Zkratky

AAPI    Asociace agrární produkce pro industrii

AEO    Agroenvironmentální opatření (HRDP)

AMA    Agrar Markt Austria

AK      Agrární komora

ATIS    Agrárne trhové informácie Slovenska

AZP    Agrochemické zkoušení půd 

b. c.     běžné ceny

BSE    Bovinní spongiformní encefalopatie

CEJA    Evropská konfederace mladých farmářů - z francouzského názvu

COGECA    Všeobecný výbor zemědělského družstevnictví

COPA    Výbor evropských agrárních producentů

CZ Biom    České sdružení pro biomasu

CZV   Ceny zemědělských výrobců

ČESTR    Český strakatý skot  

ČEÚ    Český ekologický ústav

ČLR    Čínská lidová republika

ČMDU    Českomoravská drůbežářská unie

ČMSM    Českomoravský svaz mlékárenský

ČSCHMS    Český svaz chovatelů masného skotu

ČSSMZ    Českomoravská společnost pro moderní zemědělství  

ČSZM    Český svaz zpracovatelů masa

ČSÚ   Český statistický úřad

ČSV    Český svaz včelařů

ČŠS    Český škrobárenský svaz

ČT    Česká televize

ČÚZK    Český úřad zeměměřičský a katastrální

ČZU    Česká zemědělská univerzita

č. ž.    čisté živiny

DG SANCO    Generální ředitelství Zdraví a ochrany spotřebitele Evropské komise

DNA    Deoxyribonukleová kyselina

EAFRD    Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - z anglického názvu

EAGGF    Evropský zemědělský orientační a garanční fond - z anglického názvu

ECEAT    Evropské centrum pro eko agro turistiku

EFITA    European Federation for Information Technology in Agriculure

EIA    (Studie) Posuzování vlivů na životní prostředí - z anglického názvu

EK    Evropská komise

FADN    Síť zemědělských podniků pro účetní data (z anglického názvu)

HN    Hospodářské noviny

HRDP   Horizontální plán rozvoje venkova - z anglického názvu

HZP    Hrubá zemědělská produkce

IBR    infekční bovinní rhinotrachetida

in    v (jakém médiu byla informace publikována)

ISN    Německé zájmové sdružení chovatelů prasat

JČU    Jihočeská univerzita

JZD    Jednotné zemědělské družstvo

KAK    Krajská agrární komora

KBP   Komoditní burza Praha

KBTPM    Krávy bez tržní produkce mléka

KD    Krmné dny

KIS    Krajské informační středisko (pro rozvoj zemědělství a venkova příslušného kraje)

k. t. (u brambor)    Brambory konzumní tuzemské

KOLI    Zájmové sdružení osob konzervárensko-lihovarského průmyslu

LFA   Méně příznivé oblasti (pro pěstování plodin) - z anglického názvu

LPIS    Informační systém pro evidenci půdních parcel (Land Parcel Identification System)

MAS    Místní akční skupina

MEŘO    Metylester řepkového oleje

MF    Ministerstvo financí (ČR)

MZe   Ministerstvo zemědělství

MZLU    Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

MŽP    Ministerstvo životního prostředí

NM (°NM)    stupňů normovaného moštoměru

NH    Národní hospodářství

NSP    Národní strategický plán (pro rozvoj venkova ČR na období 2007 - 2013)

OAK    Okresní agrární komora

OBHK   Obchodní burza Hradec Králové

OD    Odbytové družstvo

OFIVAL    Národní mezioborová kancelář pro maso, dobytek a zemědělství (Francie)

OPP    Odhad produkčních podpor

OP RVMZ    Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

OU    Ovocnářská unie

PBB    Plodinová burza Brno

PF (ČR)    Pozemkový fond ČR

PK    Potravinářská komora

PSP ČR    Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Q, I.   kvalita „výběr“ a kvalita „I. jakost“

RAK    Regionální agrární komora

SANCO (DG SANCO)    Ředitelství Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele (Health and Consumer Protection Directorate General)

SAPS    (Jednotné) přímé platby na plochu (z anglického názvu Single Area Payment Scheme) 

SHR    Soukromě hospodařící rolník(ci) 

SCHP(ČM)   Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

SLAK    Slintavka a kulhavka

SMO    Svaz marginálních oblastí

SOM    Sušené odtučněné mléko

SOŠ    Střední odborná škola

SPC    Svaz pěstitelů cukrovky

SPCČ(MS)    Svaz pěstitelů cukrovky Čech (Moravy a Slezska)

SPS    (Jednotné) přímé platby na farmu (z anglického názvu Single Payment Scheme)

SPZO    Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

SRN    Spolková republika Německo

SUS    (Časopis) Chov a výkrm prasat (z německého Schweinezucht und Schweinemast)

SVE    (země) střední a východní Evropy

SVS    Státní veterinární správa

SVÚ    Státní veterinární ústav

SZIF   Státní zemědělský intervenční fond

SZPI     Státní zemědělská a potravinářská inspekce

SZŠ    Střední zemědělská škola

SWOT analýza    Analýza vnitřních silných a slabých stránek a vnějších příležitostí a ohrožení (za anglického názvu)

TIS ČR   Tržní informační systém (SZIF)

TV    Televize (bez upřesnění kanálu)

tř. j.    třída jakosti

ÚBS    Ústřední bramborářský svaz

UK    Univerzita Karlova

ÚOHS    Úřad na ochranu hospodářské soutěže

ÚKZÚZ    Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

USD    Americký dolar

ÚZPI     Ústav zemědělských a potravinářských informací  

VDJ    velká dobytčí jednotka

VÚB    Výzkumný ústav bramborářský

VUC (VÚC)    Výzkumný ústav cukrovarnický

VÚPP    Výzkumný ústav potravinářského průmyslu

VÚRV    Výzkumný ústav rostlinné výroby

VÚVeL    Výzkumný ústav veterinárního lékařství

VÚZE    Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky

VÚŽV    Výzkumný ústav živočišné výroby

VVK    Využitelná vláhová kapacita

WTO   Světová obchodní organizace - z anglického názvu

ZD    Zemědělské družstvo

ZMP    Ústřední informační středisko o trhu a cenách pro výrobky v zemědělství ... (z německého názvu)

ZS ČR    Zemědělský svaz ČR

ZZN   (Podniky) zemědělské(ho) zásobování a nákup(u)

ZUČM    Zelinářská unie Čech a Moravy

ž. hm.   živá hmotnost

ŽV    Živočišná výroba