně nepřímo ÚOHS přiznává - uvádí, že materiál vznikl na základě podzimního zkoumání rostoucích cen potravin. To, že je zapříčila zejména poptávka v Číně, Indii a po kukuřici na bioetanolu v USA, mu zřejmě v záměru tlačit (zase) na zemědělce nevadí.

Nejdříve se od 1. 1. zvýší sazba DPH-čka z 5 na 9 %, aby se hlavně "vysokopříjmovým" subjektům mohlo nechat více peněz, a pak je najednou každý vyklepaný ze 7,5% inflace.

Stejně tak ÚOHS nepřekáží, že nejdříve doporučoval zemědělcům vyhnout se postihům za domlouvání ne-podnákladových cen mezi sebou tím, že založí OD. A teď ty, co to podle jeho rady udělali, potrestá vymyšlením milých obstrukcí.

 

AK pravidla pečlivě analyzuje a porovnává je s právem EU. Domnívá se, že jsou odtržená od života. U řady věcí (nesdělování ceny členům, odlišné výkupní ceny od členů) se jedná spíše o utopii. Na druhou stranu velkým a silným obchodním řetězcům v EU právě čelí velká a silná odbytová družstva zemědělců (která už tu bez problémů působila za První republiky i po válce).

Zdroj: ÚOHS, AK ČR, in Zemědělec č. 7; (a vlastní neohrabané rozezlení)

 

 

Rusko

Opatření, která byla přijata proti růstu cen potravin v Rusku:

1. Snížení importních cen na mléčné výrobky z 15 na 5 %.

2. Inspekce povolila dovoz potravin z Ukrajiny, Polska, Norska nebo Číny.

3. Federální antimonopolní služba se zaměřila na monopoly výrobců a obchodníků.

4. Vláda uzavřela s hlavními dodavateli a obchodníky u základních potravin dohodu o zmrazení cen.

5. Místní úřady, např. v krajích, stanovily maximální ceny např. mléka, masa, vajec a oleje.

6. Byly zvýšeny penze o 500 rublů.

7. Místní úřady mohou pro sociálně slabší skupiny rozdávat lístky na nákup potravin.

(8.) Těmito opatřeními vláda brání zbytečnému růstu inflace.

Zdroj: HN, 31. 10. 2007

 

9. týden

 

SMM

Sdružení mladých manažerů Zemědělského svazu (SMM) sestavilo svůj návrh plánu práce na r. 2008.

Zdroj: ZS ČR, 18. 2. 

 

Agroseznam s. r. o.

Nové webové stránky se zaměřením na zemědělství vznikly na adrese www.agroseznam.cz.

Provozují je pí Eva Dvořáková (cca 27 let) z Kaliště a p. Lukáš Dvořák (cca 31 let) z Havlíčkova Brodu.

Zdroje: Profit č. 7; www.agroseznam.cz; www.justice.cz

 

10. týden

 

Techagro, Animal Vetex (Silva Regina)

Techagro svým 10. ročníkem v 2letém intervalu bude oproti minulému ročníku (r. 2006) mít opět vyšší plochu, a to o 15 %. Celkem se ho zúčastní cca 700 vystavovatelů z 20 zemí. Koná se od 6. do 10. 4. Nově bude vyčleněn obor Biomasa s 50 vystavovateli.

Zdroj: BVV, in Agroweb, 3. 3.

 

Třínápravové traktory – budoucnost vyšší třídy?

První foto dole: vynález - prototyp z ČR - traktor 6k6 B400 s běžnou šířkou, ale lépe převádějící výkon v tažnou sílu, např. na zamokřeném terénu (foto a text: Zemědělec č. 4).

Sestrojil ho p. Josef Dvořák ve spolupráci s prof. Františkem Bauerem a dalšími odporníky z univerzit (MZLU, ČZU), dále s VÚZT, Státní zkušebnou zeměděl., potrav. a lesnických strojů, Asociací zemědělské a lesnické techniky, Terexem -Tatrou Kopřivnice, a. s., Polyosem, s. r. o. a dalšími za podpory na výzkum od MPO. Vzniklo tím konsorcium Aplikovaný výzkum českého třínápravového traktoru pro zemědělství a lesnictví.

První 6k6 traktor B400 byl funkční v r. 2002, poté byly sestrojeny ještě 2.

