Základní údaje

 

Rok 2007 - je kurzívou

 

2. týden

 

Příjmy

Meziroční změna důchodu na pracovníka v r. 2006

Země

Změna, %

1. Nizozemí

+18 %

2. Francie

+9 %

3. Rakousko

+7 %

4. Litva

+6 %

5. ČR

+6 %

- Průměr EU

+3 %

- Slovensko

-1 %

Pramen: Eurostat, předběžné údaje, u ČR podle podkladů dodaných ČSÚ.

V ČR  byl pokles hodnoty produkce více než vynahrazen zvýšením dotací. K výsledku přispělo i snížení počtu zaměstnanců v zemědělství.

Zdroj: www.agris.cz, in APIC-AK, 5. 1.

 

3. týden

 

Počet pracovníků

Počet pracovníků v zemědělství - odhad

Ukazatel

Stav nyní, tis. osob

Pokles za r. 2006, tis. osob

Počet pracovníků

130

-6

Zdroj: Odhad ZS ČR, in HN, 8. 1.

 

Index cen v letech 1999 - 2006

 

 

Zahraniční obchod

Leden – listopad. Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák.

Směr obchodu

Mld. Kč

Vývoz

72

Dovoz

102

Zdroj: Databáze ČSÚ, výsledky zadání

 

4. týden

 

Programové prohlášení vlády

Body z části VIII. - zemědělství

- modernizace

- konkurenceschopnost vývozu

- kvalitní potraviny

- zdravé životní prostředí

- vyvážený rozvoj venkova

- vyváženost ekonomického, ekologického a sociálního přístupu

- podpora zaměstnanosti

- podpora mladých lidí

- plné přímé platby

- dokončení restitucí

- vlastnické vztahy k půdě

- pozemkové úpravy, digitalizace katastru nem.

- protierozní a protipovodňová stabilita

- napřímit a zjednodušit administrativu

- efektivní reforma poradenství.

Zdroj: MZe, 18. 1.

 

5. týden

 

Vítr

Vichřice způsobila škody zemědělcům především na střechách budov, a to ve výši cca 100 mil. Kč. Odhadem 70 % objektů bylo pojištěno.

Zdroj: AK, in ČTK, in www.agris.cz, 23 1.

 

Mléko, mýtné

Mýtné má zdražit výrobky Mlékárny Kunín cca o 5 %. Mýtné zvýší výdaje na rozvoz v míře, kterou nedokáže podnik vstřebat ve svých maržích.

Zdroj: ČTK, in PK ČR

 

Pojištění

Podíl pojišťoven na trhu zemědělského pojištění

Pojišťovna

%

Česká pojišťovna

86 %

Generali

11 %

Hasičská vzájemná pojišťovna

3 %

 

Placené pojistné v r. 2005, mil. Kč

Druh

Mil. Kč

Plodiny

600

Zvířata

320

Celkem

920

 

Půda krytá pojištěním - orientační průměr

Ukazatel

Tis. ha

Pojištěno

1070

Pozn.: Přibližná průměrná hodnota za roky 2000 - 2005 (dle grafu kolísala od cca 960 do cca 1140 tis. ha)

Zdroj: pí Picková, VÚZE - podle České asociace pojišťoven, in Zemědělec č. 4

 

Výhled do r. 2020

EK umístila na své stránky studii vypracovanou řadou vědců, která se zabývá také zemědělstvím v rámci  2 scénářů odhadu vývoje do roku 2020:

1. Liberalizace obchodu skrze WTO

2. Neúspěch jednání WTO.

Studie se také zabývá vlivem faktorů na spotřebu potravin. Hlavními podle ní jsou:

- demografický vývoj

- životní styl

- množství (z pohledu zdravotního a z hlediska bezpečnosti potravin)

- etika (welfare zvířat, vliv výroby na životní prostředí).

Přesto, že se nám některé následující údaje zdají poněkud neuvěřitelné, uvádíme je v přepsané tabulce:

Možné CZV v EU v r. 2020

Komodita

Neúspěch jednání WTO*

Úplná liberalizace

Pšenice obecná

100

99

Ječmen

100

93

Řepka

100

100

Mléko

110

65

Hovězí

107

65

Vepřové

107

98

Drůbež

112

75

Nominální ceny, 100 = nominální ceny v roce 2020 při pokračování současné (dá se říci kompromisní) situace

Pozn.: * Autoři nazývají variantu "Regionalization" (druhou pak „Liberalization“). Tabulku případně najdete na str. 117.

