Výhled zemědělských trhů - včetně ČR - od EK

 

Obiloviny

Nízká světová sklizeň v r. 2006 a zvýšení spotřeby obilovin vedou k jejich extrémně vysokým cenám. Světové zásoby obilnin jsou nízké. Boom programu biopaliv v USA se dotkl hlavně cen kukuřice.  Poptávka po biopalivech v EU nepřispívá ke zvýšení cen obilovin, protože pouze 1 % obilí bylo v r. 2006 použito na jejich výrobu.

EU očekává dvě po sobě jdoucí nižší sklizně (2006 a 2007), které by mohly "vyčistit" většinu intervenčních zásob.

Výjimečné, vysoké ceny v EU umožnily větší pohyb obilí v nových 10 členských zemích - přes vysoké dopravní náklady.  Tyto faktory (nízká sklizeň, zásoby x vysoké ceny) by mohly ovlivňovat trh v r. 2007 a nejbližším období. Trh by také mělo ovlivňovat zvyšující se využití obilnin na bioetanol.

 

Olejniny

Ve střednědobém výhledu by měl trh s olejninami být ovlivněn zvyšující se světovou poptávkou po rostlinných olejích.

Růst užití řepkového oleje na výrobu bionaftu, ke kterému dochází v poslední době, nadzdvihl poptávku po řepce v EU. V roce 2005 bylo poprvé její využití na nepotravinářské účely důležitější než na potravinářské.

Ceny řepky v posledních 2 letech rostly jen mírně. Důvodem byla výtěžnost technologií. Ta se nyní zlepšuje a na základě toho se odhaduje, že bude cena řepky růst.

 

Cukrovka

Očekávané silné rozšíření výroby bioetanolu z cukrovky by mělo přispět k stabilizaci celkové plochy cukrovky, zejména v nejkonkurenceschopnějších výrobních regionech EU.

 

Skot

Hlavním faktorem ve střednědobém výhledu, který bude ovlivňovat chov skotu, je vliv decouplingu. Dalším jsou růst cen krmiv a snižování spotřeby hovězího masa. Tyto vlivy povedou ke snižování stavů skotu v EU z pohledu celku. Studie ale předpokládá, že vývoj stavů skotu bude diferencován podle zemí nebo regionů - resp. jejich produktivity chovu.

 

Prasata

V r. 2004 došlo k poklesu výroby prasat v EU, který byl dán silným zúžením výroby v nových zemích EU (EU-10). Další rok, 2005, se výroba v EU-25 nezměnila, v roce 2006 pak vzrostla o 1 %.

Ve střednědobém výhledu se předpokládá, že výroba prasat v EU-27 poroste jen velmi pomalu. Důvody jsou v konkurenci drůbeže a ve vyšších cenách krmiv.

Výhled je povzbudivý v tom, že vepřové zůstává mezi oblíbenými druhy masa.

 

Drůbež a vejce

Výroba drůbeže v EU-25 se v r. 2006 meziročně snížila o 3 % v důsledku dopadu obav z aviární influenzy. Na rozdíl od krátkodobého poklesu, střednědobý výhled nepředpokládá příliš negativní vliv těchto obav. Důvodem jsou konkurenceschopné ceny k jiným druhům masa, silné spotřebitelské preference pro drůbež a zvyšující se použití v potravinových přípravcích. Spotřeba drůbežího masa v EU-27 poroste: v EU-15 by mělo dojít k zapomenutí na avi. inf.; v EU-12 (myšleno EU-10 spolu s EU-2) ke zvýšení zájmu spotřebitelů.

Výhled u výroby vajec se zdá být mírně pozitivní. Výroba by měla mírně růst. Spotřeba by měla lehce růst.

Potíž bude zřejmě o obou oborů způsobovat růst cen krmiv.

 

Mléko

Studie byla dělána z dat za prvních 5 měsíců r. 2007 a tehdy ještě předpokládala spíše nižší užití mléka, pokles cen a výrobu rostoucí pomaleji než bude růst kvót.

(V současnosti začíná být mléka v Evropě i ve světě nedostatek a poptávka po něm roste – vlastní poznámka.)

 

Ekonomika

Odhad růstu příjmu na 1 pracovníka, rok 2014 oproti r. 2006

Skupina zemí EU

Růst, %

EU-15

+10 %

EU-10

+25 %

EU-2

+70 %

EU-27

+20 %

Zdroj: EK, 30. 7.