Posloužily jako předloha pro traktor Fendt Trisix Vario, který byl 3 roky vyvíjen společně firmou Fendt a našimi výzkumníky (druhé foto a článek: Zemědělský týdeník č. 8). Ze světového pohledu je nebo bylo vyrobeno jen několik strojů podobného konceptu.

„U konvenčních traktorů jsme zvyklí, že jejich motor běží v nějakých otáčkách, a když nemůže, tak se začne snižovat pojezdová rychlost (pod zatížením se řadí dolů nebo plynulá převodovka mění převodový poměr) a traktor zpomaluje.“

U kolového traktoru 6k6 B400 se ale může jezdit jinak.

„Řidič nejprve musí vědět, jaký vhodný převodový stupeň pro jízdu potřebuje (někde na 80 % výkonu vzhledem k podmínkám), pak se rozjede s využití hydrodynamického měniče točivého momentu, protože jinak by to nešlo. A dál už neřadí nic, jen pomocí pedálu či páky akcelerace drží motor v otáčkách kolem 1450n/min.“ Pouze přidává či ubírá dodávku paliva podle toho, jak se pracovní podmínky mění (nevadí vyjeté koleje, pomocí hydrodynamického měniče se také obrací na souvrati). Na přání je tato technologie součástí i u 6k6 traktoru Fendt Trisix Vario.

 

 

 

Krátce o Fendt Vario Trisix:

- jsou-li kola stejně velká a odvalují-li se v jedněch kolejích, klesá jejich valivý odpor

- styčná plocha se zvyšuje o 70 % oproti kolovým traktorům pracujícím bez dovojmontáže

- silový tok se přenáší přes 2 Vario převodovky, jednu pro obě přední nápravy, druhou pro zadní nápravu

- modifikovaný závěs z Varia 936 má zdvihovou sílu 12 tun

- čelní závěs má nosnost 5,5 t

- výkon motoru MAN o objemu 12,5 litru je 370 kW/ 500 koní, resp. max. 400 kW/ 540 koní

- 2 spojené nádrže pojmou 1350 l paliva, středová plošina mezi nimi může nést zásobník osiva nebo mít zakomponovánu točnu pro návěsy

- pracovní komfort je o poznání lepší, než u pásových traktorů

- kabina je prostorná, vychází z Varia 900, má 1 kameru vpředu, 2 kamery vzadu, 1 monitor ukazuje oblast před a druhý oblast za traktorem

- i když je pravda, že traktor je nový a tím ještě neověřený

- cena ještě nebyla stanovena, ale bude nižší než za pásový traktor.

 

Biopotraviny

Oceněné biopotraviny

1. Pošumavský biomed, Jan Pintíř, Nedaničky u Švihova (Klatovsko)

dále:

- Celozrnné špaldové krekry s dýňovým semínkem a česnekem, Biopekárna Zemanka, Sedlčany

- Biokysaný nápoj jahoda, Mlékárna Valašské Meziříčí

- Hostětínský sirup z černého beze, "Tradice Bílých Karpat, s. r. o.", Hostětín, p. Bojkovice (Zlínsko)

Celkem se soutěže při příležitosti probíhajícího veletrhu Salima účastnilo 70 výrobků od 30 výrobců.

Zdroj: MZe, in www.agris.cz, 4. 3.; www.ekolist.cz

 

11. týden

 

AK

V Olomouci se 13. 3. koná sněm AK.

Zdroj: APIC-AK, 6. 3

 

Medaile pro vědce a výzkumníky

Česká akademie zemědělských věd udělila na svém zasedání 11. 3. medaile vědeckým pracovníkům.

Nositelé zlaté medaile

Obor

prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc.

Pedologie

doc. Ing. Jaroslav Prugar, DrSc.

Jakost rostlinných produktů

prof. Ing. Miroslav Velebil, DrSc.

Zemědělská technika

Ing. Vladimír Veselý, CSc.

Chov včel

prof. MVDr. Zdeněk Věžník, DrSc.

Veterinární lékařství

 

Nositelé stříbrných medailí

Nositel

Obor

Ing. Karel Břetislav Březina

Meliorace a pedologie

doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

Technika a technologie chovu skotu

doc. Ing. Jana Dostálová, CSc.

Výživa lidí a zbožíznalství

doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

Ekonomika zemědělství

prof. MVDr. Rudolf Dvořák, DrSc.