Zdroj: EK, 25. 1.

 

7. týden

 

Agrární i celkový obchod

Zahraniční obchod, mld. Kč

Rok

2005

2006

 

Vývoz

Dovoz

Bilance

Vývoz

Dovoz

Bilance

Celkem

1870

1830

+40

2140

2090

+50

Zemědělství*)

80

105

-25

80

110

-30

Pozn.: * - zemědělské komodity, potraviny, nápoje, tabák a krmiva

Zdroj: ČSÚ, 5. 2.; r. 2006 - předběžné údaje

 

KlasA

Vývoj znalosti značky KlasA u spotřebitelek

Období

Spontánní znalost

Znalost s nápovědou

r. 2005 - pololetí

5 %

15 %

r. 2005 - konec

35 %

x

r. 2006 - konec

60 %

80 %

Jedná se o spotřebitelky ve věku 20 - 55 let.

Zdroj: SZIF, in PK, 7. 2.

 

Spotřební koš

ČSÚ uveřejnil nový spotřební koš sestavený dle aktuální struktury výdajů obyvatel. (Pozn.: Případný rozdíl mezi procentním podílem jednotlivých položek a součtem skupiny je dán zaokrouhlováním.)

 

Položky

%

(01) Potraviny a nealko nápoje

16

 - potraviny

15

   -- maso

4

     --- uzenářské zboží

2

   -- mléko, sýry, vejce

3

     --- sýry

1

   --pekárenské výrobky, obiloviny

3

   -- ovoce

1

   -- zelenina

1

   -- cukr, cukrovinky, med

1

 - nealkoholické nápoje

2

   -- minerální vody

1

(02) Alkoholické nápoje, tabák

8

 - alkoholické nápoje

4

   -- lihoviny

1

   -- pivo

2

 - tabák

4

(11) Stravování a ubytování

6

 - stravování

5

   -- restaurace apod.

3

   -- jídelny

1

 

Se zemědělstvím a potravinářstvím spojené 3 skupiny jsme dali do první části tabulky, další jsou pak seřazeny podle své váhy zvlášť ve zbývající části tabulky.

 

Položky

%

(04) Bydlení, voda, energie, paliva

25

(07) Doprava

11

(09) Rekreace a kultura

10

(05) Vybavení bytu

6

(12) Ostatní zboží a služby

6

(03) Odívání a obuv

5

(08) Pošta a telekomunikace

4

(06) Zdraví

2

(10) Vzdělávání

1

(01-12) CELKEM

100

 

8. týden

 

HZP a hospodářský výsledek

Hrubá zemědělská produkce ve stálých cenách za loňský rok byla podle odhadu ZS ČR opět nižší než v předchozích letech.

Ukazatel

Mld. Kč

HZP

65

Zisk

+8

Zisk oboru ZS ČR odhaduje na +7,5 až + 8 mld. Kč.

Zdroj: Odhad ZS ČR, in Agroweb, 16. 2.

 

Ekologické zemědělství

Vývoj ekologického zemědělství (a potravinářství) k 31. 12.

Ukazatel/ Rok

2005

2006

Ekologických zemědělců, počet

830

960

Plocha, tis. ha

255

280

Plocha, podíl na celku

6 %

6,5 %

Výrobci biopotravin, počet

125

150

Pozitivní je, že plocha TTP je stejná jak v letech 2003 a 2004, ale plocha orné půdy a trvalých kultur obhospodařovaných ekologicky se zvyšuje. Roste zájem spotřebitelů o biopotraviny, tím je vyšší poptávka potravinářů po surovinách. Realizační ceny jsou u nich zřetelně vyšší, než u běžných zemědělských komodit.

Vývoj a struktura plochy k 31. 12., tis. ha

Druh/ Rok

2004

2005

2006

TTP

235

210

230

Orná půda

20

21

23

Trvalé kultury

1

1

1

Ostatní plochy

7

25

25

Celkem

265

255

280

Zkratka: TTP - trvalé travní porosty

Zdroj: MZe, 15. 2.; dřívější informace (vlastní drobné doplnění)

 

Ekologické zemědělství

Zvyšuje se podpora ekologického zemědělství.

Dotace, Kč/ha

Účel/ Rok

2006

2007

Orná půda

3500

4250

TTP

1100

2450

Zelenina a byliny

11050

15500

Sady, vinice

12250

23350

Zkratka: TTP - trvalé travní porosty

Zdroj: MZe, 15. 2.

 

Výhled u komodit a příjmů

Výhled zemědělských trhů a příjmů pro období let 2006-2013

Zpráva uveřejněná Evropskou komisí se zabývá:

- obilninami

- olejninami

- cukrem (cukrovkou)

- masem

       - skotem

       - prasaty

       - drůbeží

- vejci

- mlékem.

 

Obilniny

- v širším smyslu se předpokládají vyvážené trhy

- i když znatelná jsou rizika regionální nevyváženosti veřejných zásob u kukuřice pro Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.

 

Cukr (cukrovka)

- trh cukrem je charakterizován rostoucím intrakomunitárním i světovým trhem

- hlavní riziko se vztahuje k pomalému přijímání restrukturalizace.

 

Prasata, drůbež

- trh vepřovým a drůbežím masem by měl vykazovat relativně příznivý střednědobý výhled,

- i když růst bude pomalejší než v předchozím desetiletí.

 

Skot

- předpokládá se, že výroba hovězího bude klesat

- souvisí to s reformou SZP a se snižujícím se počtem dojnic

- to má vést k zvětšování obchodního deficitu.

 

Mléko

- předpokládá se, že vyrovnanost trhu u hlavních mléčných výrobků se ve střednědobém horizontu zlepší

- má se zvýšit výroba a spotřeba sýrů

- snížit se má potřebnost másla a sušeného mléka.

 

Příjmy

- Střednědobý výhled ukazuje spíše příznivý vývoj příjmů, protože zemědělské příjmy v EU-27 by měly mezi roky 2005 a 2013 vzrůst o 23 %,

- odhad je proveden v reálných cenách a je vypočten na pracovníka.

- v bývalé EU-15 se očekává růst o 9 %, v 10 následně přistoupivších zemích o 37 % a v posledních 2 zemích, které se staly členy, o 105 %.

Zdroj: EK, 5. 2.

 

9. týden

 

Biopotraviny

Prodej biopotravin v ČR vloni vzrostl (meziročně) o 50 %. Je to největší růst v EU. Podle agentury Green marketing překročil roční obrat biopotravin 0,5 mld. Kč.

Zdroj: Agroweb, 22. 2.

 

10. týden

 

Hospodářský výsledek

Zisk resortu v r. 2006

Ukazatel

Mld. Kč

Hospodářský výsledek

+7

Zdroj: předběžné údaje ČSÚ, in HN, in Ekomail, 26. 2.

 

11. týden

 

Zahraniční obchod, leden

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák

Směr obchodu

Mld. Kč

Vývoz

7

Dovoz

9

Zdroj: databáze ČSÚ, výsledky zadání

 

15. týden

 

Agrární obchod

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák

Leden - únor

Směr

Mld. Kč

Vývoz

13,4

Dovoz

18,8

Zdroj: Databáze ČSÚ

 

20. týden

 

Agrární obchod

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák

Leden - březen

Směr

Mld. Kč

Vývoz

21

Dovoz

30

Zdroj: Databáze ČSÚ, výsledky zadání

 

24. týden

 

Ekologické hospodaření

Údaje k 31. 5. 2007

Ukazatel

Tis. ha

Nárůst oproti

31. 12. 2006,

tis. ha

Podíl na z. p.

Ekologicky obhospodařované plocha

315

+ 35

7,5 %

 

Kultura

Podíl

Trvalé travní porosty

80 %

Orná půda

10 %

 

Počet výrobců biopotravin

Ukazatel/ Datum

31. 12. 2006

31. 5. 2007

Výrobci biopotravin

150

180

Zdroj: MZe, 6. 6.

 

Zahraniční obchod

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák

Směr

Mld. Kč.

Vývoz

28

Dovoz

41

Zdroj: Databáze ČSÚ, výsledky zadání

 

25. týden

 

Ekologické zemědělství

Podíl ekologicky obhospodařované (zemědělské) půdy na celku

Země, unie

%

1. Rakousko

11 %

2. Itálie

8,5 %

3. ČR

7,5 %

Průměr EU

4 %

Zdroj: Eurostat, in Lidové noviny, in www.agris.cz, 15. 6.