Choroby přežvýkavců

prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.

Epizotologie a virologie

prof. Ing. Alois Prax, CSc.

Pedologie

prof. Ing. Jaroslav Pytloun, DrSc.

Chov skotu

prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Agrochemie a výživa rostlin

Ing. Jakub Šebesta

Vinařství

Ing. Bohumil Vokál, CSc.

Bramborářství

prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc.

Fyziologie výživy hospodářských zvířat

Zdroj: Agroweb, 11. 3.

 

12.-14. týden

 

AK

Výsledky sněmu AK:

- jako jediný kandidát byl p. president Veleba potvrzen na další 3 roky

- jeho cílem je sjednotit zemědělce a zesílit jejich hlas i v souvislosti s možnostmi danými předsednictvím EU

- dále politicky vyvážit nepravdivou nálepku AK ohledně hájení zájmů velkých podniků, zesílit hlas soukromých zemědělců (členů AK)

- vypracovat koncepci zemědělství ČR

- předložit veřejnosti jiný, optimističtější obraz zemědělství

- je to poslední období p. presidenta, nestěžuje si, ale člověk má své limity a je to velmi náročná práce (zvlášť, když ji někdo dělá poctivě – naše poznámka).

Zdroj: ČTK, in Zemědělský týdeník č. 12

 

Biopotraviny

Spotřeba biopotravin v ČR

Ukazatel/ Rok

2006, mld. Kč

2007, mld. Kč

Meziroční změna, %

Spotřeba biopotravin

0,76

1,30

+ 70 %

Byla zahájena 3letá kampaň na podporu spotřeby potravin vč. doplnění chybějícího sortimentu domácími výrobci.

Zdroj: Green marketing, in ČTK, 25. 3.; ČTK, 6. 3.

 

15.-17. týden

 

AK

Šest hlavních programových priorit AK na r. 2008-10

1. Sjednocení a nová image - žádost o názorovou jednotu a hledání přijatelných kompromisů (uvnitř)

2. Od operativy ke koncepci

3. Aktivizace organizačních jednotek - komunikace

4. Politické vyvážení komory - zviditelnit malé a soukromé subjekty, komora platformou všech zemědělců

5. Prosazení aktivní koncepce zemědělství ČR - máme vlastní reálné vize, PRV není koncepcí, ale jen 1 bod široké oblasti

6. Aktivní zahraniční politika - zintenzívnit činnost směrem k předsednictví ČR v EU. Spolupracovat s Francií a využít její přípravu k vytipování a obhajobě vlastních priorit.

Zdroj: APIC-AK, 31. 3.

 

AK

Agrární unie sdružuje 1700 soukromých zemědělců, je členem AK a jejím předsedou je Miroslav Drs (*1965).

Zdroj: APIC-AK, 16. 4.

 

Manažer roku

Manažerem roku 2007 v odvětví zemědělství zvolila v 7 kolech 15členná Národní komise ředitele a prokuristu družstva vlastníků Batelov p. Vladimíra Roda. Má podle ní rozsáhlé zkušenosti a znalosti a je schopný přesvědčit a získat spolupracovníky pro nové vize, záměry a cíle.

Zdroj: Zemědělec č. 17

 

Zeměpisné označení EU

ČR má zeměpisné ochranné označení EU z nových členských zemí pro nejvíce zemědělských a potravinářských výrobků.

Zdroj: Zemědělec č. 16

 

Techagro

Na Techagru snad nechyběl ani jeden světový výrobce, nechyběla také žádná novinka. Navštívilo ho 88 tis. lidí, o 10 tis. více než při minulém ročníku v r. 2006. Příští ročník bude zase za 2 roky, na jaře r. 2010.

Vlastní pozn.: počítáme pro Vás naskenovat alespoň pár různým způsobem oceněných výrobků a dát je po straně mezi stávající.

Zdroj: ČTK; Zemědělský týdeník č. 16

 

PEF - umístění

Provozně ekonomická fakulta ČZU byla loni z hlediska počtu uchazečů sedmou nejžádanější v ČR. Hlásilo se na ni 5700 uchazečů, přijato bylo 50 % z nich.