 

27. týden

 

Maso

Spotřeba masa, kg/osobu a rok

Druh

r. 2006

Změna oproti r. 1989

Hovězí

9

pokles o 2/3

Vepřové

41

pokles o 9 kg

Drůbeží

26

zvýšení 2x

Králičí

3

x

Zvěřina

0,5

x

Další*)

0,5

x

Celkem

80

Pokles o 17 %

Ryby

6

mírný nárůst

Pozn.: * - skopové, kozí a koňské dohromady

Co se týče trendů ve způsobu přípravy masa, velkou oblibu si získalo grilování. Řezníci se tomu přizpůsobují a rozšiřují nabídku speciálních výrobků pro tento způsob přípravy.

Zdroj: předběžné údaje ČSÚ, in Agroweb, 25. 6.

 

28. týden

 

Agrární obchod

Leden - květen

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák

Směr

Mld. Kč

Vývoz

36

Dovoz

52

Zdroj: Databáze ČSÚ; výsledky zadání

 

Zelená zpráva - výsledky za r. 2006

Hospodářský výsledek, mld. Kč

Ukazatel/ Rok

2005

2006

Zisk

+7,6

+7,0

 

HZP – Hrubá zemědělská produkce ve s. c.

Ukazatel

Hodnota

Produkce celkem

97 mld. Kč

Meziroční změna

-5 %

- z toho RV

-10 %

- ŽV

+2 %

Zkratka: s. c. – stálé ceny (roku 2000)

 

Příčinou poklesu produkce rostlinné výroby a tím i celkové HZP bylo zejména špatné počasí (sucho, později také deště ve žních).

 

Podíl RV a ŽV na celkové zemědělské produkci

Obor

%

RV

51 %

ŽV

49 %

 

Meziroční změna cen, %

Ukazatel

%

CZV

+2 %

Vstupy

+2 %

Pozn.: vstupy - do zemědělství, CZV - ceny zemědělských výrobců

 

Příčinou meziroční růstu CZV v r. 2006 byl zejména nepříznivý vývoj počasí v r. 2005 a 2006. Tím byla nižší výroba rostlinných komodit a jejich ceny rostly. Ceny všech živočišných komodit naopak meziročně v r. 2006 poklesly, kromě cen skotu.

 

Podíl zemědělství v NH

Ukazatel

%

Podíl na HDP

2 %

Podíl na pracovnících

3 %

Pozn.: NH - národní  hospodářství

 

Průměrná nominální mzda

Obor

Meziroční změna

Zemědělství

14 500

+6,5 %

Průměr NH

20 200

+6,5 %*)

Pozn.: * - přesněji „srovnatelné s +6,4 %“

Zdroj: Souhrn Zelené zprávy za rok 2006, in Zemědělec č. 28

 

30. - 32. týden

 

Zahraniční obchod, leden - červen

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák

Směr

Mld. Kč

Vývoz

44

Dovoz

62

Zdroj: Databáze ČSÚ, výsledky zadání

 

37. týden

 

Zahraniční obchod

Leden - červenec

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák

Směr

Mld. Kč

Vývoz

52

Dovoz

71

Zdroj: databáze ČSÚ, výsledky zadání

 

41. týden

 

Zahraniční agrární obchod

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák

Směr

Mld. Kč

Vývoz

61

Dovoz

82

Zdroj: databáze ČSÚ, výsledky zadání

 

43. týden

 

Zelená zpráva – souhrn

Výtah ze souhrnu Zelené zprávy za rok 2006

Ukazatel

Hodnota

Meziroční změna, %

NH celkem průměrná hrubá mzda

20.200

+6 %

Průmysl prům. h. mzda

19.500

+7 %

Zemědělství prům. h. mzda

14.500

+6 %

Meziroční růst spotřebitelských cen

+2,5 %

Meziroční růst inflace

+0,5 %

Zhodnocení devizového kurzu Kč vůči Euru

+5,0 %

Zkratka: NH – národní hospodářství

 

Podíl zemědělství v rámci NH

Ukazatel/ Rok

2005

2006

Podíl na HDP

2,3

2,0

Podíl na zaměstnanosti

3,2

3,1

Pozn.:  zemědělství - včetně nezemědělských činností a myslivosti

 

Pokles podílu zemědělství na HDP byl zapříčiněn zejména nepříznivým počasím.

 

Produkce v r. 2006

Druh výroby

Mld. Kč

Meziroční změna, %

RV

50

-10 %

ŽV

48

+2 %

Celkem

97

-5 %

Pozn.: ve stálých cenách roku 2000; chyba v součtu není, příčinou je zaokrouhlování…

 

Při porovnání Souhrnného zemědělského účtu v roce 2006 s předchozími roky lze zemědělství v r. 2006 charakterizovat jako relativně stabilizované.

 

Meziroční změna cen

Druh

%

CZV

+2,2 %

Ceny vstupů

+1,6 %

 

Po rozevírání cenových nůžek v letech 2004 a 2005 se naopak rok 2006 vyvíjel pro zemědělce příznivě.

 

Zemědělský půdní  fond ke konci r. 2006

Ukazatel

Hodnota

Rozloha ČR celkem, tis,. ha

7900

Zemědělský půdní fond, tis. ha

4250

Neosetá orná půda, tis. ha

45

Lesy, tis. ha

2650

Procento zornění, %

71 %

Podíl LFA

50 %

Pozn.: Dali jsme více různorodých údajů do jedné tabulky.

 

Výměra zemědělského půdního fondu a jeho struktura se meziročně prakticky nezměnila.

 

Hnojiva - čisté živiny, kg/ha

Rok

2005

2006

Minerální hnojiva

93

99

Statková hnojiva

54

54

 

Spotřeba motorové nafty za r. 2006

Palivo

Mil. litrů

Nafta celkem

420

 

Podíl jednotlivých typů podniků z hlediska plochy půdy, kterou obhospodařují, % na z. p.

Druh podniku

Podíl, %

Obchodní společnosti

46 %

Podniky fyzických osob

29 %

Zemědělská družstva

24 %

Ostatní podniky ( státní, rozpočt., přísp...)

1 %

 

Uvedená podnikatelská struktura na zemědělské půdě se v r. 2006 meziročně prakticky nezměnila.

 

Zdroj: VÚZE-MZe, in Zemědělec č. 42

 

 

44. - 47. týden

 

Zahraniční obchod

Leden-září

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák

Směr

Mld. Kč

Vývoz

70

Dovoz

92

Zdroj: databáze ČSÚ, výsledky zadání

 

50. týden

 

Zahraniční obchod, leden - říjen

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák

Směr

Mld. Kč

Vývoz

81

Dovoz

106

Zdroj: Databáze ČSÚ, výsledky zadání

 

 

Rok 2008

 

(51. až) 3. týden

 

Hospodářský výsledek

MZe aktualizovalo směrem vzhůru svůj odhad loňského zisku odvětví zemědělství.

Ukazatel

Mld. Kč

Hospodářský výsledek

+16

Zdroj: MZe, in Agroweb, 7. 1.

 

Agrární obchod,

Leden - listopad

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák

Směr

Mld. Kč

Vývoz

91

Dovoz

118

Zdroj: databáze ČSÚ, výsledky zadání

 

Důchod na pracovníka

Změna důchodu v zemědělství přepočtená na 1 pracovníka v r. 2007, %

Země

Porovnání s r. 2007

Porovnání s r. 2000

Belgie

+1 %

-10 %

Bulharsko

-20 %

-15 %

ČR

+20 %

+86 %

Dánsko

-1 %

+2 %

SRN

+15 %

+35 %

Estonsko

+20 %

+180 %

Řecko

-2 %

-18 %

Španělsko

+10 %

+5 %

Francie

+10 %

+5 %

Irsko

+5 %

+2 %

Itálie

+1 %

-20 %

Kypr

+1 %

-30 %

Lotyšsko

+60 %

+180 %

Lucembursko

+15 %

-5 %

Malta

-1 %

-5 %

Maďarsko

+2 %

+50 %

Nizozemsko

+5 %

-1 %

Rakousko

+5 %

+25 %

Polsko

+10 %

+110 %

Portugalsko

-5 %

+10 %

Rumunsko

-15 %

+25 %

Slovinsko

+10 %

+25 %

Slovensko

+10 %

+60 %

Finsko

+15 %

+15 %

Švédsko

+10 %

+60 %

Velká Británie

+5 %

+40 %

Průměr EU

+5 %

+15 %

Země

Porovnání s r. 2007

Porovnání s r. 2000

Zdroj: předběžné údaje Eurostatu (in Agra Facts, 2007, č. 106, in  ÚZPI, in APIC-AK, 7. 1.)