Zdroj: www.scio.cz, in PEF ČZU

 

Zemědělská politika

Reforma zemědělské politiky dle MZe a některé reakce na ni

Ministr zemědělství představil svou vizi reformy zemědělství:

- narovnání vlastnických vztahů k půdě

- urychlený doprodej státní půdy

- podpora konkurenceschopnosti

- omezení byrokracie

- spravedlivé pojetí SZP

- zvýšení kvality života na venkově

- vyřešení restitučních náhrad a přídělů

- boj proti erozi.

 

Některé výhrady proti reformě:

- nepostihuje současné problémy - priority zemědělství ČR

- čekala se spíše celková vize zemědělství ČR v rámci EU

- nereflektuje nové možnosti v zemědělství

- může vést k určitému rozkolísání zemědělství

- reforma by měla postihnout celý záběr agrární problematiky

- nejde o reformu, reforma neznamená jen vyřešení vztahů k půdě a majetku

- zemědělský venkovský prostor má svůj

                                 - výrobní charakter

                                 - diversifikační charakteristiky

                                 - stabilizační prostředí

                                 - a další specifické faktory

- zemědělství se z této reformy jaksi vytratilo.

Zdroj: Agroweb, 22. 4.

 

Vývoj v zemědělství

Praktické potřeby agrárního výzkumu pro zemědělství ČR

Naše pozn.: Vlastně nikdy nekopírujeme (stylem kopírovat - vložit) text ze zdrojů, sami Vám jej zestručňujeme na podstatné. Tady - podle nás - nebylo co ubrat. Text přenášíme celý.

                

Teze vystoupení na plenárním zasedání ČAZV 11. 3. 08 na ČZU v Praze k agrárnímu výzkumu

Faktor č. 1 – růst spotřeby potravin

Úderem žní 2007 se razantně změnily podmínky

Sílí poptávka po potravinách

Světová ekonomika bude přirůstat meziročně o 4 %, poptávka po potravinách ale o 6 %

 

Příklad Číny

spotřeba masa v r. 1985 … 20 kg masa na obyvatele

spotřeba masa v r. 2006 … 50 kg       -„-

 nárůst 10 kg = 13 mil. tun masa, respektive 40 mil. tun obilí

 

Závěr č. 1: Bude třeba intenzifikovat zemědělskou výrobu a tomu přizpůsobit výzkum

 

Faktor č. 2 – růst negativních vlivů klimatu

Bude se snižovat výměra půdy pro výrobu potravin

Bude přibývat výměra půdy s nedostatkem vláhy

2020 – zemědělská výroba klesne vlivem globálního oteplení o 16 % (podle studie FAO)

 

Závěr č. 2: bude třeba disponovat plodinami odolnými vůči suchu

 

Faktor č. 3 – biopaliva

Bude třeba přejít od politické kampaňovitosti k vědecké analýze

Příklady:

Kongres USA projednává navýšení produkce etanolu do r. 2022 7 x!

10 % biopaliv v EU = 17,5 mil. ha půdy

 

Závěr č. 3:

bude třeba analýza koexistence produkce potravin a biopaliv

bude třeba disponovat výsledky výzkumu biopaliv dalších generací

 

Faktor č. 4 – lidské zdroje

zemědělství ČR stárne, chybí pracovní síly a řídící menežment

střední agrární školství produkuje ročně jenom několik stovek odborných absolventů namísto několika tisíc

vysoké agrární školství produkuje ročně pouze několik desítek provozního řídícího menežmentu (agronom, zootechnik apod.) na místo několika set až tisíc

 

Závěr č. 4

bude třeba provést změny v agrárním školství, aby výrazně zvýšilo počty absolventů, odborných pracovníků

bude se třeba zabývat motivačními programy

Zdroj: AK, 28. 3., in APIC-AK

 

 

Pojištění

Na jednání předsedů zemědělských výborů parlamentů zemí V4 (a Rumunska a Bulharska) byla zformulována potřeba vytvoření evropského fondu pro řešení důsledků klimatických změn, tedy zejména sucha.

Zdroj: Zemědělec č. 15

 

AK

Agrární komory 4 zemí V4 po svém setkání v Ľevoči mj.:

- požadují vyhodnotit možné dopady případného zrušené podpory pěstování energetických plodin

- trvají na neměnnosti schváleného rozpočtu (SZP) na období 2007-13

- podporují zvýšení konkurenceschopnosti EU formou vzdělávání, vědy, výzkumu, inovací, nových technologií a rozvojem dopravní infrastruktury.