 

4. - 7. týden

 

Ekologické zemědělství

Údaje ke konci roku 2007

Ukazatel

Hodnota

(Meziroční změna)

Ekologické farmy, počet

1320

+400

Výměra ekofarem, tis. ha

310

x

Podíl na z. p. celkem, %

7,4 %

x

Ekologické sady, tis. ha

1,6

x

Ekovinice, tis. ha

0,2

x

Eko chovatelé včel, počet

6

x

Výrobci biopotravin, počet

250

+100

Zdroj: Agroweb, 21. 1.   

 

Zahraniční obchod, celý r. 2007

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, tabák, krmiva

Směr

Mld. Kč

Zaokrouhleně, mld. Kč

Vývoz

98

100

Dovoz

129

130

Zdroj: Databáze ČSÚ, výsledky zadání

 

Nafta

Největší nebezpečí pro chov zvířat (komodity, potraviny) je ukryto v ceně za barel ropy. V USA je potřeba 1400 litrům ropy/člověka na výrobu potravin pro něj. Tento vstup se tam podílí dle položek následně:

Položka

Podíl

Organická hnojiva

30 %

Operace polních strojů

19 %

Přeprava

15 %

Zavlažování

12 %

ŽV (bez pastvy)

7 %

Sušení sklizně

5 %

Výroba pesticidů

5 %

Jiné

7 %

Pozn.: Některá čísla byla původně zaokrouhlena o 1 směrem nahoru (a dávala v součtu 105 %).

Zdroj: prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., děkan, MZLU, in Zemědělec

 

10. týden

 

Výsledky odvětví za r. 2007

 Zisk a hrubá zemědělská produkce, mld. Kč

Ukazatel

Hodnota

Meziroční změna

Zisk

13,7

+6,7

HZP

120

+16

-RV

66

+14

-ŽV

48

+1

-Dodav.-zem.

2

x

-Nezem. čin.

4

x

Pozn.: vše počítáno v běžných cenách, i v dalších 2 tabulkách

 

Podíl na RV, %

Komodita

%

Obiloviny

47 %

Technické plodiny

21 %

 

Podíl na ŽV, %

Komodita

%

Mléko

43 %

Prasata

23 %

Zdroj: ČSÚ, in Agroweb, 29. 2.

 

11. týden

 

Zahraniční obchod, leden

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, tabák, krmiva

Směr

Mld. Kč

Vývoz

8,4

Dovoz

9,7

Zdroj: databáze ČSÚ, výsledky zadání

 

12.-14. týden

 

Agrární obchod v Euro

Nezdálo se nám, že vloni došlo meziročně ke zlepšení salda agrárního obchodu a připisovali jsme to vlivu kurzu Kč/Euro. Bilance se ale opravdu zlepšila, a to i při měření v Euro.

Agrární obchod – zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák

Ukazatel/ Rok

2006

2007

Vývoz, mld. Euro

2,77

3,98

Dovoz, mld. Euro

3,53

4,64

Bilance, mld. Euro

-0,76

-0,66

Krytí dovozu vývozem, %

0,78

0,86

Pramen: databáze ČSÚ, výsledky zadání; vlastní propočty

Podíl krytí dovozu vývozem se také zlepšil, i při ocenění položek Eurem.

 

15.-17. týden

 

Bioplynové stanice

Ukazatel

Počet

Funkčních

30

Letos dokončovaných

25

Podáno nových projektů k podpoře

25

Zdroj: CZ Biom, in APIC-AK, 4. 4.

 

Zahraniční obchod

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, tabák a krmiva

Směr obchodu

Mld. Kč

Vývoz

17,5

Dovoz

19,5

Zdroj: databáze ČSÚ, výsledky zadání

Vlastní poznámka: zdá se, že to není jen kursem měny, ale jde o pokračování pozitivního trendu z druhého pololetí loňského roku.

 

18.-25. týden

 

Zahraniční obchod

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, tabák a krmiva

Měsíce/ Směr

vývoz

dovoz

1.-4./08

35,7

 40,5

Zdroj: databáze ČSÚ, výsledky zadání

 

 

Zpět na hlavní stránku