Příští setkání se má uskutečnit v červnu ve Lvově.

Zdroj: APIC-AK, 17. 4.

 

18.-25. týden

 

Potravinová bezpečnost

Vzhledem k přibývajícímu počtu lidí na planetě a zvyšujícím se nárokům na spotřebu potravin lze očekávat, že (ohledně současné situace) nejde o dočasný výkyv, ale dlouhodobý trend. To přináší pro evropské i naše zemědělství zcela nové výzvy, kterým je nutné přizpůsobit jednotlivé zemědělské politiky. Do hry se tak vrací řada v minulých letech opomíjených pojmů, jako je globální potravinová bezpečnost nebo urychlení změn v rámci Společné zemědělské politiky EU. V rámci EU se musí především změnit dosavadní dlouholetý přístup, podle kterého Evropa výrobu spíše omezovala a svazovala různými kvótami. Nyní je třeba naopak odstraňovat bariéry bránící produkci a vytvořit prostor pro její nárůst.

Projev ministra Petra Gandaloviče na shromáždění AK, pražská Lucerna, 16. 5. 2008

Zdroj: APIC-AK, 19. 5.

 

EU chce zareagovat na náhlý růst cen potravin

Jedná se o problém, který má:

- mnoho příčin a

- mnoho dopadů.

Proto se musí k řešení přijmout opatření na několika úrovních.

EK předložila opatření, která mají být projednána 19. a 20. 6. Ta chce EK poté koordinovat s mezinárodními partnery v OSN a v G8.

Příčiny:

- růst začal po 30 letech poklesu cen

- růst poptávky po základních potravinách i po potravinách s vyšší přidanou hodnotou - zejména ve velkých rozvíjejících se ekonomikách

- obecný růst počtu obyvatel

- rostoucí ceny energií

- zejména proto, že se zvyšují ceny vstupů, jako např. dusíkatých hnojiv: jejich cena vzrostla od r. 1999 o 350 %

            - neboť zvyšují náklady na přepravu

- zpomalil se růst výnosů

- objevily se nové trhy zemědělských (nepotravinářských) výrobků.

Krátkodobé příčiny:

- horší sklizně v několika oblastech světa

- historicky nízká úroveň zásob

- oslabování USD

(- špatné počasí v USA v posledních týdnech a záplavy v Číně v posledních dnech - vlastní poznámka, 16. 6.)

- vývozní omezení uplatňovaná řadou tradičních dodavatelů na světové trhy

- cenovou volantilitu vyplývající z těchto základních faktorů navíc posilují spekulace.

Dopady v EU a ve světě:

- vyšší inflace u potravin i inflace celková

- inflaci naštěstí tlumily:

- posilování eura

- pokles podílu zemědělských surovin na nákladech z důvodu: růstu cen energií a pracovních nákladů

            - nízký podíl výdajů na potraviny na průměrných výdajích domácností.

- v některých členských zemích se ale projevil růst cen potravin silněji

- došlo k závažnějším dopadům na rodiny s nízkými příjmy

- pozitivní výhoda cen pro zemědělce s RV

- negativní ovlivnění ŽV kvůli vyšším cenám krmiv

- pokud nedošlo u nejchudších obyvatel ve světě rovnou k nedostatku potravin, vyvolaly vyšší ceny větší chudobu anebo podvýživu.

Budoucí trend:

- EK neočekává návrat nízkých cen, které panovaly v minulosti.

Iniciativy EK:

- posílení  nabídky zemědělských výrobků

- zajištění dostupnosti potravin

- u biopaliv podpora kritérií, která jsou udržitelná

- nové generace biopaliv

- cílem nikdy nebylo dosažení 10% podílu biopaliv za každou cenu (ale využití přebytečné domácí produkce k ekologickému a na vnějších dodávkách fosilních paliv nezávislému spalování)

- posílení zemědělského výzkumu, šíření znalostí, na mezinárodní úrovni v rozvojových zemích

- boj proti vlivu, jaký mají ceny na chudé obyvatelstvo

- koordinovaná odezva, zejména na půdě OSN a G8

- projekty na revitalizaci zemědělství v rozvojových zemích

- neustálé sledování aktuální situace ze strany EK a úprava politiky podle jejího vývoje.

Zdroj: EK, in Agroweb, 21. 5.

 

 

Zpět na hlavní stránku